Các căn cứ được hoãn bán đấu giá tài sản thi hành án

Căn cứ được hoãn bán đấu giá tài sản thi hành án là một trong những yếu tố để cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn phiên đấu giá tài sản thi hành án trong một thời gian nhất định. Việc đấu giá tài sản phải thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật đấu giá tài sản. Thông qua bài viết sau đây sẽ cung cấp cho Quý khách hàng thông tin tham khảo về căn cứ hoãn bán đấu giá tài sản thi hành án.

Các trường hợp được hoãn bán đấu giá tài sản thi hành án

Các trường hợp được hoãn bán đấu giá tài sản thi hành án

Quy định về bán đấu giá tài sản thi hành án

Khi nào tiến hành bán đấu giá tài sản để thi hành án

Tiến hành bán đấu giá tài sản để thi hành án khi đã có bản án, quyết định của Tòa án về việc người phải thi hành án tiến hành thi hành án đối với người được thi hành án, nếu các bên không thỏa thuận được với nhau về vấn đề thi hành án thì cơ quan thi hành án tiến hành bán đấu giá tài sản đã kê biên.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả định giá, Chấp hành viên thông báo bằng văn bản yêu cầu người được nhận tài sản nộp số tiền tương ứng với tỷ lệ giá trị tài sản mà đương sự được nhận theo bản án, quyết định so với giá tài sản đã định quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 62/105/NĐ-CP để thanh toán cho người được nhận tiền thi hành án.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án, nếu người được nhận tài sản không tự nguyện nộp tiền thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định bán đấu giá tài sản để thi hành án. Số tiền thu được thanh toán theo tỷ lệ tương ứng so với số tiền, tài sản mà các đương sự được nhận theo bản án, quyết định nhưng không tính lãi chậm thi hành án.

Cơ sở pháp lý: Điều 17 Nghị định 62/105/NĐ-CP

Ngoài ra, căn cứ theo Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP thì việc tiến hành bán đấu giá tài sản để thi hành án như sau:

Trước khi bán tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung mà có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định thì Chấp hành viên thông báo cho các chủ sở hữu chung đó thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản bán đấu giá.

Giá trị động sản được bán đấu giá theo quy định tại Điểm b Khoản 3 và Khoản 4 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự là giá trị từng động sản; đối với vật cùng loại, vật đồng bộ là tổng giá trị các động sản đó trong một lần tổ chức bán để thi hành một việc thi hành án.

Như vậy, theo như quy định trên thì giá trị động sản được bán đấu giá là giá trị từng động sản. Đối với vật cùng loại, vật đồng bộ là tổng giá trị các động sản đó trong một lần tổ chức bán để thi hành một việc thi hành án.

Thời gian bán đấu giá tài sản thi hành án

Thời hạn bán đấu giá tài sản:

 • Trường hợp tài sản đấu giá là động sản thì thời hạn bán đấu giá phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá.
 • Trường hợp tài sản đấu giá là bất động sản, thời hạn đấu giá là 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá.

Cơ sở pháp lý: Điều 101 Luật thi hành án dân sự 2008

Thời gian bán đấu giá tài sản

Thời gian bán đấu giá tài sản

Các trường hợp hoãn bán đấu giá tài sản thi hành án

Những trường hợp hoãn phiên đấu giá tài sản thi hành án là một trong những vấn đề nằm trong hoãn thi hành án dân sự được quy định cụ thể tại Điều 48 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014:

 • Trường hợp 1: Theo điểm b khoản 1 Điều 48 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 quy định, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn đấu giá thi hành án dân sự trong trường hợp người được thi hành án đồng ý hoãn phiên đấu giá tài sản thi hành án vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định. Việc đồng ý hoãn phải thành lập bằng văn bản có sự đồng ý của người được thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án..
 • Trường hợp 2: Theo khoản 2 Điều 48 Luật thi hành án dân sự 2014 quy định: “Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết địnhhoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế. Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết.”

Theo Khoản 3 Điều 48 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 thì thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 5 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 thì phải ra quyết định thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.

>>> Xem thêm: Hoãn bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự khi nào?

Căn cứ hoãn thi hành án đối với đấu giá tài sản

Căn cứ theo Điều 48 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 quy định một số căn cứ hoãn đấu giá tài sản thi hành án như sau:

 • Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;
 • Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;
 • Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;
 • Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này; tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật nàynhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;
 • Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 của Luật này;
 • Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;
 • Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của Luật nàychưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;
 • Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật này.

Như vậy, nếu thuộc các trường hợp được nêu trên thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp đó

>>> Xem thêm: Quy định về thực hiện kê biên tài sản trong thi hành án dân sự

Thẩm quyền ra quyết định hoãn đấu giá thi hành án

Căn cứ theo quy định Điều 48 Luật thi hành án dân sự 2008, thẩm quyền ra quyết định hoãn đấu giá tài sản thi hành án thuộc về Thủ trưởng cơ quan thi hành án Dân sự.

Thời hạn ra quyết định hoãn đấu giá tài sản thi hành án

Thời hạn ra quyết định hoãn đấu giá tài sản thi hành án Dân sự là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án theo quy định pháp luật.

Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung 2022 thì phải ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 48 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014

Luật sư tư vấn đấu giá tài sản thi hành án dân sự

 • Hướng dẫn làm đơn xin hoãn thi hành án dân sự.
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu thi hành bản án dân sự có hiệu lực
 • Tư vấn về quy định pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản thi hành án.
 • Nghiên cứu hồ sơ đấu giá tài sản, nắm thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, điều kiện tham gia đấu giá,…
 • Đại diện khách hàng tham gia đầy đủ các buổi công bố, tham gia đấu giá tài sản với tư cách là người đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền lợi của khách hàng
 • Tư vấn, đề ra phương án giải quyết tốt nhất cho khách hàng
 • Soạn thảo, hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định để tham gia quá trình thi hành án dân sự.

Tư vấn đấu giá tài sản thi hành án dân sự

Tư vấn đấu giá tài sản thi hành án dân sự

Trong những trường hợp do pháp luật quy định, việc tạm hoãn đấu giá thi hành án dân sự sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Việc hoãn đấu giá tài sản thi hành án được thực hiện khi có căn cứ pháp luật và phải đúng thủ tục quy định. Bài viết trên do Luật L24H thực hiện. Nếu có thắc mắc cần luật sư tư vấn dân sự tư vấn, Quý khách hàng có thể liên hệ 1900633716 để được giải đáp chi tiết miễn phí.

Scores: 4.8 (38 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716