Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự năm 2023

Mẫu đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sựmẫu đơn yêu cầu chuyển việc thi hành bản án, quyết định dân sự sang thời điểm khác muộn hơn thời điểm đã được quyết định. Trên thực tế, có nhiều người vẫn chưa biết đến thủ tục hoãn thi hành án dân sự, hình sự, cũng như phải làm thế nào để có thể xin hoãn thi hành án dân sự, cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể nào. Bài viết sẽ hướng dẫn cách viết mẫu đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự và các thủ tục liên quan cụ thể nhất.

đơn xin hoãn thi hành án dân sự

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự.

Hoãn thi hành án dân sự là gì?

Hoãn thi hành án là việc cơ quan thi hành án dân sự quyết định chưa tổ chức thi hành bản án, quyết định khi có căn cứ pháp luật quy định. Việc hoãn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật thi hành án dân sự năm 2014.

Điều kiện hoãn thi hành án dân sự

Liên quan đến người phải thi hành án:

 • Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;
 • Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;
 • Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;

Phát sinh từ các vấn đề khác:

 • Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật Thi hành án Dân sự; tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật Thi hành án Dân sự nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;
 • Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 của Luật Thi hành án Dân sự;
 • Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;
 • Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của Luật Thi hành án Dân sự chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;
 • Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật Thi hành án Dân sự.

(căn cứ theo quy định tại Điều 45 Luật Thi hành án Dân sự 2008).

Nộp đơn xin hoãn thi hành án dân sự ở đâu

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đề nghị hoãn thi hành án dân sự cũng như ra quyết định hoãn thi hành án dân sự là Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự.

(Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án Dân sự 2008, sửa đổi bởi khoản 1 điều 21 Luật thi hành án dân sự năm 2014).

Trình tự, thủ tục xin hoãn thi hành án dân sự

thủ tục xin hoãn thi hành án dân sự

thủ tục xin hoãn thi hành án dân sự.

Hồ sơ xin hoãn thi hành án

 1. Đơn đề nghị hoãn thi hành án dân sự
 2. Bản sao bản án (quyết định) số…ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân…
 3. Bảo sao Chứng minh nhân dân của người viết đơn;
 4. Bản sao Quyết định số…/QĐ-UBND;…
 5. Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).
 6. Cùng những giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc thi hành án

Trình tự, thủ tục

 • Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án. Trường hợp có yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị thì phải ra ngay quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.
 • Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế. Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết.Trường hợp vụ việc đã được thi hành một phần hoặc đã được thi hành xong thì cơ quan thi hành án dân sự phải có văn bản thông báo ngay cho người yêu cầu hoãn thi hành án.
 • Thời hạn hoãn thi hành án: Việc hoãn thi hành án chấm, dứt khi căn cứ hoãn thi hành án không còn. Trường hợp hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, thời gian hoãn không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

(căn cứ Điều 48 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014).

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự

==>>CLICK TẢI MẪU ĐƠN YÊU CẦU HOÃN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

(1)………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN YÊU CẦU HOÃN THI HÀNH ÁN

(V/v: Hoãn thi hành án đối với Bản án/Quyết định số………)

Kính gửi (2)

 • Chi cục thi hành án…………..
 • Ông:……………………….. – Chấp hành viên

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014; Căn cứ Bản án/Quyết định số…(3) Tôi tên là:(4)………………….. Sinh năm:…………Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./…………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Là:……………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:(5) ……………………………………………………

(Trình bày về sự việc dẫn đến việc làm đơn yêu cầu) Căn cứ theo quy định tại điều 48 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014 về hoãn thi hành án. Và thỏa thuận giữa tôi cùng:

Ông/bà (6)……………………………Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………………

Là:………………………………………………………

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan thực hiện thủ tục hoãn thi hành án trong trường hợp của tôi để tôi có thời gian thực hiện thỏa thuận giữa tôi cùng Ông/bà…………… đã nêu trên về việc thi hành án. Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả phát sinh khi thông tin này là sai. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn(7)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn:

 1. (1). Ghi địa điểm viết đơn (Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm…);
 2. (2)Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Cục thi hành án);
 3. (3)Thi hành theo bản án số/ngày/ có hiệu lực thi hành kể từ ngày…
 4. (4)Họ tên; số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân; nơi cư trú, số điện thoại người thi hành án;
 5. (5)Nội dung và lý do xin tạm hoãn thi hành án (Trình bày ngắn gọn, cụ thể về nội dung vụ án; Vai trò của người yêu cầu tạm hoãn thi hành án; Chủ thể được thi hành án; Chủ thể bị thi hành án; Phân tích cụ thể về phần lý do (điều kiện theo quy định Pháp luật) hoãn thi hành án)
 6. (6)Họ tên; số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân; nơi cư trú, số điện thoại người được thi hành án;
 7. (7)Người viết đơn phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn đó; Trường hợp người viết đơn là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ.

Luật sư tư vấn, soạn thảo đơn xin hoãn thi hành án dân sự

tư vấn, soạn thảo đơn xin hoãn thi hành án dân sự

Tư vấn, soạn thảo đơn xin hoãn thi hành án dân sự.

 • Tư vấn các trường hợp, điều kiện được hoãn thi hành án dân sự; trình tự, thủ tục hoãn thi hành án dân sự;
 • Tư vấn phí, lệ phí thực hiện thủ tục hoãn thi hành án dân sự; thời hạn, nguyên do hoãn thi hành án dân sự;
 • Tư vấn phương thức thương lượng đối với bên được thi hành án để hoãn thi hành án
 • Soạn thảo đơn đề nghị hoãn thi hành án dân sự; đơn yêu cầu thi hành án;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án;
 • Soạn thảo đơn yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ; đơn khiếu nại,..

Thông qua bài viết Luật L24H đã trình bày một số nội dung về mẫu đơn yêu cầu hoãn thi hành án dân sự cũng như cách viết mẫu đơn, thủ tục xin hoãn thi hành án dân sự. Trường hợp Quý khách hàng còn vướng mắc cần luật sư tư vấn luật dân sự giải đáp vui lòng gọi về số tổng đài 1900633716 để được luật sư dân sự hỗ trợ tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

Scores: 4.7 (25 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,556 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716