Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sư ở cấp phúc thẩm

Giải quyết vụ án dân sự ở cấp phúc thẩm là sự phản kháng từ phía một hoặc cả hai bên về quyết định của tòa án cấp sơ thẩm, nó không chỉ là vấn đề về việc xem xét lại quyết định của tòa án trước đó mà còn là cơ hội để sửa chữa sai lầm trong tư pháp. Bài viết dưới đây sẽ thông tin đến các bạn về vấn đề này, cụ thể như quy định về phạm vi, thời hạn cũng như là quy trình giải quyết vụ án ở cấp phúc .

Quy định về giải quyết vụ án dân sự ở cấp phúc thẩm

Quy định về giải quyết vụ án dân sự ở cấp phúc thẩm

Phạm vi xét xử phúc thẩm

Căn cứ theo Điều 293 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 (BLTTDS 2015) quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm thì Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại phần của bản án sơ thẩm, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng cáo, kháng nghị.

Có liên quan đến việc xem xét kháng cáo, kháng nghị là trường hợp việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với phần này của bản án, quyết định sơ thẩm đòi hỏi phải xem xét, giải quyết đồng thời với phần khác có liên quan của bản án, quyết định sơ thẩm, mặc dù phần này không bị kháng cáo, kháng nghị.

Thời hạn kháng cáo phúc thẩm

Căn cứ theo quy định tại Điều 273 BLTTDS thì thời hạn kháng cáo được xác định cụ thể như sau:

1. Đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án;

 • Đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
 • Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

2. Đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật này.

 

Thời hạn kháng cáo

Quy trình, thủ tục giải quyết vụ án dân sự ở cấp phúc thẩm.

Giai đoạn thụ lý

Giai đoạn đầu tiên trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở cấp phúc thẩm là thụ lý vụ án. Theo quy định tại khoản 1 Điều 285 BLTTDS 2015 thì ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án, kháng cáo, kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng xét xử phúc thẩm và phân công một Thẩm phán làm chủ tọa phiên tòa.

Giai đoạn chuẩn bị xét xử

Sau khi đã thực hiện xong việc thụ lý vụ án, vụ án bước vào giai đoạn chuẩn bị xét xử, giai đoạn này được quy định cụ thể từ Điều 285 đến Điều 292 BLTTDS 2015.

Căn cứ theo Điều 286 BLTTDS 2015 quy định thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm như sau:

 • Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án tùy từng trường hợp, Tòa án cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây: tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.
 • Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 01 tháng.

Như vậy, theo quy định nêu trên, thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm là 02 tháng, đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 01 tháng. Như vậy trong thời hạn không quá 03 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp mà Tòa án phải ra một trong các quyết định: Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Giai đoạn mở phiên tòa

Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm trong thời hạn 01 tháng, trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng. Lưu ý, thời hạn này không áp dụng đối với vụ án xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn, vụ án có yếu tố nước ngoài. Quy định này được quy định cụ thể tại Điều 286 BLTTDS 2015.

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ xét xử phúc thẩm tại phiên tòa

Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án

Căn cứ tại khoản 1 Điều 214 BLTTDS 2015 thì Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án khi xuất hiện một trong các trường hợp được liệt kê dưới đây:

 • Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;
 • Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật;
 • Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế;
 • Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án;
 • Cần đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án;
 • Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ;
 • Theo quy định tại Điều 41 của Luật phá sản;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian vụ án tạm đình chỉ, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án vẫn phải có trách nhiệm về việc giải quyết vụ án và có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm khắc phục trong thời gian ngắn nhất những lý do dẫn tới vụ án bị tạm đình chỉ để kịp thời đưa vụ án ra giải quyết.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án

Vấn đề đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án được quy định chi tiết tại Điều 289 BLTTDS 2015. Cụ thể,

Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hoặc một phần vụ án trong các trường hợp sau đây:

 • Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;
 • Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;
 • Người kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc Viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị;
 • Người kháng cáo rút một phần kháng cáo hoặc Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực thi hành ngay và phải được gửi ngay cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện, Viện kiểm sát cùng cấp.

Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án

Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án

Dịch vụ luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự ở cấp phúc thẩm

 • Tư vấn những quy định pháp lý về giải quyết vụ án dân sự ở cấp phúc thẩm.
 • Hướng dẫn thủ tục kháng cáo bản án/ quyết định dân sự.
 • Soạn thảo đơn từ pháp lý liên quan trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở cấp phúc thẩm.
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng tham gia hoạt động tố tụng trong vụ án dân sự.
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích đương sự trong phiên tòa xét xử phúc thẩm.

Xem thêm: Thủ tục yêu cầu thi hành bản án dân sự có hiệu lực pháp luật

Khi có đương sự kháng cáo hoặc viện kiểm sát kháng nghị đúng quy định thì vụ án sẽ chuyển sang giai đoạn phúc thẩm. Bộ luật tố tụng dân sự đã quy định đầy đủ trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự ở cấp phúc thẩm. Nếu quý bạn đọc còn có những thắc mắc các vấn đề liên quan vui lòng thông qua tổng đài 1900.633.716, dịch vụ Luật sư tư vấn luật dân sự của Luật L24H luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

Bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm: Thủ tục Giám đốc thẩm vụ án Dân sự

Scores: 4.9 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 229 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716