Mẫu đơn khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu đơn khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn tại nhiều mẫu, phụ thuộc vào hình thức được lựa chọn. Chủ thể bị kiến nghị, khởi kiện có thể là chính quyền, người có tên trên giấy hoặc thậm chí là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong bài viết sau, Quý bạn đọc sẽ được tìm hiểu thông tin về thủ tục khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tranh chấp đất đai, thừa kế, cấp GCNQSD đất trái luật.. và những mẫu giấy áp dụng cho mỗi hình thức liên quan các nội dung trên.

>> Tham khảo thêm bài viết về: Đất đã có sổ đỏ có tranh chấp được không

viết đơn kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

viết đơn kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp nào được khởi kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

 • Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp thu hồi giấy chứng nhận (Điều 65 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
 • Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không nộp giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận mới khi chuyển quyền sử dụng đất (Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)
 • Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án (Điều 193 Luật tố tụng hành chính 2015; Khoản 1 Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

Mẫu đơn khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền

>>> CLICK TẢI MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi:  …………………………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………….

Số CCCD/ CMND: ………………..; Ngày cấp: ……………….; Nơi cấp: ………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………………………, số fax (nếu có):…………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nội dung vụ việc: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu cụ thể:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai sót.

                                                                                             Người khởi kiện

                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Khởi kiện dân sự người có tên trên Giấy chứng nhận

>>> Click tải ngay: Mẫu đơn khởi kiện dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………………………………

Người khởi kiện: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………………………, số fax (nếu có):…………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người bị kiện: ………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………………………, số fax (nếu có):…………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người có quyền lợi được bảo vệ (nếu có): ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………………………, số fax (nếu có):…………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): ……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………………………, số fax (nếu có):…………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người làm chứng (nếu có): ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………………………, số fax (nếu có):…………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Yêu cầu của người khởi kiện:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Các tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo gồm:

1/ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                             Người khởi kiện

                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Cơ sở pháp lý: Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Khởi kiện hành chính đối với GCNQSD đất

>>> Click tải ngay: Mẫu đơn khởi kiện hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………………………………

Người khởi kiện: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………………………, số fax (nếu có):…………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người bị kiện: ………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………………………, số fax (nếu có):…………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người có quyền lợi được bảo vệ (nếu có): ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………………………, số fax (nếu có):…………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): ……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có):……………………………………, số fax (nếu có):…………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………….

 

Quyết định …………….. bị kiện số……… ngày….. tháng….. năm….. của………………………………. về ……………………………………………………………..

Hành vi hành chính bị kiện……………………………………………………………………………………

 

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có): ………………………………………………………………..

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết: ……………………………………………………………………………………..

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại ………. đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 

Các tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo gồm:

1/ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

3/ …………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                             Người khởi kiện

                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Cơ sở pháp lý: Mẫu số 01-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Trình tự thủ tục khởi kiện hành chính hủy GCNQSD đất

Hồ sơ khởi kiện

 1. Đơn khởi kiện gồm những nội dung đã nêu trên: mẫu đơn 01-HC ban hành kèm Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP
 2. CMND/ CCCD, Sổ hộ khẩu của người khởi kiện
 3. Chứng cứ chứng minh việc đã giải quyết kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 4. Các tài liệu có liên quan khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 118 Luật tố tụng hành chính 2015.

Hồ sơ khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy trình xử lý đơn tại Tòa án

Bước 1: Nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án qua các hình thức: trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chánh án phân công Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Thẩm phán phải ra một trong các quyết định sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn;
 • Thụ lý vụ án, tiến hành bước tiếp sau đây;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện;
 • Trả lại đơn khởi kiện.

Bước 3: Thẩm phán thông báo cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí.

Bước 4: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán thông báo cho người bị kiện, người có quyền, nghĩa vụ liên quan và Viện kiểm sát cùng cấp về việc thụ lý. Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bị kiện, người có quyền, nghĩa vụ liên quan phải nêu ý kiến bằng văn bản về yêu cầu của người khởi kiện; tài liệu, chứng cứ kèm theo hoặc yêu cầu độc lập (nếu có).

Bước 5: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.

Bước 6: Tòa án tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại để các đương sự thống nhất giải quyết vụ án với nhau trừ những vụ án không tiến hành đối thoại được, vụ án xét xử theo thủ tục rút gọn.

Bước 7: Nếu người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vẫn giữ nguyên yêu cầu thì Thẩm phán tiến hành mở phiên tòa xét xử.

Bước 8: Đưa vụ án ra xét xử.

Cơ sở pháp lý: Điều 119, 121, 125, 126, 127, 128, 134, 146 Luật tố tụng hành chính 2015.

Trình tự thủ tục khởi kiện dân sự người có tên trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất

Hồ sơ khởi kiện

 • Đơn khởi kiện gồm những nội dung đã nêu trên: mẫu đơn 23-DS ban hành kèm Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP
 • CMND/ CCCD, Sổ hộ khẩu của người khởi kiện
 • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
 • Biên bản hòa giải không thành
 • Các tài liệu có liên quan khác.

Thủ tục khởi kiện

 1. Bước 1: Nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận/huyện có thẩm quyền;
 2. Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ thì Tòa án kiểm tra đơn và ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí cho đương sự
 3. Bước 3:  Nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm tại Chi cục thi hành án quận/huyện và nộp lại biên lai tiền tạm ứng án phí cho Tòa án;
 4. Bước 4:  Tòa án thụ lý vụ án và tiến hành giải quyết

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Giải thích các quy định pháp luật, tư vấn luật về đất đai cho nhu cầu hủy Giấy chứng nhận của khách hàng
 • Tư vấn Tranh chấp đất đai đã có sổ đỏ
 • Tư vấn lựa chọn hình thức hủy Giấy chứng nhận
 • Nộp hồ sơ, đảm bảo hồ sơ được giải quyết triệt để và đúng theo quy định pháp luật.
 • Luật sư bảo vệ quyền lợi khách hàng tại Tòa án.

tư vấn thủ tục khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Do tồn tại nhiều hình thức để hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như nhiều mẫu đơn yêu cầu giải quyết khiến cho việc hủy sổ đỏ trở nên khá rắc rối và phức tạp. Vì vậy, việc này đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ những người có chuyên môn. Hiểu được nhu cầu đó của Quý khách hàng, Luật L24H chúng tôi mang đến Đội ngũ luật sư chuyên tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 1900.633.716 để được tư vấn miễn phí giải đáp kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.69 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716