Điều kiện, thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm là thủ tục để công ty kinh doanh bảo hiểm chất dứt hoạt động doanh nghiệp đúng quy định pháp luật. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cần phải đáp ứng các điều kiện về giải thể và thực hiện thủ tục giải thể công ty theo đúng trình tự do luật quy định. Bài viết sau đây của Luật L24H sẽ cung cấp đầy đủ thông tin giúp quý độc giả hiểu rõ hơn vấn đề này.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm giải thể trong trường hợp nào?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 115 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 quy định về các trường hợp giải thể của công ty bảo hiểm như sau:

 • Tự nguyện đề nghị giải thể
 • Khi hết thời hạn hoạt động trong giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động quy định tại điểm a, b, d và e khoản 1 Điều 75 của Luật này ;
 • Chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không khắc phục được tỷ lệ an toàn vốn sau thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát;
 • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm giải thể nếu thuộc các trường hợp nêu trên.

Tham khảo thêm về: Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp nào?

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Căn cứ theo khoản 1 Điều 55 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm chỉ được giải thể; chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam chỉ được chấm dứt hoạt động khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Tham khảo thêm: Trách nhiệm thanh toán khi doanh nghiệp bảo hiểm phá sản

Điều kiện công ty kinh doanh bảo hiểm được giải thể

Điều kiện công ty kinh doanh bảo hiểm được giải thể

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Hồ sơ giải thể

Căn cứ khoản 3 Điều 55 Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm như sau:

 • Văn bản đề nghị giải thể trong đó nêu rõ lý do giải thể theo mẫu quy định tại Phụ lục XIX ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty
 • Văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 115 Luật Kinh doanh bảo hiểm hoặc văn bản chấm dứt áp dụng biện pháp kiểm soát đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 115 Luật Kinh doanh bảo hiểm;
 • Bằng chứng chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và cam kết không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc cơ quan trọng tài theo quy định tại khoản 4 Điều này;
 • Giấy phép thành lập và hoạt động.
 • Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật;
 • Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ nợ đối với bên mua bảo hiểm, bao gồm cả việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn theo hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo quy định
 • Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và các chủ nợ khác;
 • Bản sao công chứng giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
 • Các tài liệu chứng minh khác (nếu có).

Như vậy, để giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cần chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty gồm các loại giấy tờ nêu trên.

Trình tự thủ tục

Căn cứ Điều 55 Nghị định 46/2023/NĐ-CP và Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được tiến hành như sau:

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin cho Cơ quan thuế.

Bước 3: Thanh toán các khoản nợ

Doanh nghiệp cần thanh toán các khoản nợ theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định 46/2023/NĐ-CP như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Khoản trả tiền bồi thường, trả tiền bảo hiểm đối với các yêu cầu đòi bồi thường, trả tiền bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm chấp thuận chi trả giá trị hoàn lại, giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm hoặc hoàn phí bảo hiểm;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể đến Bộ Tài chính

Sau khi hoàn thành việc thanh toán các khoản nợ theo quy định, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gửi Bộ Tài chính hồ sơ giải thể gồm các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Nghị định 46/2023/NĐ-CP.

Bước 5: Tiếp nhận hồ sơ

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài chính ra quyết định giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm; chấm dứt hoạt động chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 5 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động đến Bộ Tài chính.

Bước 6: Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả:

 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ;
 • Thông tin tình trạng doanh nghiệp giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, gửi thông tin về việc giải thể cho Cơ quan thuế và thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, thủ tục giải thể Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được tiến hành theo trình tự trên.

Tư vấn điều kiện, thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Luật L24H cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về điều kiện, thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm như sau:

 • Tư vấn các trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được giải thể
 • Tư vấn những điều kiện doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được giải thể theo quy định
 • Tư vấn trình tự thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đúng luật
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp
 • Dịch vụ đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng
 • Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp
 • Hỗ trợ giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra trong quá trình tiến hành giải thể công ty kinh doanh bảo hiểm.
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khi muốn giải thể thì cần đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định. Khi thực hiện thủ tục giải thể để chấm dứt hoạt động kinh doanh thì công ty cần thực hiện đúng theo pháp luật. Nếu quý khách hàng còn điều thắc mắc về vấn đề này cần tư vấn hoặc có nhu cầu muốn sử dụng Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.633.716 để được các Luật sư giàu kinh nghiệm tư vấn luật doanh nghiệp của Luật L24H hỗ trợ giải đáp cụ thể nhất.

Scores: 4.6 (43 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 197 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716