Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty TNHH MTV mới nhất năm 2024

Thủ tục giải thể công ty TNHH MTV là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của công ty/doanh nghiệp về mặt pháp luật cũng như trên thực tế theo trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp và điều kiện do Luật Doanh nghiệp quy định. Luật L24H sẽ tư vấn làm thế nào để GIẢI THỂ đối với công ty TNHH 1 thành viên thành công nhanh chóng. Cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp giá rẻ uy tín toàn quốc.              giải thể công ty TNHH MTV

Thủ tục giải thể công ty TNHH MTV

Các trường hợp giải thể công ty TNHH 1 thành viên

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Đối với công ty TNHH 2 thành viên là nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần…);
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Điều kiện giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Trình tự thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Bước 1: Công bố thông tin giải thể: Doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH MTV về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin cho Cơ quan thuế.

Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Bước 5: Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;

Bước 6: Phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả:

 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ;
 • Thông tin tình trạng doanh nghiệp giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, gửi thông tin về việc giải thể cho Cơ quan thuế và thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.

Cơ sở pháp lý:

 • Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty TNHH một thành viên

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020

Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên với cơ quan thuế

 1. Sau khi thực hiện thủ tục thông báo giải thể, doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.
 2. Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
 3. Sau khi có xác nhận không nợ thuế thì cơ quan thuế ra quyết định chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp.

Xem thêm về: thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên

 • Tư vấn các trường hợp giải thể và điều kiện giải thể công ty TNHH 1 thành viên;
 • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
 • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động;
 • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;
 • Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ vụ việc giải thể công ty TNHH 1TV;
 • Tư vấn chi tiết thủ tục giải thể công ty TNHH MTV;
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể công ty TNHH 1TV;
 • Nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện công ty TNHH MTV làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

dịch vụ giải thể công ty tnhh một thành viên

Dịch vụ làm thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên tại Luật L24H

Mẫu quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên

TÊN DOANH NGHIỆP
Số:…………/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Địa danh, ngày … tháng … năm ……


QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 • Căn cứ Điều 207, Điều  208, Điều 209, Điều 210 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 • Căn cứ vào Điều lệ Công ty;
 • Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giải thể doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH

Mã số doanh nghiệp                                           ngày cấp                nơi cấp

Địa chỉ trụ sở:                                                                                                                                             Điều 2. Lý do giải thể: ………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện:                                                                                                                                          Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp.

Thời hạn thanh lý hợp đồng 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định giải thể.

Điều 4. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp còn các khoản nợ:

Thời hạn thanh toán nợ không quá 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

Điều 5. Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:                                                                                                                                           Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 6. Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày                tháng                                                                                                   năm            .

Điều 7. Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ

Ông/bà …. là Chủ doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản còn lại.

Điều 8. Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gửi đến các chủ nợ, tập thể người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan và cơ quan Nhà Nước.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như Điều 8;

– ….;

– Lưu.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu thông báo về việc giải thể TNHH 1 thành viên quy định tại Phụ lục II-22 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

mẫu thông báo giải thể công ty

Mẫu thông báo về việc giải thể công ty TNHH

>>> Click Tải mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp mới nhất

Một số câu hỏi thường gặp khi giải thể công ty TNHH MTV

Nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH một thành viên ở đâu?

Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) nơi công ty TNHH đặt trụ sở chính.

Giải thể công ty TNHH 1 thành viên cần những giấy tờ gì?

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định về việc giải thể doanh nghiệp hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
 • Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020

Có nên thuê luật sư làm thủ tục giải thể công ty TNHH MTV?

Pháp luật quy định thủ tục giải thể công ty nhìn có vẻ khá đơn giản tuy nhiên thực tế tiến hành lại rườm rà, phức tạp nếu không có kinh nghiệm, chuyên môn. Để việc tiến hành giải thể diễn ra suôn sẻ, dễ dàng hơn thì doanh nghiệp nên thuê luật sư làm thủ tục giúp.

Giải thể công ty TNHH MTV nói riêng hay giải thể doanh nghiệp nói chung thì cũng phải trải qua những quy trình, thủ tục giải thể chung quy định trong pháp luật doanh nghiệp.

Nếu Quý khách hàng có thắc mắc về quy trình, thủ tục giải thể doanh nghiệp, sử dụng dịch vụ giải thể công ty của Luật L24H và thắc mắc những vấn đề khác liên quan cần Luật sư tư vấn doanh nghiệp vui lòng gọi theo hotline 1900.633.716 để được tư vấn hỗ trợ sớm nhất. Xin cảm ơn.

Tham khảo thêm:

Scores: 4.5 (48 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716