Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể mới nhất 2023

Cung cấp biểu mẫu Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể hoàn chỉnh để các chủ thể, hộ kinh doanh có thể điền đầy đủ thông tin với mục đích xin tạm ngừng. chấm dứt kinh doanh. Trong bài viết dưới đây, Luật L24H sẽ cung cấp cho Quý vị bạn đọc mẫu đơn thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể mới nhất và các quy định liên quan (thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh, hồ sơ đính kèm đơn,..) cụ thể.

>>> Xem thêm: Thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể 

Đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể.

Tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể là gì?

 • Tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể là hình thức dừng tạm thời hộ kinh doanh (để không phải đóng thuế) sau này khi nào tiếp tục muốn hoạt động thì hộ kinh doanh có thể thông báo hoạt động trở lại.
 • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên; hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

CSPL: Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Khi nào tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

 • Cơ quan Nhà nước yêu cầu phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh; khi cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật
 • Chủ hộ kinh doanh chủ động ngừng hoạt động kinh doanh vì các lý do cá nhân như du lịch, chủ hộ đi học nghề; chủ hộ cần thực hiện hoạt động kinh doanh khác để huy động vốn,..

Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể sau đây được dùng trong trường hợp hộ kinh doanh cá thể sử dụng quyền tạm ngừng kinh doanh của mình. Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh theo biểu mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Phụ lục III-4 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT:

>>> TẢI MẪU ĐƠN XIN TẠM NGỪNG KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

TÊN HỘ KINH DOANH

 

 

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch …………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:…………………………………….

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại:……………………………………………….

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại:

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:………………………………………………

Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):………………………

Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):……………………

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:

 1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:

Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày … / … / … đến hết ngày … / … / ….

Lý do tạm ngừng:

 1. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi:

Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày ……… tháng ……… năm ………

Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)

vướng mắc thường gặp tạm ngừng kinh doanh

Nộp đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể ở đâu.

Nộp đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể ở đâu

 • Trường hợphộ cá thể tạm ngừng kinh doanh thì phải tiến hành thông báo theo quy định như sau:
 • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
 • Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cho hộ kinh doanh.
 • Căn cứ quy định trên, hộ kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên.

(căn cứ theo quy định tại Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Chuẩn bị hồ sơ

Trước hết, hộ kinh doanh cần xác định trường hợp của mình là tạm ngừng hoạt động trên 30 ngày hay không để chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết và đầy đủ để thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền.

Nộp hồ sơ

Sau khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chi cục thuế cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập.

Giải quyết hồ sơ

Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch thì trong 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy xác nhận về việc hộ cá thể đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong trường hợp hồ sơ thông báo đầy đủ và hợp lệ.

Đối với cơ quan thuế sẽ có thẩm quyền trong việc hoàn thiện hồ sơ thuế để làm căn cứ tính thuế của hộ cá thể khi đến kỳ hạch toán, quyết toán.

Ngoài ra, trong trường hợp hộ cá thể tạm ngừng hoạt động trên 30 ngày thì phải nộp hồ sơ thông báo ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng cho cơ quan kinh doanh

(Căn cứ theo Khoản 2 Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

hỗ trợ thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Luật sư hỗ trợ thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể.

Luật sư hỗ trợ thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

 • Tư vấn về mẫu giấy tờ, thủ tục thời gian cần thiết nhất cho việc tạm ngừng kinh doanh
 • Biên soạn hồ sơ đăng ký; cung cấp cho khách hàng những biểu mẫu phù hợp nhất, mới nhất.
 • Là đại diện thay cho khách hàng tiến hành nộp hồ sơ, nhận và trả lời thẩm định, nộp các khoản phí, lệ phí.
 • Thay mặt cho khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.
 • Bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên thụ lý hồ sơ (nếu có).

Khi xảy ra các vấn đề cá nhân mà chủ thể kinh doanh không thể tiếp tục công việc kinh doanh dang dở thì việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh là vô cùng cần thiết, để tránh phải nộp thuế và các nghĩa vụ khác khi trên thực tế mình không tiếp tục kinh doanh, sản xuất. Quý khách nếu có nhu cầu được tư vấn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tìm hiểu thêm thủ tục tạm ngừng, vui lòng liên hệ luật sư tư vấn doanh nghiệp chúng tôi qua Hotline 1900633716. Để được hỗ trợ tư vấn miễn phí, Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,808 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716