Dịch vụ giải thể công ty tại Hà Nội trọn gói, nhanh chóng, giá rẻ

Dịch vụ giải thể công ty tại Hà Nội là dịch vụ Luật sư tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Giải thể công ty, doanh nghiệp là tục pháp lý phức tạp, tốn nhiều thời gian và chi phí. Do đó, việc liên hệ với Luật sư tư vấn doanh nghiệp là quyết định khôn ngoan và cần thiết. Dưới đây là dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp tại Hà Nội của Luật L24H, mời quý khách tham khảo.

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty, doanh nghiệp tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn giải thể công ty, doanh nghiệp tại Hà Nội

Hiểu về giải thể doanh nghiệp như thế nào?

Pháp luật hiện hành không quy định chi tiết, cụ thể về khái niệm của giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, ta có thể hiểu giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa.

Khi đó, doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, sự tồn tại của một doanh nghiệp, chấm dứt tư cách pháp nhân và quyền, nghĩa vụ liên quan trên thị trường kinh tế. Theo đó chủ doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Giải thể doanh nghiệp là gì

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Quy định giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội  

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Căn cứ Khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo các điều kiện dưới đây:

 • Doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;
 • Doanh nghiệp không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Như vậy, để đáp ứng điều kiện giải thể, doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Những trường hợp giải thể

Căn cứ khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp sẽ bị giải thể trong các trường hợp dưới đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Như vậy, khi thỏa mãn đồng thời điều kiện giải thể được trình bày ở phần trên và thuộc một trong các trường hợp theo khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp mới được tiến hành thủ tục giải thể.

Trình tự giải thể công ty, doanh nghiệp tại Hà Nội

Thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp được pháp luật quy định như sau:

 • Nộp trực tiếp: Căn cứ theo Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp nộp các hồ sơ liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Nộp trực tuyến: Doanh nghiệp cũng có thể nộp hồ sơ giải thể trực tuyến qua website dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Thứ nhất, hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp:

Căn cứ theo Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, các tài liệu cần phải chuẩn bị đối với thủ tục trên gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Thông báo trên được trình bày và thực hiện theo Mẫu Phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

>>>Tải xuống: Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

 • Bản chính: Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Bản chính: Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Thứ hai, hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, các tài liệu cần chuẩn bị đối với thủ tục trên gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.

Thông báo trên được trình bày và thực hiện theo Mẫu Phụ lục II-22 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 • Bản chính: Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Bản chính và bản sao: Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Trình tự, thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp trên được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp tại Hà Nội

Để hỗ trợ khách hàng thực hiện giải thể công ty, Luật L24H với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm chuyên cung cấp các dịch vụ luật sư tại Hà Nội như sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn chi tiết về những vấn đề cần phải thực hiện để giải thể doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản, đơn từ phục vụ quá trình giải thể doanh nghiệp.
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để nhân danh, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Cử luật sư bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong trường hợp hồ sơ giải thể không được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Giải thể doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý phức tạp và cần phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật. Do đó, để tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như thực hiện các thủ tục giải thể công ty một dễ dàng, việc liên hệ với Luật sư là điều vô cùng cần thiết. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần luật sư hỗ trợ thực hiện thủ tục giải thể, quý khách có thể liên hệ với Văn Phòng Luật L24H qua Hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.6 (47 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716