Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập có thể thực hiện thủ tục giải thể khi hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Việc nắm rõ quy trình thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập sẽ giúp quá trình giải thể diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về điều kiện, hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định mới nhất.

thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị giải thể trong 4 trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Theo đó, doanh nghiệp có thể giải thể theo nguyện vọng của mình hoặc bị bắt buộc giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

Xem thêm: Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp nào?

Điều kiện giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Để giải thể theo đúng quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác;
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Về các khoản nợ của doanh nghiệp, người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm.

Có thể thấy không có quy định về thời gian thành lập của doanh nghiệp khi làm thủ tục giải thể. Do đó doanh nghiệp mới thành lập cũng phải đáp ứng đủ các điều kiện trên dù là trường hợp doanh nghiệp tự nguyện giải thể hay bị bắt buộc giải thể, nếu không doanh nghiệp sẽ không thể chấm dứt hoạt động bằng thủ tục giải thể.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Hồ sơ giải thể

Để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cần chuẩn bị hai loại hồ sơ.

Thứ nhất, hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo biểu mẫu thông báo tại Phụ lục II-22 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết, quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên/ biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh/ biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Thứ hai, hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 ĐIều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp (theo biểu mẫu thông báo tại Phụ lục II-22 theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Thủ tục thực hiện

Thứ nhất, Đối với thủ tục giải thể tự nguyện, theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp này được thực hiện như sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể của doanh nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Bước 2: Gửi thông báo về giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đăng ký giải thể từ doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải đăng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp quyết định giải thể, thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin giải thể cho cơ quan thuế.

Bước 4: Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp thực hiện thanh toán theo thứ tự ưu tiên: thứ nhất, thanh toán khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quyền lợi khác cho người lao động; thứ hai, thanh toán nợ thuế cho cơ quan thuế; thứ ba, những khoản nợ của chủ nợ khác.
 • Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

Bước 5: Thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Thứ hai, Đối với thủ tục giải thể bắt buộc, tức trường hợp doanh nghiệp trong bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án theo quy định tại Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

Bước 1. Thông báo tình trạng doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Bước 2. Doanh nghiệp quyết định giải thể

 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể;
 • Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.
 • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan

Bước 3. Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Doanh nghiệp thực hiện thanh toán theo thứ tự ưu tiên: thứ nhất, thanh toán khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quyền lợi khác cho người lao động; thứ hai, thanh toán nợ thuế cho cơ quan thuế; thứ ba, những khoản nợ của chủ nợ khác.

Bước 4. Thực hiện thủ tục đăng ký giải thể

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bước 5. Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp mà không nhận được phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Hệ quả của việc giải thể doanh nghiệp

Hậu quả pháp lý sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể là doanh nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động và bị xóa tên trong sổ đăng ký Doanh nghiệp tức về mặt pháp lý doanh nghiệp đã giải thể không còn tồn tại.

Luật sư tư vấn giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Để hỗ trợ khách hàng thực hiện giải thể doanh nghiệp mới thành lập, Luật L24H với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm chuyên cung cấp các dịch vụ luật sư như sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn chi tiết về những vấn đề cần phải thực hiện để giải thể doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản, đơn từ phục vụ quá trình giải thể doanh nghiệp.
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để nhân danh, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Tư vấn hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến cơ quan thuế
 • Tư vấn, lên phương án thanh lý tài sản và trả nợ cho các chủ nợ
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác

Tư vấn giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Tư vấn giải thể doanh nghiệp mới thành lập

Giải thể doanh nghiệp là một thủ tục pháp lý phức tạp. Do đó, để tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp một dễ dàng thì Quý Doanh nghiệp có thể sử dụng Dịch vụ giải thể công ty giá rẻ trọn gói bằng cách liên hệ qua Hotline: 1900.633.716 để được luật sư doanh nghiệp tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Scores: 4.6 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 197 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716