Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động mới nhất năm 2024

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động là một phương tiện giúp cho người lao động có thể thể hiện tâm tư của mình, qua đó yêu cầu cơ quan thẩm quyền có thể tiếp cận được vụ việc và giải quyết vấn đề ấy. Vậy, mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động mới nhất như thế nào, hãy cùng tìm hiểu qua nội dung dưới đây.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành

Theo khoản 1 Điều 179 Bộ luật lao động 2019, tranh chấp lao động được định nghĩa: “là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động”. Và cũng tại khoản ấy, tranh chấp lao động được phân loại như sau:

 • Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động

Theo Điều 187 Bộ luật lao động, các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động là:

 • Hòa giải viên lao động
 • Hội đồng trọng tài lao động
 • Tòa án nhân dân

Thủ tục đề nghị giải quyết tranh chấp lao động tại Hội đồng trọng tài lao động

Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật hiện hành bao gồm:

 • Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động
 • Giấy tờ chứng minh bản thân như Chứng minh nhân dân, căn cước công dân
 • Biên bản hòa giải không thành
 • Nếu người yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động là chủ thể kinh doanh, hoặc là người sử dụng lao động thì cần phải có những giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của họ.
 • Biên bản kê khai tài liệu

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động

Về trình tự giải quyết tranh chấp lao động sẽ được giải quyết theo quy định tại Bộ Luật lao động hiện hành, cụ thể là Điều 188 Bộ luật lao động (hiện hành). Điều 188 quy định như sau:

 • Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan quy định tại khoản 3 Điều 181 của Bộ luật này, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.
 • Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải.
 • Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.

Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.

Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động. Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại Điều 189 của Bộ luật này;
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nội dung mẫu đơn giải quyết tranh chấp lao động mới nhất năm nay

Theo từng vụ việc, sự việc cụ thể mà mẫu đơn giải quyết tranh chấp lao động sẽ khác nhau. Tuy nhiên, vẫn cần phải đáp ứng đủ nội dung bắt buộc theo quy định hiện nay như sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động
 • Tên cơ quan nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người sử dụng lao động là cá nhân hoặc trụ sở là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Nội dung của tranh chấp lao động.
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có)
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động

Hướng dẫn soạn đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động

Hướng dẫn soạn đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động mới nhất:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…….tháng…….năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

(V/v:…………………………………………)

 

Kính gửi: ………………………………………………………..

 1. Người yêu cầu/ Tập thể người lao động yêu cầu:
 2. Họ và tên : ………………………………………………………………………

-Hợp đồng lao động số: ……………………………………………………………

– CMND số    : ………..       Cấp ngày: ……….   Tại: ……………………………..

– Địa chỉ         : ………………………………………………………………………

– Số điện thoại          :……………………………………………………………………….

 1. Họ và tên : ………………………………………………………………………

– Hợp đồng lao động số: …………………………………………………

– CMND số    : ………..       Cấp ngày: ……….   Tại: ……………………

– Địa chỉ         : ………………………………………………………………………

– Số điện thoại          :……………………………………………………………………….

 1. ………………………………………………………………………………………
 2. Người bị yêu cầu:

CÔNG TY …………………………………………………….

– Địa chỉ   : ……………………………………………………………………….

– Mã số thuế        : ………………………………………………………………

– Người đại diện: …………………………………………………………………

NỘI DUNG YÊU CẦU:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

YÊU CẦU GIẢI QUYẾT:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam đoan những trình bày ở trên là đúng sự thật và chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. Kính đề nghị Quý cơ quan sớm giải quyết yêu cầu nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Người yêu cầu/ Tập thể người lao động yêu cầu

 

 

Xin chân thành cảm ơn !

Danh mục tài liệu đính kèm:

1) Bản sao y Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của các cá nhân yêu cầu;

2) Bản sao y Hợp đồng lao động của các cá nhân yêu cầu;

3) Bản photo các Biên bản cuộc họp ………………..;

4) Bản photo các tài liệu khác thể hiện công ty có sai phạm;

5) ……………………

>>>Tải xuống Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Luật sư tư vấn tranh chấp lao động

Luật sư tư vấn tranh chấp lao động

 • Tư vấn quy trình giải quyết tranh chấp lao động
 • Soạn thảo đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động
 • Bảo vệ quyền lợi cho khách hàng khi có tranh chấp xảy ra

Qua bài viết trên, có thể thấy, tranh chấp lao động là một vấn đề phức tạp. Người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, đơn từ theo quy định pháp luật để đề nghị giải quyết tranh chấp của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tập thể hãy tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý của Đội ngũ Luật sư tư vấn luật lao động của Luật L24H thông qua số hotline 1900.633.716. để được tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.8 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716