Hướng dẫn thủ tục hòa giải tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Tranh chấp lao động là một vấn đề thường gặp trong doanh nghiệp. Để giải quyết tranh chấp lao động một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, “hòa giải” là một thủ tục quan trọng. Bài viết này luật sư sẽ tư vấn cho người lao động, doanh nghiệp các thông tin cần thiết cũng như thủ tục hòa giải tranh chấp lao động trong doanh nghiệp hiệu quả.

Tư vấn hòa giải tranh chấp lao động

Tư vấn hòa giải tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp có bắt buộc hòa giải không?

Quy định về tính bắt buộc hòa giải tranh chấp lao động trong doanh nghiệp được thể hiện cụ thể trong Luật lao động như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 180 Bộ Luật Lao động 2019 thì tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động. Như vậy, các tranh chấp lao động có thể thực hiện thương lượng, hòa giải tại Doanh nghiệp trước khi yêu cầu các chủ thể có thẩm quyền khác giải quyết.

Đối với tranh chấp lao động cá nhân, theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019, tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

Đối với tranh chấp lao động tập thể:

 • Tranh chấp lao động tập thể bao gồm tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp tập thể về lợi ích.
 • Theo quy định tại khoản 2 Điều 191, khoản 2 Điều 195 Bộ luật Lao động 2019 thì cả tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích đều phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động, Tòa án nhân dân giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công.

Như vậy, hầu hết các trường hợp tranh chấp lao động đều phải qua thủ tục hòa giải, trừ một số trường hợp đã nêu trong trường hợp tranh chấp lao động cá nhân.

Quy trình giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật

Thẩm quyền giải quyết

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể về quyền, tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động được quy định như sau:

Đối với thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, căn cứ Điều 187 Bộ luật Lao động 2019, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:

 • Hòa giải viên lao động;
 • Hội đồng trọng tài lao động;
 • Tòa án nhân dân.

Đối với thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, căn cứ tại Điều 191 Bộ luật Lao động 2019, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm:

 • Hòa giải viên lao động;
 • Hội đồng trọng tài lao động;
 • Tòa án nhân dân.

Đối với thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, căn cứ Điều 195 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

 • Hòa giải viên lao động;
 • Hội đồng trọng tài lao động.

Thủ tục giải quyết

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động

Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động mà các bên không thể thương lượng được với nhau thì thực hiện theo các bước sau:

Tranh chấp lao động cá nhân:

Bước 1: Tổ chức phiên họp hòa giải của hòa giải viên lao động

 • Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải.
 • Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải.
 • Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.
 • Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 • Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động.
 • Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động

 • Trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành; trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải quy định và hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành thì trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp: Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại Điều 189 của Bộ luật này hoặc Yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, Ban trọng tài lao động sẽ được thành lập để giải quyết tranh chấp.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập, Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.

Bước 3: Yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động

 • Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Việc giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa sẽ được thực hiện theo thủ tục tố tụng dân sự.

Cơ sở pháp lý: Điều 188, Điều 189 Bộ Luật lao động 2019:

Tranh chấp lao động tập thể về quyền:

Bước 1: Tổ chức phiên họp hòa giải của hòa giải viên lao động

 • Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền được thực hiện như thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân như trên.
 • Đối với tranh chấp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Lao động 2019 mà xác định có hành vi vi phạm pháp luật thì hòa giải viên lao động lập biên bản và chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động

 • Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, căn cứ vào quy định của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác, Ban trọng tài phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.
 • Trường hợp các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động thì trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bước 3: Yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động

 • Khi hết thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn giải quyết tranh chấp mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên yêu cầu Tòa án giải quyết
 • Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Việc giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa sẽ được thực hiện theo thủ tục tố tụng dân sự.

Cơ sở pháp lý: Điều 192, 193 Bộ Luật lao động 2019

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích:

Bước 1: Tổ chức phiên họp hòa giải của hòa giải viên lao động

 • Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được thực hiện như thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân như trên.
 • Trường hợp hòa giải thành, biên bản hòa giải thành phải bao gồm đầy đủ nội dung các bên đã đạt được thỏa thuận, có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. Biên bản hòa giải thành có giá trị pháp lý như thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Bước 2: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động

 • Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, căn cứ vào quy định của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác, Ban trọng tài phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.

Bước 3: Đình công

Khi hết thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn giải quyết tranh chấp mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì tổ chức đại diện người lao động là bên tranh chấp có quyền tiến hành thủ tục đình công theo Điều 200, Điều 201, Điều 202 Bộ Luật lao động 2019

Cơ sở pháp lý: Điều 196, 197 Bộ Luật lao động 2019

Như vậy, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động sẽ được tiến hành như trên.

Tham khảo thêm một số tình huống tranh chấp lao động, hướng giải quyết tranh chấp Luật L24H đã chia sẻ:

Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Căn cứ theo Điều 190 Bộ luật lao động 2019, thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được quy định cụ thể như sau:

 • Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Trường hợp người yêu cầu chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật mà không thể yêu cầu đúng thời hạn thì thời gian có sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc lý do đó không tính vào thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Vai trò của Luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp lao động

Luật sư có vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo rằng quyền lợi của các bên được bảo vệ và quy trình pháp lý được tuân thủ. Dưới đây là một số vai trò chính của luật sư trong quá trình này:

 • Tư vấn pháp lý: Luật sư có nhiệm vụ tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của các bên liên quan trong tranh chấp lao động. Họ giúp giải thích các quy định pháp luật và quy trình pháp lý liên quan đến vấn đề cụ thể.
 • Đại diện pháp lý: Luật sư có thể đại diện cho người lao động hoặc doanh nghiệp trước cơ quan giải quyết tranh chấp lao động, như Tòa án lao động hoặc Hội đồng trọng tài lao động, tham gia vào việc thương lượng, hòa giải và tố tụng tại Tòa án để giải quyết tranh chấp lao động.
 • Soạn thảo văn bản pháp lý: Luật sư giúp soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến tranh chấp lao động, như đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động, đơn khởi kiện, hợp đồng lao động, hoặc thỏa thuận giải quyết tranh chấp,… Các văn bản này cần phải rõ ràng và tuân thủ pháp luật.
 • Nghiên cứu và phân tích pháp lý: Trong quá trình giải quyết tranh chấp, luật sư có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích các vấn đề pháp lý liên quan, đề ra các phương án giải quyết tranh chấp hiệu quả và tối ưu về mặt lợi ích cho khách hàng..
 • Bằng kiến thức chuyên môn và trình độ của mình, Luật sư có thể phát hiện các sai phạm trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, hướng dẫn hoặc thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục khiếu nại hoặc khởi kiện đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết để đảm bảo rằng quy trình pháp lý được tuân thủ đúng và công bằng, bảo vệ tối đa lợi ích của khách hàng

Dịch vụ Luật sư tư vấn hòa giải tranh chấp lao động trong doanh nghiệp

Dịch vụ Luật sư tư vấn hòa giải tranh chấp lao động

Dịch vụ Luật sư tư vấn hòa giải tranh chấp lao động

Để hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi trong tranh chấp lao động, Luật L24H cung cấp các dịch vụ bao gồm:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
 • Tư vấn, đưa ra các ý kiến pháp lý và giải pháp tối ưu nhằm giải quyết nhanh chóng và có hiệu quả đối với các tranh chấp lao động;
 • Tư vấn về thủ tục giải quyết tranh chấp lao động;
 • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản, đơn từ trong quá trình giải tranh chấp lao động;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp lao động.

Phí thuê Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp lao động

Chi phí thuê luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tùy vào từng yêu cầu, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của khách hàng mà sẽ cam kết đưa ra một mức phí có lợi nhất cho phía khách hàng.

Phí cố định

Về phí cố định, quý khách hàng nếu có nhu cầu tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật lao động của công ty chúng tôi, tùy từng vấn đề, yêu cầu cụ thể của khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích cho khách hàng.

Trong trường hợp phát sinh những tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

Phí kết quả

Về phí kết quả, mức thù lao và chi phí Luật sư cụ thể trong từng vụ việc được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa chúng tôi với khách hàng.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam thì Luật sư sẽ không hứa hẹn, cam kết bảo đảm kết quả vụ việc về những nội dung nằm ngoài khả năng, điều kiện thực hiện của Luật sư.

Tư vấn hòa giải tranh chấp lao động trong doanh nghiệp là dịch vụ pháp lý cần thiết để hòa giải các tranh chấp lao động trong doanh nghiệp. Hòa giải tranh chấp lao động cần phải tiến hành theo đúng trình tự thủ tục luật định nhằm tránh những rủi ro pháp lý sau này. Bài viết trên đã cung cấp những thông tin cần thiết về dịch vụ tư vấn hòa giải tranh chấp lao động trong doanh nghiệp của Luật sư. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng Dịch vụ luật sư lao động tư vấn hòa giải giải quyết tranh chấp lao động của Luật L24H, vui lòng liên hệ qua hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Scores: 5 (21 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716