Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể là mâu thuẫn, bất hòa về quyền và lợi ích hợp pháp giữa người sử dụng lao động với tập thể người lao động. Tranh chấp lao động tập thể có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân, tình huống khác nhau, nhưng khi xảy ra sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, Luật L24H sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc một số thông tin cơ bản về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể, thẩm quyền giải quyết một cách cụ thể nhất.

 

Tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể là gì?

 • Tranh chấp lao động tập thể là những tranh chấp lao động phát sinh từ mâu thuẫn, xung đột về quyền, nghĩa vụ, và lợi ích của tập thể người lao động trong quá trình thương lượng với người sử dụng lao động.
 • Tranh chấp lao động tập thể bao gồm: tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức người sử dụng lao động pháp sinh trong các trường hợp sau:
 • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện các quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động, quy chế và các thỏa thuận khác.
 • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện các quy định của pháp luật lao động.
 • Trường hợp người sử dụng lao động có các hành vi như phần biệt đối xử với người lao động; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động, hoặc vi phạm về nghĩa vụ thương lượng thiện chí.
 • Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là việc tranh chấp về những vấn đề chưa được quy định hoặc chưa từng được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc dưới hình thức khác, bao gồm các trường hợp sau:
 • Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể.
 • Khi một bên từ chối thương lượng, hoặc không tiến hành thương lượng trong nội dung quy định.

Cơ sở pháp lý: Điều 179 của Bộ Luật Lao động 2019.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể

 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm: Hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động và Tòa án nhân dân.
 • Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động về lợi ích bao gồm: Hòa giải viên lao động và Hội đồng trọng tài lao động.

Cơ sở pháp lý: Điều 191 và khoản 1 điều 195 của Bộ Luật Lao động 2019.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể về quyền

Hòa giải viên lao động tổ chức hòa giải:
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, hòa giải viên lao động phải tổ chức hòa giải.
 • Tại phiên hòa giải, hai bên tranh chấp phải có mặt. Các bên có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên hòa giải.
 • Hòa giải viên lao động hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

>>> Tham khảo thêm về: Mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động

Kết quả hòa giải:
 • Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Nếu các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 • Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp vắng mặt không có lý do chính đáng, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành.
Tiếp theo:
 • Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.
 • Trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.
 • Đối với tranh chấp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Lao động mà xác định có hành vi vi phạm pháp luật, hòa giải viên lao động lập biên bản và chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu Tòa án giải quyết
Trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật Lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải, các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong hai phương thức sau để giải quyết tranh chấp:
 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Hòa giải viên lao động tổ chức hòa giải:
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, hòa giải viên lao động phải tổ chức hòa giải.
 • Tại phiên hòa giải, hai bên tranh chấp phải có mặt. Các bên có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên hòa giải.
 • Hòa giải viên lao động hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.
Kết quả hòa giải:
 • Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành có giá trị pháp lý như thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Nếu các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 • Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp vắng mặt không có lý do chính đáng, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành.
Tiếp theo:
Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.
Trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật Lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành, các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong hai phương thức sau để giải quyết tranh chấp:
 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.
 • Tổ chức đại diện người lao động có quyền tiến hành thủ tục để đình công.

Cơ sở pháp lý: Điều 197 Bộ luật Lao động 2019.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Theo Điều 194 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền như sau:
 • Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
 • Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

Thời hiệu giải quyết lao động tập thể.

Thời hiệu giải quyết lao động tập thể.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tập thể

 • Tư vấn về thủ tục khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, thủ tục hòa giải lao động, trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại…
 • Hướng dẫn soạn thảo đơn, hồ sơ và chuẩn bị giấy tờ đính kèm.
 • Đưa ra hướng xử lý vấn đề nhằm giúp khách hàng giải quyết tranh chấp lao động.
 • Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn tố cáo hành vi vi phạm của cơ quan tố tụng khi quyền lợi của khách hàng bị xâm phạm.
 • Tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thu thập tài liệu chứng cứ, bảo vệ quyền và lợi ích của khách hợp
 • Luật sư đại diện, trực tiếp tham gia bào chữa tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi ích của thân chủ trong quá trình xảy ra tranh chấp lao động.
 • Hỗ trợ giải quyết công việc tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động sẽ rất khó để người lao động và người sử dụng lao động cùng thống nhất được tất cả các vấn đề liên quan đến công việc dẫn đến tranh chấp lao động. Để hai bên cùng đạt được thỏa thuận như mong muốn, hòa giải bằng Hòa giải viên lao động luôn là phương thức tối ưu nhất.

Tuy nhiên, nếu quý khách không thể tiến hành hòa giải hoặc có nhu cầu cần luật sư tư vấn luật lao động hoặc sử dụng dịch vụ luật sư lao động tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động tập thể của chúng tôi xin hãy vui lòng liên hệ Luật L24H qua hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Scores: 4.5 (40 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716