Dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương uy tín, nhanh chóng, an toàn

Dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương là một trong các dịch vụ pháp lý cần thiết cho các doanh nghiệp được cung cấp bởi Luật L24H. Giải thể doanh nghiệp cần tuân thủ nhiều thủ tục pháp lý phức tạp và có thể xảy ra những rủi ro pháp lý phức tạp. Để giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể công ty nhanh chóng, thuận lợi, bài viết sau đây sẽ thông tin đến quý khách hàng dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương uy tín với chi phí cạnh tranh nhất.

Dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương

Dịch vụ giải thể công ty tại Bình Dương

Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể

Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp được giải thể theo các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp được giải thể theo các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.
 • Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy, khi đáp ứng được các điều kiện trên thì doanh nghiệp mới được giải thể.

>>>Xem thêm: Doanh Nghiệp Bị Giải Thể Trong Trường Hợp Nào?

Thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2020, hồ sơ thông báo giải thể công ty bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp theo;
 • Báo cáo thanh lý tài sản;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Cần lưu ý rằng, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những cá nhân trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, không chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết trong hồ sơ, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng hồ sơ cung cấp không được giả mạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp đối với nội dung hồ sơ.

Trình tự thực hiện

Theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, trình tự, thủ tục giải thể công ty được quy định như sau:

Thứ nhất,đối với trường hợp giải thể tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

Bước 1: Gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có)

Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện các công việc sau:

 • Đăng tải các giấy tờ gồm thông báo về giải thể, nghị quyết của chủ sở hữu về việc giải thể, phương án giải quyết nợ (nếu có) và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Chuyển tình trạng của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể;
 • Gửi thông tin về việc giải thể công ty cho Cơ quan thuế.

Bước 3: Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế, thanh lý tài sản và thực hiện thanh toán hết tất cả các khoản nợ.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Thanh lý tài sản của công ty và thanh toán các khoản nợ theo thứ tự thực hiện lần lượt như sau:

 • Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể công ty

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể công ty, công ty phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 5: Giải quyết hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp và nhận kết quả

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế
 • Ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp

Lưu ý rằng, sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ:

 • Chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể;
 • Gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế;
 • Đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể

Thứ hai, đối với trường hợp giải thể tại điểm d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục giải thể diễn ra như sau:

Bước 1: Thông báo tình trạng doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia

Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Bước 2: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp;

Bước 4: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không nhận được phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/01/2021

Bên cạnh đó, về việc hủy bỏ đăng ký giải thể công ty, khoản 7 Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định như sau:

Bước 1: Gửi thông báo về việc hủy bỏ giải thể công ty

Nếu doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện giải thể công ty, doanh nghiệp gửi thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với điều kiện:

 • Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp
 • Phòng Đăng ký kinh doanh chưa chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh giải quyết hủy bỏ đăng ký giải ký giải thể công ty

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải thông báo và nghị quyết, quyết định về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Gửi thông tin huỷ bỏ nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Tham khảo thêm: Thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

Như vậy, việc giải thể công ty sẽ được thực hiện theo thủ tục như trên.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Bình Dương

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Bình Dương

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục giải thể công ty tại Bình Dương

Luật sư của Luật L24H sẽ cung cấp Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thủ tục giải thể công ty tại Bình Dương với các nội dung như sau:

 • Tư vấn quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp, điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn các nghĩa vụ tài chính phát sinh khi giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn xử lý các nghĩa vụ tài chính, thanh toán các khoản nợ khi giải thể doanh nghiệp;
 • Soạn thảo đơn từ, tài liệu liên quan;
 • Hỗ trợ kiểm tra pháp lý với các Quyết định giải thể, Biên bản họp và các Hợp đồng cần được thanh lý;
 • Đại diện khách hàng uỷ quyền thực hiện các công việc có liên quan đến giải thể doanh nghiệp.
 • Dự liệu những rủi ro pháp lý; tư vấn, hướng dẫn xử lý rủi ro khi giải thể doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra trong quá trình tiến hành giải thể công ty.

Tư vấn, hỗ trợ thủ tục giải thể công ty tại Bình Dương

Tư vấn, hỗ trợ thủ tục giải thể công ty tại Bình Dương

Giải thể doanh nghiệp là hoạt động phát lý phổ biến hiện nay khi một doanh nghiệp ngừng hoạt động. Tuy nhiên đây là thủ tục phức tạp, cần đáp ứng điều kiện pháp luật đối với các vấn đề như thủ tục hồ sơ thanh lý tài sản, nghĩa vụ tài chính,….và có thể xảy ra những rủi ro không mong muốn. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về giải thể hoặc sử dụng dịch vụ giải thể công ty uy tín, chuyên nghiệp thì hãy liên hệ đến Luật L24H qua Hotline: 1900.633.716 để được các Luật sư tư vấn doanh nghiệp hỗ trợ và tư vấn trực tiếp.

Scores: 4.7 (27 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716