Luật sư hướng dẫn cách soạn thảo đơn tố cáo đúng luật

Luật sư hướng dẫn cách soạn thảo đơn tố cáo đúng luật là một phần quan trọng của quy trình pháp lý. Để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của đơn tố cáo, luật sư sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể theo mẫu đơn tố cáo về cách thức và nội dung cần có trong đơn đối với từng tình huống cụ thể. Qua đó, bảo vệ quyền lợi và công bằng cho các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư hướng dẫn soạn thảo đơn tố cáo

Luật sư hướng dẫn soạn thảo đơn tố cáo

Các dạng tố cáo theo quy định hiện hành

Căn cứ vào khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo năm 2018 thì tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của:

 • Cán bộ, công chức, viên chức; người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
 • Người không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian là cán bộ, công chức, viên chức; người không còn được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
 • Cơ quan, tổ chức.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn quy trình giải quyết tố cáo hành chính mới nhất

Hướng dẫn soạn đơn tố cáo đúng luật

Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ các nội dung sau

 • Ngày, tháng, năm tố cáo;
 • Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo;
 • Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo;
 • Người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo.

Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 23 Luật Tố cáo 2018

Đơn tố cáo đúng luật

Đơn tố cáo đúng luật

Thủ tục tố cáo

Hồ sơ

Để thực hiện thủ tục tố cáo, người tố cáo có thể tự chuẩn bị đơn tố cáo hoặc đến trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để được hướng dẫn viết đơn tố cáo.

 • Đơn tố cáo hợp lệ phải có đầy đủ những thông tin theo Điều 23 Luật Tố cáo 2018
 • Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo

Thủ tục thực hiện

Trình tự nộp đơn và giải quyết tố cáo theo Điều 22, 28, 29, 31, 35, 36 Luật tố cáo 2018 và tại Nghị định 31/2019/NĐ-CP được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nộp đơn tố cáo

Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo

Bước 3: Thụ lý tố cáo

Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật Tố cáo 2018;
 • Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự; trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật;
 • Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo;
 • Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Quyết định thụ lý tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
 • Căn cứ ra quyết định;
 • Nội dung tố cáo được thụ lý;
 • Thời hạn giải quyết tố cáo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết.

Bước 4: Xác minh nội dung tố cáo

Người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác xác minh nội dung tố cáo (gọi chung là người xác minh nội dung tố cáo). Việc giao xác minh nội dung tố cáo phải thực hiện bằng văn bản.

Văn bản giao xác minh nội dung tố cáo có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm giao xác minh;
 • Người được giao xác minh nội dung tố cáo;
 • Họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; tên gọi, trụ sở của cơ quan, tổ chức bị tố cáo;
 • Nội dung cần xác minh;
 • Thời gian tiến hành xác minh;
 • Quyền và trách nhiệm của người được giao xác minh nội dung tố cáo.

Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Thông tin, tài liệu thu thập phải được ghi chép thành văn bản, khi cần thiết thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo.

Kết thúc việc xác minh nội dung tố cáo, người được giao xác minh phải có văn bản báo cáo người giải quyết tố cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý.

Bước 5: Kết luận nội dung tố cáo

Căn cứ vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo gửi kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thông báo về kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo.

Bước 6: Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo

Chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo tiến hành việc xử lý.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xử lý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kiến nghị trong kết luận nội dung tố cáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người giải quyết tố cáo về kết quả xử lý.

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn tố cáo đúng luật

Tư vấn quy định tố cáo

Khi sử dụng dịch vụ Luật sư, Quý khách hàng có thể được tư vấn chi tiết về các quy định tố cáo như sau:

 • Tư vấn thông tin chi tiết về quy trình tố cáo, bao gồm các bước cần thiết để nộp đơn tố cáo, thời hạn và các yêu cầu pháp lý liên quan;
 • Tư vấn về cách thức soạn thảo đơn tố cáo theo đúng quy định của pháp luật;
 • Tư vấn các hình thức nộp đơn tố cáo;
 • Tư vấn về các quy định pháp lý nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của người tố cáo.

luật sư tư vấn đơn tố giác

Luật sư tư vấn đơn tố

Soạn thảo đơn tố cáo

Khi sử dụng dịch vụ Luật sư, Quý khách hàng có thể được tư vấn chi tiết và hỗ trợ soạn thảo đơn tố cáo như sau:

 • Thu thập các thông tin chi tiết về vụ việc chuẩn bị tố cáo;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn tố cáo dựa trên những thông tin và phân tích chi tiết từ luật sư;
 • Thảo luận với khách hàng nhằm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện đơn tố cáo;
 • Tư vấn, hướng dẫn quy trình tiếp theo sau khi đơn tố cáo được nộp.

Đại diện thực hiện tố cáo

 • Đại diện theo uỷ quyền thay mặt Quý khách hàng nộp đơn tố cáo;
 • Đại diện thực hiện các quy trình tố cáo;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có liên quan trong quá trình giải quyết đơn tố cáo.

Phí thuê luật sư soạn đơn tố cáo

Tại Luật L24H, mỗi vụ việc sẽ có giá thuê luật sư khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chúng tôi căn cứ vào từng tình huống, tính chất, mức độ vụ việc và các loại vụ việc khác nhau mà sẽ có các mức chi phí hợp lý nhất đến quý khách hàng. Tuy nhiên về phương thức tính thù lao Luật sư soạn đơn tố cáo, chúng tôi căn cứ cụ thể như sau:

 • Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý của vụ việc tố cáo
 • Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện việc thu thập thông tin và soạn đơn tố cáo
 • Hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định.

Việc soạn thảo đơn tố cáo là một quy trình quan trọng nhằm đưa ra yêu cầu chính xác và hiệu quả từ bên tố cáo. Sử dụng dịch vụ luật sư sẽ giúp cho quá trình chuẩn bị và thực hiện của quý khách hàng diễn ra thuận lợi và dễ dàng hơn. Nếu quý khách có bất kỳ vướng mắc nào về việc tố cáo hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư, xin vui lòng liên hệ luật sư qua HOTLINE 1900633716 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất.

Một số bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 5 (50 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 229 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716