Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư là dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên tư vấn những vấn đề liên quan đến dự án đầu tư như là dự án bất động sản, xây dựng…. Việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cũng đã được pháp luật quy định rõ thủ tục cũng như điều kiện để thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin giúp quý khách nắm rõ hơn về vấn đề này.

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Điều kiện chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Để chuyển nhượng một phần dự án đầu tư do , nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư 2020;

Thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư 2020 cụ thể là:

 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư 2020 này;
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
 • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Thứ ba, điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Thứ tư, điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

Thứ năm, điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

Thứ sáu, khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư

Như thế, để chuyển nhượng một phần dự án đầu tư cần đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020.

Tham khảo chi tiết về: Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Hồ sơ cần chuẩn bị

Khi chuyển nhượng một phần dự án đầu tư, cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;
 • Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Thủ tục

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư; hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, thủ tục điều chỉnh dự án thực hiện như sau:

 1. Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 08 bộ hồ sơ nêu trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;
 2. Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để quyết định điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định  31/2021/NĐ-CP. Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mà thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định sau:

 1. Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 04 bộ hồ sơ nêu trên cho Cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;
 2. Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư;
 3. Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó, gửi Cơ quan đăng ký đầu tư;
 4. Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 5. Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;
 6. Bước 6: Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.  .

Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, thủ tục điều chỉnh dự án được thực hiện như sau:

 1. Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 5 Điều này cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 2. Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Căn cứ pháp lý: Điều 46 Luật Đầu tư 2020, Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP..

>>> Tham khảo thêm về: Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Chuyển nhượng một phần dự án đầu tư trái pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào?

Nếu chuyển nhượng một phần dự án đầu tư trái pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư không đáp ứng các điều kiện theo quy định;
 • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư năm 2020 nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện theo quy định.

Như vậy, nhà đầu tư cần nắm rõ quy định của pháp luật để tránh không bị xử lý.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Vì sao cần sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư?

Nên sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư vì một số lý do sau:

 • Luật sư có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp sẽ giúp các chủ đầu tư hiểu rõ về quy trình cũng như thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư để đảm bảo quyền lợi của mình;
 • Luật sư sẽ giúp nhà đầu tư tránh những sai sót về mặt pháp lý của dự án;
 • Hỗ trợ tư vấn, tìm tài liệu pháp lý cho nhà đầu tư trong các giai đoạn chuyển nhượng dự án;
 • Nhà đầu tư sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức trong quá trình chuyển nhượng dự án.

Vì thế, để đảm bảo tối ưu nhất quyền lợi của các nhà đầu tư, dịch vụ tư vấn chuyển nhượng một phần dự án pháp lý là một trong các dịch vụ cần thiết không thể bỏ qua.

Lý do cần sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Lý do cần sử dụng dịch vụ tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Luật sư tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Tại đây, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về việc chuyển nhượng một phần dự án đầu tư;
 • Tư vấn các thủ tục cần thực hiện để chuyển nhượng một phần dự án đầu tư;
 • Tư vấn về điều khoản, vấn đề chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư;
 • Thay mặt theo ủy quyền, thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước;
 • Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách hàng sau khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư.

>>> Tham khảo thêm về: Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Tư vấn chuyển nhượng một phần dự án đầu tư

Việc chuyển nhượng một phần dự án đầu tư thường xảy ra khi chủ đầu tư muốn thay đổi hoạt động thực hiện dự án. Tuy nhiên, thủ tục cũng như cách thức thực hiện việc chuyển nhượng thì không đơn giản. Vì thế, nếu như quý khách có thắc mắc hoặc nhu cầu cần sử dụng Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật đầu của Luật L24H thì hãy liên hệ đến tổng đài 1900.633.716 để được Luật sư hỗ trợ sớm nhất.

Một số bài viết liên quan đến chuyển nhượng dự án đầu tư có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.5 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 229 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716