Tư vấn khiếu nại chất lượng hàng hóa không đúng tiêu chuẩn quy định

Tư vấn khiếu nại chất lượng hàng hóa không đúng tiêu chuẩn là dịch vụ tư vấn giúp khách hàng bảo vệ được quyền lợi của mình. Khiếu nại chất lượng hàng hoá là một trong các quyền lợi của người tiêu dùng. Do đó, người tiêu dùng có thể tiến hành khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các quy định về khiếu nại chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn.

Tư vấn khiếu nại chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn

Tư vấn khiếu nại chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn

Hàng hoá không đúng tiêu chuẩn quy định có thể khiếu nại không?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ chức.

Căn cứ Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, quyền lợi của người tiêu dùng:

 • Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp.
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hoá, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, căn cứ khoản 7 Điều 4 dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (sắp có hiệu lực vào tháng 7/2024) cũng quy định người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do đó, khi phát hiện hàng hoá không đúng tiêu chuẩn quy định thì người tiêu dùng có thể khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền để được đảm bảo quyền lợi.

Thủ tục khiếu nại chất lượng hàng hóa không đúng tiêu chuẩn quy định

Thủ tục khiếu nại chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn quy định gồm các bước sau:

Bước 1: Nơi khiếu nại

Căn cứ Điều 25 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2010, khi phát hiện chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn quy định, người tiêu dùng khiếu nại đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền: cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi thực hiện giao dịch giải quyết

Bước 2: Tiếp nhận khiếu nại

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, khi nhận được yêu cầu của người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm yêu cầu các bên giải trình, cung cấp thông tin, bằng chứng hoặc tự mình xác minh, thu thập thông tin, bằng chứng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Xử lý khiếu nại

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trường hợp xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, văn bản trả lời phải có các nội dung sau đây:

 • Nội dung vi phạm;
 • Biện pháp khắc phục hậu quả;
 • Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;
 • Biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nếu có.

Bước 4: Khắc phục hậu quả

Căn cứ khoản 3 Điều 26 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng cách:

 • Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thu hồi, tiêu hủy hàng hóa hoặc ngừng cung cấp hàng hóa, dịch vụ;
 • Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân vi phạm;
 • Buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ loại bỏ điều khoản vi phạm quyền lợi người tiêu dùng ra khỏi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Ngoài ra, căn cứ khoản 1 Điều 23 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng.

Dựa theo dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 (sắp có hiệu lực vào tháng 7/2024), thủ tục khiếu nại chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn quy định gồm các bước sau:

Bước 1: Nơi khiếu nại

Người tiêu dùng khiếu nại đến tổ chức, cá nhân kinh doanh có chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn quy định

Bước 2: Tiếp nhận khiếu nại

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.
 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho người tiêu dùng về việc tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản ánh, yêu cầu, khiếu nại đó.

Bước 3: Xử lý khiếu nại

Khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật, tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm sau đây:

 • Thu hồi và xử lý sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật theo quy định tại Điều 33 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình thu hồi và xử lý sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật;
 • Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trước và sau khi thực hiện việc thu hồi; thực hiện việc thu hồi đúng nội dung đã báo cáo, thông báo và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi.

Bước 4: Bồi thường thiệt hại

Tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật, trừ trường hợp quy định tại Điều 35 của Luật Bảo vệ quyền lợi người dùng 2023.

CSPL: Căn cứ Điều 31, 32, 34 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Thu hồi hàng hóa không đúng tiêu chuẩn

Thu hồi hàng hóa không đúng tiêu chuẩn

Trách nhiệm của các bên khi giao hàng có chất lượng không đúng tiêu chuẩn quy định

Căn cứ Điều 40 Luật thương mại năm 2005, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau:

 • Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;
 • Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật này, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;
 • Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.

Căn cứ khoản 3 Điều 51 Luật Thương mại 2005, bên mua có bằng chứng về việc bên bán đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên bán đã khắc phục sự không phù hợp đó.

Ngoài ra, căn cứ Điều 300, 301 Luật Thương mại 2005, bên bị vi phạm có thể yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật Thương mại 2005, mức phạt do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

>>>Xem thêm: Bên bán giao hàng không đúng chất lượng theo hợp đồng xử lý thế nào?

Dịch vụ tư vấn khiếu nại chất lượng hàng hóa không đúng tiêu chuẩn quy định

Phạm vi tư vấn

Luật L24H xin cung cấp các dịch vụ tư vấn khiếu nại chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn quy định:

 • Tư vấn thời hạn khiếu nại chất lượng hàng hoá;
 • Tư vấn thủ tục khiếu nại chất lượng hàng hoá;
 • Hỗ trợ tìm kiếm chứng cứ giúp ích cho quá trình khiếu nại;
 • Hướng dẫn giải quyết việc khiếu nại khi không được tổ chức, cá nhân kinh doanh giải quyết.

Luật sư tư vấn khiếu nại chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn

Luật sư tư vấn khiếu nại chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn

Chi phí tư vấn

Chi phí tư vấn khiếu nại chất lượng hàng hóa được xác định dựa trên các yêu cầu về khiếu nại của khách hàng. Để có mức giá cụ thể và hợp lý, khách hàng cần gặp trực tiếp luật sư để trao đổi để hai bên có thể thỏa thuận mức phí phù hợp. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và tối đa hóa quyền lợi và lợi ích cho khách hàng. Do đó, sẽ không có chi phí cụ thể khi tư vấn về vấn đề này.

Khiếu nại chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn không chỉ đảm bảo quyền lợi cho người đã mua hàng mà còn bảo vệ được những người sắp mua hàng. Ngoài ra, Nhà nước còn có thể biết và xử lý được các cơ quan, tổ chức bán hàng không đúng tiêu chuẩn. Nếu khách hàng gặp vướng mắc về các vấn đề pháp lý về khiếu nại chất lượng hàng hoá không đúng tiêu chuẩn thì hãy liên hệ đến số hotline: 1900.633.716 để được Dịch vụ luật sư dân sự giúp đỡ.

Một số bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.7 (34 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 229 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716