Dịch vụ luật sư tư vấn chia tách doanh nghiệp tại TPHCM

Dịch vụ luật sư tư vấn chia tách doanh nghiệp tại TPHCM ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng là doanh nghiệp lựa chọn phương thức chia, tách doanh nghiệp một cách hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên thủ tục chia tách doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và trình tự thực hiện cũng khá rắc rối, phức tạp. Sau đây bài viết sẽ giới thiệu về các quy định mới nhất liên quan đến lợi ích của dịch vụ, quy trình thực hiện, cách lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chia tách doanh nghiệp uy tín.

Tư vấn chia tách doanh nghiệp tại TP.HCM

Tư vấn chia tách doanh nghiệp tại TP.HCM

Quy định về chia tách doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp

Điều kiện chia

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục chia doanh nghiệp thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp phải là loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
 • Doanh nghiệp cần có văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông, cụ thể là nghị quyết, quyết định chia công ty, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty quy định, đồng thời doanh nghiệp gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động trong 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.
 • Doanh nghiệp xây dựng hoàn thiện phương án sử dụng lao động, chia tài sản công ty và được sự đồng ý của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.
 • Công ty bị chia phải chấm dứt sự tồn tại, chủ sở hữu các công ty mới phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1, Khoản 2 Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020

Hậu quả pháp lý

Sau khi hoàn tất thủ tục chia doanh nghiệp sẽ dẫn đến những hệ quả pháp lý như:

 • Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.
 • Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

Cơ sở pháp lý: Khoản 4 Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020

Tách doanh nghiệp

Điều kiện tách

Tương tự như trường hợp chia doanh nghiệp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp cũng cần đáp ứng những điều kiện nhất định:

 • Doanh nghiệp phải là loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
 • Doanh nghiệp cần có văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông, cụ thể là nghị quyết, quyết định tách công ty, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty quy định, đồng thời doanh nghiệp gửi đến tất cả chủ nợ, thông báo cho người lao động trong 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết.
 • Doanh nghiệp xây dựng hoàn thiện phương án sử dụng lao động, chia tài sản công ty và được sự đồng ý của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông
 • Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1, 2, Điểm a Khoản 3 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020

Hậu quả pháp lý

 • Công ty bị tách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty bị tách để thành lập một hoặc một số công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về:
 • Các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán.
 • Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.
 • Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1, khoản 4 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020

Hậu quả pháp lý khi chia tách doanh nghiệp

Hậu quả pháp lý khi chia tách doanh nghiệp

Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua nghị quyết chia công ty

 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định.
 • Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung: về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.

Bước 2: Thông báo cho các bên liên quan

Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 3: Công ty mới đăng ký doanh nghiệp theo quy định

Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020

Tách doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua nghị quyết tách công ty

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định.

Bước 2: Thông báo cho các bên liên quan

Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Bước 3: Công ty mới đăng ký doanh nghiệp theo quy định

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020.

>>> Xem thêm: Thủ tục chia tách doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Thẩm quyền giải quyết chia tách doanh nghiệp tại TP.HCM

Nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc về Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cơ sở pháp lý: Điểm a Khoản 9 Điều 2 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Công việc luật sư tư vấn chia tách doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp khi có nhu cầu tiến hành chia tách doanh nghiệp, vai trò của luật sư hiện nay rất đa dạng:

 • Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý cần lưu ý khi chia tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục và điều kiện chia, tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của doanh nghiệp;
 • Tư vấn phương án sử dụng lao động;
 • Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;
 • Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của doanh nghiệp bị chia, tách;
 • Tư vấn về trình tự, thời hạn thực hiện thủ tục chia, tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;
 • Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia.
 • Đại diện uỷ quyền tiến hành các thủ tục chia, tách doanh nghiệp:
 • Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chia, tách công ty;
 • Đại diện thực hiện các thủ tục chia, tách doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Hướng dẫn thủ tục tái cơ cấu doanh nghiệp

Phí dịch vụ luật sư tư vấn chia tách doanh nghiệp tại TP.HCM

dịch vụ luật sư tư vấn chia tách lại doanh nghiệp

dịch vụ luật sư tư vấn chia tách lại doanh nghiệp

Mỗi vụ việc sẽ có giá thuê luật sư khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, quý khách có thể tham khảo bảng giá tổng thể dưới đây:

Phí tư vấn ban đầu

 • Liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến tại Luật L24H qua tổng đài 1900.633.716. miễn phí luật sư tư vấn sơ bộ ban đầu
 • Trường hợp khách cần đặt lịch tư vấn chuyên sâu với luật sư chuyên môn. Phí tư vấn là 1.000.0000 đồng/giờ.

Phí dịch vụ luật sư giải quyết chia tách doanh nghiệp căn cứ tính chất của từng vụ việc, yêu cầu khách hàng cũng như là công việc mà luật sư đảm nhiệm thì sẽ có một mức phí cụ thể. Mức phí này được thể rõ trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Trường hợp trong quá trình giải quyết có phát sinh các vấn đề mới dẫn đến phí dịch vụ luật sư thay đổi thì sẽ được cập nhật bổ sung bằng phụ lục hợp đồng theo thỏa thuận hai bên.

Để thực hiện chia, tách doanh nghiệp một cách thuận lợi và không gặp phải rủi ro pháp lý về sau, chủ sở hữu doanh nghiệp cần hiểu rõ những thông tin bên trên để nắm bắt được chính xác các quy định pháp luật, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy trình. Nếu quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn chia tách doanh nghiệp hay bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy liên hệ ngay với Luật sư tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) của Luật L24H qua hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời, hiệu quả nhất.

Scores: 4.7 (22 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 197 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716