Các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi chia tách doanh nghiệp

Các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi chia tách doanh nghiệp được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong quá trình thực hiện tái tổ chức doanh nghiệp. Chia và tách doanh nghiệp là hai hoạt động khác nhau và những loại hình công ty nào có thể thực hiện thủ tục chia, tách doanh nghiệp theo pháp luật. Bài viết sau đây sẽ giúp quý khách tiếp cận một số vấn đề pháp lý về chia, tách doanh nghiệp.

Chia tách doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Chia tách doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Phân biệt chia, tách doanh nghiệp

Chia và tách doanh nghiệp đều là những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp với nhiều điểm chung với nhau nhưng cũng tồn tại một số điểm khác biệt nhất định. Cụ thể, chia và tách doanh nghiệp có những điểm khác nhau sau đây:

Tiêu chí Chia doanh nghiệp Tách doanh nghiệp
Khái niệm Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Cơ sở pháp lý (CSPL): khoản 1 Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020 (sau đây gọi là LDN 2020).

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

CSPL: khoản 1 Điều 199 LDN 2020.

Hình thức Chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty hiện có để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

CSPL: khoản 1 Điều 198 LDN 2020.

Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

CSPL: khoản 1 Điều 199 LDN 2020.

Trách nhiệm đối với các khoản nợ Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.

CSPL: khoản 4 Điều 198 LDN 2020.

 công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

CSPL: khoản 4 Điều 199 LDN 2020.

Hệ quả pháp lý Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

CSPL: khoản 4 Điều 198 LDN 2020.

Một hoặc công ty mới được thành lập nhưng công ty bị chia không chấm dứt tồn tại.

CSPL: khoản 1 Điều 199 LDN 2020.

(Cơ sở pháp lý: Điều 198 và Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020) (sau đây gọi là LDN 2020)

Điều kiện để chia, tách doanh nghiệp

Từ định nghĩa theo LDN 2020, chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể thực hiện chia và tách doanh nghiệp. Khi chia và tách doanh nghiệp cần đảm bảo những điều kiện sau đây:

Về chia doanh nghiệp

 • Nghị quyết, quyết định chia công ty được Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 • Điều lệ của công ty mới được thành lập được Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua.
 • Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của LDN 2020.
 • Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết, quyết định chia công ty quy định tại điểm a khoản 2 Điều 198 LDN 2020.
 • Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty.

CSPL: khoản 2 và khoản 3 Điều 198 LDN 2020

Về tách doanh nghiệp

 • Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.
 • Nghị quyết, quyết định tách công ty được Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua.
 • Điều lệ công ty được tách được các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua.
 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

CSPL: khoản 2 và khoản 3 Điều 199 LDN 2020.

Các phương thức để chia, tách doanh nghiệp

Hiện nay, LDN 2020 không quy định cụ thể các phương thức chia, tách doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể tham khảo các trường hợp được quy định tại LDN 2014 (đã hết hiệu lực pháp luật) như sau:

Đối với phương thức chia doanh nghiệp

 • Cách 1: Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
 • Cách 2: Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;
 • Cách 3: Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 192 LDN 2014.

Đối với phương thức tách doanh nghiệp

 • Cách 1: Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
 • Cách 2: Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
 • Cách 3: Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 193 LDN 2014.

(Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 192 và khoản 1 Điều 193 LDN 2014)

>>> Xem thêm: Thủ tục chia tách doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Lựa chọn phương thức chia, tách doanh nghiệp

Lựa chọn phương thức chia, tách doanh nghiệp

Hậu quả pháp lý sau khi chia, tách doanh nghiệp

Đối với chia doanh nghiệp:

 • Công ty bị chia không còn hoạt động sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia thì các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này.
 • Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.
 • Khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đối với tách doanh nghiệp:

 • Công ty bị tách vẫn còn hoạt động sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có).
 • Công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty được tách, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.
 • Các công ty được tách kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

(Cơ sở pháp lý: khoản 4 và khoản 5 Điều 198, khoản 2 và khoản 4 Điều 198  LDN 2020)

Luật sư tư vấn về chia tách doanh nghiệp

Luật L24H tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý về chia tách doanh nghiệp thông qua một số công việc cụ thể sau:

 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chia, tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị, soạn thảo các loại giấy tờ thực hiện chia, tách doanh nghiệp;
 • Đại diện ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước;
 • Đại diện ủy quyền, thay mặt khách hàng trực tiếp thực hiện mọi thủ tục đăng ký, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giải trình, khiếu nại, khởi kiện các quyết định, hành vi chưa phù hợp quy định pháp luật của cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục chia, tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp trong quá trình thực hiện chia, tách doanh nghiệp;
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sau khi bị chia, tách đúng theo quy định pháp luật để đi vào hoạt động một cách thuận lợi nhất;
 • Dự liệu các rủi ro pháp lý; tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan khác có liên quan theo yêu cầu của khách hàng.
 • Hướng dẫn thủ tục tái cơ cấu doanh nghiệp

>> Tham khảo thêm về: Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp

Tư vấn chia, tách doanh nghiệp

Tư vấn chia, tách doanh nghiệp

Chia, tách doanh nghiệp đều là các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp và cần thực hiện theo quy định pháp luật. Trường hợp, quý khách cần hỗ trợ chuyên sâu các vấn đề pháp lý về Chia, tách doanh nghiệp thì vui lòng liên hệ Luật sư riêng cho doanh nghiệp của chúng tôi sẽ tận tâm hỗ trợ quý khách. Ngoài ra, quý khách có thể liên hệ Hotline 1900.633.716 để được các luật sư hỗ trợ tư vấn trực tuyến nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (34 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716