Xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác

Xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác là vấn đề được quan tâm khi trên đất đã kê biên để thi hành án có tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của người khác. Việc xử lý tài sản lúc này cần tuân thủ các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu tài sản cũng như đảm bảo việc thi hành án theo bản án, quyết định. Bài viết dưới đây cung cấp cho quý bạn đọc về xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác.

Xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên

Xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên

Quy định về quyền sử dụng đất được kê biên để thi hành án

Kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định tại Khoản 3 Điều 71 Luật Thi hành án dân sự (viết tắt THADS) năm 2008 để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của người phải thi hành án, theo bản án, quyết định của Tòa án.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 110 Luật Thi hành án dân sự 2008 thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi hành án thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo quy định tại điều 188 Luật Đất Đai 2013 về điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng khi có các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp; nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất

Bên cạnh đó, ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, người sử dụng đất khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai. Việc chuyển nhượng phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Như vậy, để được Chấp hành viên kê biên quyền sử dụng đất, người phải thi hành án phải đáp ứng các điều kiện được chuyển quyền sử dụng đất nêu trên.

Khi kê biên quyền sử dụng đất thì theo Điều 111 Luật Thi hành án 2008 quy định:

 • Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý giấy tờ về quyền sử dụng đất phải nộp các giấy tờ đó cho cơ quan thi hành án dân sự.
 • Khi có tài sản gắn liền với đất bị kê biên thì đối với quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đất của người phải thi hành án có tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó thuộc quyền sở hữu của người khác thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất và thông báo cho người có tài sản gắn liền với đất.

 • Việc kê biên quyền sử dụng đất phải lập biên bản ghi rõ vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất được kê biên, có chữ ký của những người tham gia kê biên.

>>> Xem thêm: Quy định về thực hiện kê biên tài sản trong thi hành án dân sự

Hướng xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác

Đối với tài sản có trước khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án

Theo điểm a, điểm c khoản 1 Điều 113 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định trường hợp tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác thì xử lý như sau:

 • Đối với tài sản có trước khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản để trả quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án.
 • Trường hợp người có tài sản không tự nguyện di chuyển tài sản thì Chấp hành viên hướng dẫn cho người có tài sản và người phải thi hành án thỏa thuận bằng văn bản về phương thức giải quyết tài sản.
 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hướng dẫn mà họ không thoả thuận được thì Chấp hành viên xử lý tài sản đó cùng với quyền sử dụng đất để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án và người có tài sản gắn liền với đất.
 • Trường hợp người có tài sản là người thuê đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người phải thi hành án mà không hình thành pháp nhân mới thì người có tài sản được quyền tiếp tục ký hợp đồng thuê đất, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với người trúng đấu giá, người nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn còn lại của hợp đồng mà họ đã ký kết với người phải thi hành án.

Trường hợp này, trước khi xử lý quyền sử dụng đất, Chấp hành viên có trách nhiệm thông báo cho người tham gia đấu giá, người được đề nghị nhận quyền sử dụng đất về quyền được tiếp tục ký hợp đồng của người có tài sản gắn liền với đất;

Lúc này, người có tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án được hoàn trả tiền bán tài sản, nhận lại tài sản, nếu tài sản bị tháo dỡ nhưng phải chịu các chi phí về kê biên, định giá, bán đấu giá, tháo dỡ tài sản.

Đối với tài sản có sau khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án

Theo điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 113 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định trường hợp tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác thì xử lý như sau:

 • Đối với tài sản có sau khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản để trả lại quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án.
 • Sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày yêu cầu, mà người có tài sản không di chuyển tài sản hoặc tài sản không thể di chuyển được thì Chấp hành viên xử lý tài sản đó cùng với quyền sử dụng đất.
 • Đối với tài sản có sau khi kê biên, nếu người có tài sản không di chuyển tài sản hoặc tài sản không thể di chuyển được thì tài sản phải bị tháo dỡ. Chấp hành viên tổ chức việc tháo dỡ tài sản, trừ trường hợp người nhận quyền sử dụng đất hoặc người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đồng ý mua tài sản;

Lúc này, Người có tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án cũng sẽ được hoàn trả tiền bán tài sản, nhận lại tài sản, nếu tài sản bị tháo dỡ nhưng phải chịu các chi phí về kê biên, định giá, bán đấu giá, tháo dỡ tài sản.

Hướng xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên

Hướng xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên

>>> Xem thêm: Thủ tục kê biên tài sản đối với pháp nhân thương mại

Quy định về tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên

Theo Điều 112 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định về tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên:

Trường hợp diện tích đất đã kê biên đang do người phải thi hành án quản lý, khai thác, sử dụng thì Chấp hành viên tạm giao diện tích đất đã kê biên cho người đó.

Trường hợp diện tích đất đã kê biên đang do tổ chức hoặc cá nhân khác quản lý, khai thác, sử dụng thì tạm giao cho tổ chức, cá nhân đó.

Trường hợp người phải thi hành án hoặc tổ chức, cá nhân theo quy định trên không nhận thì Chấp hành viên tạm giao diện tích đất đã kê biên cho tổ chức, cá nhân khác quản lý, khai thác, sử dụng.

Trường hợp không có tổ chức, cá nhân nào nhận thì cơ quan thi hành án dân sự tiến hành ngay việc định giá và bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Việc tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng đất đã kê biên phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ:

 • Diện tích, loại đất, vị trí, số thửa đất, số bản đồ;
 • Hiện trạng sử dụng đất;
 • Thời hạn tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng đất;
 • Quyền và nghĩa vụ cụ thể của người được tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng đất.

Trong thời hạn tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng đất đã kê biên, người được tạm giao không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, để thừa kế, thế chấp, hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất; không được sử dụng đất trái mục đích.

Như vậy, việc tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên sẽ được thực hiện theo quy định như trên

Dịch vụ luật sư tư vấn xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác

Dịch vụ luật sư tư vấn về xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác bao gồm các hoạt động sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất được kê biên để thi hành án;
 • Tư vấn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn về hướng xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác;
 • Tư vấn về tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên;
 • Tư vấn các quy định pháp luật về thi hành án dân sự;
 • Tư vấn thủ tục khiếu nại, khởi kiện khi việc xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác không đúng pháp luật;
 • Hỗ trợ soạn thảo các đơn từ, tài liệu cần thiết;
 • Đại diện khách hàng tham gia tố tụng, tham gia quá trình xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Tư vấn về xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác

Tư vấn về xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác

Việc xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên thuộc sở hữu của người khác cần phải tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản cũng như đảm bảo việc thi hành án diễn ra theo đúng bản án, quyết định. Nếu quý khách có thắc mắc liên quan đến vấn đề xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên, hoặc cần dịch vụ luật sư giải quyết thi hành án dân sự, tư vấn thi hành án quý khách có thể liên hệ qua hotline: 1900.633.716 để được Luật sư dân sự hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Một số bài viết liên quan thi hành án có thể bạn quan tâm:

Scores: 5 (47 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716