Giải quyết kháng cáo quá hạn trong tố tụng dân sự

Giải quyết kháng cáo quá hạn trong tố tụng dân sự là quá trình được tiến hành theo một trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. Tính chất quan trọng của kháng cáo quá hạn thể hiện ở việc Tòa án sẽ xem xét lý do của việc nộp đơn kháng cáo quá thời hạn, từ đó ra quyết định chấp nhận hay không chấp nhận kháng cáo quá hạn. Vậy để hiểu rõ hơn về giải quyết kháng cáo quá hạn mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Kháng cáo quá hạn trong tố tụng dân sự

Kháng cáo quá hạn trong tố tụng dân sự

Kháng cáo quá hạn là gì?

Căn cứ Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thời hạn kháng cáo được quy định như sau:

 1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

 1. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật này.

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 275 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì kháng cáo quá hạn là kháng cáo quá thời hạn theo quy định, cụ thể là Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

>>>Xem thêm: Cách tính thời hạn kháng cáo dân sự theo Bộ luật Dân sự 2015

Mẫu bản tường trình kháng cáo quá hạn

Mẫu bản tường trình kháng cáo quá hạn bao gồm các nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Địa điểm và thời gian làm đơn
 • Tên Văn bản
 • Kính gửi đến Tòa án có thẩm quyền nhận đơn kháng cáo quá hạn
 • Họ tên người làm đơn, ngày tháng năm sinh,căn cước công dân, địa chỉ liên hệ, số điện thoại. Trong trường là tổ chức thì phải có tên tổ chức, địa chỉ trụ sở, mã số thuế, thông tin cá nhân của người đại diện .
 • Tư cách của người kháng cáo trong vụ án dân sự
 • Lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn
 • Tài liệu chứng cứ chứng minh kháng cáo quá hạn
 • Người làm đơn kháng cáo ký và ghi rõ họ tên

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng mẫu bản tường trình kháng cáo quá hạn thì có thể tải mẫu bên dưới

Tải xuống: Mẫu bản tường trình kháng cáo quá hạn mới nhất

Mẫu đơn bản tường trình kháng cáo cáo quá hạn mới nhất

Mẫu đơn bản tường trình kháng cáo cáo quá hạn mới nhất

Trình tự, thủ tục kháng cáo quá hạn trong tố tụng dân sự

Hồ sơ kháng cáo quá hạn

Căn cứ khoản 1, khoản 8 Điều 272 và khoản 1 Điều 275 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, hồ sơ kháng cáo quá hạn bao gồm:

 • Đơn kháng cáo theo mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017)
 • Bản tường trình về kháng cáo quá hạn
 • Các tài liệu, chứng cứ chứng minh kháng cáo quá hạn và các tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ hợp pháp

>>>Xem thêm: Mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất năm 2024, cách viết đơn kháng cáo

Thủ tục xem xét và giải quyết đơn kháng cáo quá hạn

Theo quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 trình tự, thủ tục kháng cáo quá hạn được tiến hành như sau:

Bước 1: Nộp đơn kháng cáo

Theo khoản 7 Điều 272 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, người có kháng cáo quá hạn gửi đơn kháng cáo và các tài liệu chứng cứ kèm theo đến Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo

Khi nộp đơn kháng cáo và tài liệu, chứng cứ kèm theo, người kháng cáo có thể nộp theo một trong những phương thức được quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án.
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính.
 • Gửi trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia (nếu có).

Bước 2: Kiểm tra đơn kháng cáo quá hạn

Căn cứ Điều 274 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 việc kiểm tra đơn kháng cáo quá hạn được hiện như sau: Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo trình bày rõ lý do và xuất trình tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo

Bước 3:  Xem xét kháng cáo quá hạn

 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo quá hạn và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm thành lập Hội đồng gồm ba Thẩm phán để xem xét kháng cáo quá hạn. Phiên họp xem xét kháng cáo quá hạn phải có sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát cùng cấp và người kháng cáo quá hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 275 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015
 • Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc kháng cáo quá hạn, ý kiến của người kháng cáo quá hạn, đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Hội đồng xét kháng cáo quá hạn quyết định theo đa số về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn và phải ghi rõ lý do của việc chấp nhận hoặc không chấp nhận trong quyết định. Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi quyết định cho người kháng cáo quá hạn, Tòa án cấp sơ thẩm và Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định tại khoản 3 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Bước 4: Thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

Theo khoản 1 Điều 285 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án, kháng cáo và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm phải vào sổ thụ lý.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 5: Chuẩn bị xét xử

Chuẩn bị xét xử được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 186 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 như sau:

Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, Tòa án cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định sau đây:

 • Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án;
 • Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án;
 • Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 01 tháng.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Bước 6: Mở phiên tòa phúc thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 286 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Bước 7: Ra bản án

Căn cứ khoản 4 Điều 313 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 Tòa án phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa để phân tích, đánh giá, nhận định về kháng cáo, các tình tiết của vụ án, việc giải quyết, xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm, những căn cứ pháp luật mà Tòa án áp dụng để đưa quyết định giải quyết kháng cáo vụ án bằng một bản án

>>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục kháng cáo bản án dân sơ thẩm

 Tư vấn thủ tục kháng cáo quá hạn trong tố tụng dân sự

Để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng cũng như giúp cho trình kháng cáo diễn ra nhanh chóng mà vẫn đảm bảo về mặt pháp lý, chúng tôi cung cấp đến Quý khách hàng về dịch vụ tư vấn thủ tục kháng cáo quá bản án, quyết định dân sự như sau:

 • Tư vấn các quy định về kháng cáo quá hạn
 • Tư vấn về thời hạn nộp đơn kháng cáo.
 • Tư vấn chuẩn bị tài liệu, chứng cứ chứng minh lý do kháng cáo quá hạn và hồ sơ tài liệu kháng cáo
 • Tư vấn, hướng dẫn trình tự, thủ tục kháng cáo quá hạn
 • Tư vấn cách viết bản tường trình kháng cáo quá hạn, đơn kháng cáo và các văn bản khác có liên quan trong quá trình tố tụng
 • Tư vấn cách thức giải quyết khi kháng cáo quá hạn để đảm bảo lợi ích
 • Ngoài ra, luận sư tham gia tranh tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi cho khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

Tư vấn thủ tục kháng cáo quá hạn

Tư vấn thủ tục kháng cáo quá hạn

Đương sự vẫn có thể kháng cáo khi hết thời hạn kháng cáo theo quy định, tuy nhiên kháng cáo quá hạn sẽ được xem xét bởi Hội đồng Thẩm phán. Hội đồng sẽ quyết định theo đa số, nêu rõ lý do vì sao chấp nhận và không chấp nhận kháng cáo quá hạn. Nếu Quý khách hàng còn thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư dân sự vui lòng liên hệ qua HOTLINE 1900.633.716  để được nhận sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư chuyên môn.

Các bài viết liên quan đề chủ đề kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.5 (29 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716