Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị mới nhất năm 2024

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty cổ phần được diễn ra. Mẫu biên bản ghi lại nội dung, diễn biến của cuộc họp, chủ tọa cuộc họp, thành phần tham dự, những ý kiến thảo luận của các thành viên, biểu quyết bỏ phiếu. Vậy biên bản họp bao gồm những phần nào? Cách ghi ra sao? Bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết.

Biên bản họp hội đồng quản trị

Biên bản họp hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị là gì?

Biên bản họp Hội đồng quản trị là văn bản ghi lại toàn bộ diễn biến và nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị. Các cuộc họp hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Biên bản lập bằng tiếng việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng việt được áp dụng.

Họp hội đồng quản trị phải lập thành biên bản

Họp hội đồng quản trị phải lập thành biên bản

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/BB-HĐQT …, ngày … tháng … năm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc …)

 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: …

Địa chỉ trụ sở chính: …

Mã số doanh nghiệp: …

 1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Mục đích: …

Chương trình: …

Nội dung: …

 1. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Từ … giờ … đến … giờ …, ngày … tháng … năm …

Địa điểm: …

 1. Thành phần dự họp:

Ông: …, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp;

Ông: …, Thành viên Hội đồng quản trị;

Bà: …, Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký cuộc họp;

 1. Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

 1. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:

Ông: …: Đồng ý

Ông: …: Đồng ý

Bà: …: Đồng ý

 1. Kết quả biểu quyết

Thành viên tán thành: …/… thành viên đồng ý, đạt tỷ lệ biểu quyết là …%;

Thành viên không tán thành: … thành viên;

Thành viên không có ý kiến: … thành viên;

 1. Các vấn đề thông qua:

Tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí …/… thành viên đồng ý (đạt tỷ lệ …%).

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … cùng ngày./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Thành viên, thư ký cuộc họp

(Chữ ký, họ tên)

Chủ tịch, chủ tọa cuộc họp

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

>>> Click Tải: Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị

Cách ghi biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị

Theo Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020, các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Trong đó, biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp
 • Thời gian, địa điểm họp
 • Mục đích, chương trình và nội dung họp
 • Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp, họ, tên các thành viên không dự họp và lý do
 • Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
 • Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình sự diễn biến của cuộc họp
 • Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến
 • Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
 • Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020.

Luật sư tư vấn về biên bản họp Hội đồng quản trị

Luật sư tư vấn nội bộ trong Hội đồng quản trị

Luật sư tư vấn nội bộ trong Hội đồng quản trị

 • Tư vấn giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về vấn đề pháp lý liên quan
 • Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp
 • Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu làm việc với cơ quan nhà nước
 • Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo
 • Hỗ trợ Doanh nghiệp soạn thảo hợp đồng, tài liệu giao dịch.

Biên bản họp Hội đồng quản trị là những văn bản quản trị nội bộ doanh nghiệp có giá trị pháp lý quan trọng, luôn được sử dụng thường xuyên trong thực tế. Nếu Quý khách hàng có khó khăn cần tư vấn doanh nghiệp hoặc có thắc mắc cần giải đáp về các vấn đề liên quan khác hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900.633.716 để được luật sư của chúng tôi hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Một số bài viết liên quan doanh nghiệp có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.6 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716