Mẫu đơn khởi kiện thông dụng 2023, hướng dẫn cách viết chuẩn nhất

Mẫu đơn khởi kiện là một trong những tài liệu không thể thiếu khi đương sự yêu cầu Toà án bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình theo thủ tục tố tụng. Việc đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung trong mẫu đơn khởi kiện là yếu tố quan trọng để việc khởi kiện tiến hành nhanh chóng. Bài viết sau đây của Luật L24H sẽ hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện theo mẫu chuẩn nhất.

Mẫu đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện

Khi nào thì làm đơn khởi kiện

Quyền khởi kiện vụ án dân sự: Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm thì họ có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định tại Điều 4, Điều 186 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015.

Quyền khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại Điều 115 Luật Tố tụng Hành chính 2015, khoản 4 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2019 thì:

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước trong trường hợp không đồng ý với quyết định đó. (khoản 4 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2019)
 • Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án về danh sách cử tri trong trường hợp đã khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết, nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại đó

Như vậy, khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại thì có quyền khởi kiện.

Khi nào thì làm đơn khởi kiện

Khi nào thì làm đơn khởi kiện

Mẫu đơn khởi kiện thông dụng

Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất hiện nay được quy định tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành, cụ thể theo mẫu số 23-DS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)

Địa chỉ: (4)

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)

Địa chỉ (6)

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)

Địa chỉ: (8)………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………………………………

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12).…………………………………………………………………

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

 

              Người khởi kiện (16)

 

>>> Click tải ngay: Mẫu đơn khởi kiện dân sự

Đơn khởi kiện vụ án hành chính

Mẫu đơn khởi kiện kiện hành chính (mẫu số 01-HC) (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

(1)……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân(2)…………………………………………

Người khởi kiện: (3)

Địa chỉ:(4)………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                         Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):……………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):……………………………………………………………………………………………

Người bị kiện:(5)……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:(6)………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có):……………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):……………………………………………………………………………………………

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(7)…………………………………………………………

Địa chỉ:(8)………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có):……………………., số fax (nếu có)………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):……………………………………………………………………………………………

Quyết định …………….. (9) bị kiện số……… ngày….. tháng….  của……………………………. về ……………………………………………………………..

Hành vi hành chính bị kiện………………………………………………………………………

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính(10):    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):……………………………………………

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết(11):…………………………………………………………

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại ………. (12)đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 

Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (13)

 1. ………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………….

Người khởi kiện (14)

 

 

>>> Click tải ngay: Mẫu đơn khởi kiện hành chính

Cách viết mẫu đơn khởi kiện

 • Khi tự viết đơn khởi kiện, cần phải tuân thủ những quy định của pháp luật cả về nội dung và hình thức. Đơn khởi kiện phải có ngày tháng làm đơn, đơn được gửi cho Tòa án nào, địa chỉ, thông tin của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
 • Trình bày nội dung khởi kiện phải nêu lên được nguồn gốc phát sinh tranh chấp, thực trạng, những chứng cứ hoặc quyết định hành chính trái pháp luật. Qua nội dung khởi kiện, Tòa án mới lấy làm căn cứ để thụ lý và giải quyết.
 • Cuối cùng là yêu cầu khởi kiện. Chúng ta cần nêu rõ yêu cầu của bản thân là gì, mong muốn Tòa án giải quyết những vấn đề gì. Tránh trình bày một cách chung chung dẫn đến tòa án yêu cầu bổ sung sửa đổi đơn khởi kiện gây mất thời gian.
 • Chữ ký cuối đơn phải là do người khởi kiện ký hoặc điểm chỉ thì đơn khởi kiện đó mới có giá trị.

Cách soạn đơn khởi kiện

Cách soạn đơn khởi kiện

Tham khảo cách soạn các đơn khởi kiện thông dụng tại Luật L24H

Tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện

 • Tư vấn căn cứ khởi kiện;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện;
 • Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc của Khách hàng;
 • Tư vấn soạn thảo Đơn khởi kiện;
 • Tư vấn hồ sơ khởi kiện;
 • Đại diện Khách hàng nộp đơn khởi kiện.

Khi quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm bởi: tranh chấp dân sự, quyết định hành chính,… thì nên khởi kiện ra Toà án để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình. Trong đó mẫu đơn khởi kiện là một trong những giấy tờ tài liệu không thể thiếu trong hồ sơ khởi kiện theo luật. Nếu độc giả có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về đơn khởi kiện, vui lòng liên hệ luật sư tư vấn luật dân sự Luật L24H qua số Hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ giải đáp kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.6 (28 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716