Công chức có được làm đại lý bảo hiểm không?

Công chức có được làm đại lý bảo hiểm không là câu hỏi của nhiều cán bộ công chức muốn kinh doanh đại lý bảo hiểm thắc mắc. Và khi làm đại lý bảo hiểm thì có cần phải thành lập doanh nghiệp hay không, Những việc công chức không được làm. Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Công chức có được làm đại lý bảo hiểm không

Công chức có được làm đại lý bảo hiểm không?

Công chức là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019: Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Theo đó, công chức được hiểu là những người được tuyển dụng lâu dài, hoạt động của họ gắn với quyền lực công hoặc quyền hạn hành chính nhất định được cơ quan có thẩm quyền trao cho và chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Đại lý bảo hiểm là gì?

Theo Điều 124 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Điều kiện để cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm

Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo khoản 1 Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, thì cá nhân muốn là đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp theo quy định.

Vậy khi muốn hoạt động đại lý bảo hiểm, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về quốc tịch, năng lực hành vi dân sự và có chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định.

Điều kiện để cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm

Điều kiện để cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm

>>> Tham khảo thêm về: Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

Công chức làm đại lý bảo hiểm được không?

Khoản 2 Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

 • Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;
 • Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;
 • Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;
 • Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.

Đồng thời tại Điều 20 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định những việc khác cán bộ, công chức không được làm như sau:

Ngoài những việc không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, liên quan đến bí mật nhà nước, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Từ các căn cứ pháp lý nêu trên thì pháp luật không có quy định về việc cấm công chức không được làm đại lý bảo hiểm mà chỉ cấm công chức làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết. Vì vậy, công chức vẫn được làm đại lý bảo hiểm.

Nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm

Nguyên tắc

Căn cứ theo quy định tại Điều 127 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm như sau:

 • Cá nhân không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khác hoạt động trong cùng loại hình bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài mà cá nhân đó đang làm đại lý. Cá nhân đang làm đại lý bảo hiểm cho một tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô khác.
 • Tổ chức không được đồng thời làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô mà tổ chức đó đang làm đại lý.
 • Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm chỉ được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với những sản phẩm bảo hiểm đã được đào tạo.
 • Thông tin của cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm và nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải được đăng ký và cập nhật tại cơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định.
 • Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhưng không hoạt động đại lý bảo hiểm trong thời hạn 03 năm liên tục phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý bảo hiểm mới trước khi hoạt động đại lý.

Theo quy định trên, công chức là đại lý bảo hiểm phải thực hiện đầy đủ các nguyên tắc trên.

Trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm

Căn cứ vào Điều 20 Luật kinh doanh bảo hiểm 2022, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

 • Cung cấp cho bên mua bảo hiểm bản yêu cầu bảo hiểm, bảng câu hỏi liên quan đến rủi ro được bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm;
 • Giải thích rõ ràng, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;
 • Cung cấp cho bên mua bảo hiểm bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm, theo quy định thì phải được lập thành văn bản. Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng, giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 • Cấp hóa đơn thu phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật có liên quan;
 • Bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Giải thích bằng văn bản lý do từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm;
 • Phối hợp với bên mua bảo hiểm để giải quyết yêu cầu của người thứ ba đòi bồi thường về những thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
 • Lưu trữ hồ sơ hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
 • Bảo mật thông tin do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, đại lý bảo hiểm có các trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm; cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm và giải thích rõ ràng, đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm;
 • Không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm;
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Tham dự các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô tổ chức;
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;
 • Bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đã bồi thường cho người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm trong trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm;
 • Thực hiện đúng tiêu chuẩn hoạt động đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô quy định;
 • Giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục đích và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tư vấn về đại lý bảo hiểm

Các Luật sư của Luật L24H sẽ đồng hành và hỗ trợ khách hàng một cách tận tâm và chi tiết nhất về đại lý bảo hiểm. Cụ thể, các công việc được Luật sư hỗ trợ như:

 • Tư vấn về các điều kiện để cá nhân hoặc tổ chức được làm đại lý bảo hiểm;
 • Tư vấn về các hồ sơ, thủ tục đăng ký để làm đại lý bảo hiểm;
 • Tư vấn về các loại chứng chỉ bảo hiểm mà đại lý bảo hiểm cần có;
 • Tư vấn về trách nhiệm, vai trò của đại lý bảo hiểm;
 • Tư vấn về các quyền lợi, rủi ro và cách hạn chế nhất có thể cho khách hàng.

Tư vấn về đại lý bảo hiểm

Tư vấn về đại lý bảo hiểm

Cá nhân là  công chức thì vẫn được kinh doanh đại lý bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm sẽ có nhiều quyền lợi cũng như phải đảm bảo được nghĩa vụ của mình. Vì vậy, nếu bạn còn thắc mắc hoặc có nhu cầu luật sư tư vấn luật hành chính về công chức và đại lý bảo hiểm, vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.633.716 của Luật L24H để được hỗ trợ và tư vấn trực tuyến miễn phí.

Một số bài viết liên quan công chức và viên chức Luật L24H đã chia sẻ có thể cung cấp thêm thông tin hữu ích cho quý đọc giả

Scores: 4.9 (41 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716