Cách xin hưởng án treo trong vụ án hình sự, tư vấn thủ tục thực hiện

Cách xin hưởng án treo trong vụ án hình sự theo yêu cầu của người phạm tội có đủ điều kiện mà pháp luật quy định. Trong một vụ án hình sự khi mà xét thấy có đủ điều kiện thì có thể cho người phạm tội được hưởng án treo. Người phạm tội nếu thấy mình thuộc trường hợp được hưởng án treo thì phải làm đơn xin giảm án hay thực hiện kháng cáo xin hưởng án treo theo mẫu đơn kháng cáo xin hưởng án treo mà pháp luật quy định.

Cách xin hưởng án treo trong vụ án hình sự

Cách xin hưởng án treo trong vụ án hình sự

Án treo là gì?

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được áp dụng cho người bị kết án phạt tù không quá ba năm, không buộc họ phải chấp hành hình phạt tù khi có đầy đủ những căn cứ và điều kiện nhất định do pháp luật hình sự quy định nhằm khuyến khích họ cải tạo để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP

Điều kiện để được xét hưởng án treo

Theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì có các điều kiện để được hưởng án treo như sau:

Cơ sở pháp lý: Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP được bổ sung bởi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP

Bị xử phạt tù không quá 03 năm

Người phạm tội không bị áp dụng hình phạt tù không quá 03 năm là điều kiện đầu tiên mà Tòa án xem xét cho hưởng án treo.

Theo đó người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù không quá 03 năm, không phân biệt tội gì đều có thể được xem xét cho hưởng án treo; trường hợp người bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội mà khi tổng hợp hình phạt không quá 03 năm tù thì cũng có thể được hưởng án treo.

Trường hợp người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm

Trường hợp người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm

Người phạm tội có nhân thân tốt

Người bị xử phạt tù có nhân thân là ngoài lần phạm tội này, người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

 • Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà tính đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo;
 • Đối với người bị kết án mà khi định tội đã sử dụng tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật” hoặc “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “đã bị kết án” và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo;
 • Đối với người bị kết án mà vụ án được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.

Những tình tiết nhân thân tốt vừa là điều kiện cần, vừa có ý nghĩa đối với việc xem xét áp dụng án treo. Trong hoàn cảnh “tù tội”, việc có nhân thân tốt sẽ rất có lợi cho việc xin được hưởng án treo. Ngoài ra  người phạm tội phải có một thái độ ăn năn, hối lỗi trước bị hại cũng là một việc rất quan trọng và ý nghĩa.

Có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Người được hưởng án treo phải có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhiều tình tiết giảm nhẹ được giải theo thích là phải từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, trong đó có ít nhất là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và không có tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong trường hợp vừa có tình tiết giảm nhẹ vừa có tình tiết tăng nặng, thì tình tiết giảm nhẹ phải nhiều hơn tình tiết tăng nặng từ 02 tình tiết trở lên trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định

Nơi cư trú hoặc nơi làm việc là điều kiện thứ 5 mà Tòa án sẽ xem xét đối với người phạm tội. Và theo quy định về điều kiện này thì nơi cư trú phải rõ ràng hoặc nơi làm việc là nơi làm việc ổn định.

Theo đó, nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo. Còn nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Xét thấy không cần thiết phải chấp hành hình phạt tù

Khi xét việc cho người bị kết án được hưởng án treo, Hội đồng xét xử chủ yếu dựa vào ba căn cứ mức phạt tù, nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ.

Hội đồng xét xử sẽ phân tích từng căn cứ và đánh giá các căn cứ đó, đối chiếu với yêu cầu phòng ngừa và chống tội phạm ở từng loại tội trong môi trường xã hội cụ thể của từng thời kỳ để có thể kết luận về khả năng tự giáo dục, cải tạo của người phạm tội với sự giúp đỡ của gia đình và xã hội để từ đó xác định chính xác việc bắt người phạm tội phải chấp hành hình phạt tù hay cho hưởng án treo.

Những trường hợp không được hưởng án treo

Theo Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, theo đó các trường hợp không cho hưởng án treo bao gồm sáu trường hợp sau:

 • Nếu người phạm tội là chính là người chủ mưu trong vụ án, cầm đầu, chỉ huy những người khác, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn dối trá xảo quyệt, có tính chất rất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để nhằm mục đích trục lợi, cố ý gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong khi tiến hành hành vi phạm tội.
 • Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng truy nã hoặc yêu cầu truy nã, trừ trường hợp đã ra đầu thú trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử.
 • Người đang được hưởng án treo căn cứ vào quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật theo quy định mà phạm tội mới luôn trong thời gian đang thực hiện thử thách hoặc bị xét xử về một tội phạm khác mà thực hiện hành vi vi phạm trước khi được hưởng án treo.
 • Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi; Người phạm tội bị xét xử và kết án về 02 tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là người giúp sức trong vụ án đồng phạm với vai trò không đáng kể
 • Người phạm tội 02 lần trở lên, trừ trường hợp: người phạm tội là người dưới 18 tuổi; Các lần phạm tội đều là tội phạm ít nghiêm trọng; Các lần phạm tội, người phạm tội là người giúp sức trong vụ án đồng phạm với vai trò không đáng kể; Các lần phạm tội do người phạm tội tự thú
 • Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Cơ sở pháp lý: Điều 3 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP

Thủ tục xin hưởng án treo trong vụ án hình sự

Mẫu đơn kháng cáo xin hưởng án treo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

 ……,ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

(V/v:  Đề nghị được hưởng án treo đối với hình phạt….)

Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Kính gửi:            Tòa án nhân dân huyện/tỉnh/tối cao……

Hội đồng xét xử

Ông:………. – Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện/tỉnh/tối cao…

Tôi tên là:(1) ……… Sinh ngày: …. /..… / …… Giới tính: ……

Chứng minh nhân dân số: ……… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……

Hộ khẩu thường trú: ……

Chỗ ở hiện tại: …

Là:…….(Ví dụ: người thân của bị cáo/ bị cáo trong……)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau: (2)………

Mà theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP thì:

“Điều 2. Điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo

Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Bị xử phạt tù không quá 03 năm.
 2. Có nhân thân tốt.

Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

 1. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

 1. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 1. Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”

Tôi nhận thấy mình hoàn toàn có đủ điều kiện để có thể được hưởng án treo theo quy định của pháp luật, nên tôi làm đơn này kính đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh (3)……. cùng Hội đồng xét xử chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án số (4)…… ngày…./…./….. xem xét và tạo điều kiện cho tôi được miễn chấp hành hình phạt tù, hưởng án treo để tôi tự cải tạo dưới sự giám sát của người thân và một số cá nhân, cơ quan có thẩm quyền khác.

Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong cũng như sau thời gian thử thách.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Tham khảo thêm về: Đơn kháng cáo xin hưởng án treo

>>> Click tải: Mẫu đơn xin được hưởng án treo

Trình tự, thủ tục thực hiện

 1. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ kháng cáo xin hưởng án treo lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã xét xử vụ án
 2. Bước 2: Tòa án tiếp nhận và xử lý, kiểm tra tính hợp lệ đơn kháng cáo án treo
 3. Bước 3: Trường hợp đơn kháng cáo chưa rõ thì Tòa án cấp sơ thẩm thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ
 4. Bước 4: Trường hợp đơn hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm gửi hồ sơ vụ án lên Tòa cấp phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết hạn kháng cáo
 5. Bước 5: Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý và ra một trong các quyết định:
 • Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm;
 • Sửa bản án sơ thẩm;
 • Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại;
 • Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án;
 • Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.

Cơ sở pháp lý: Điều 332 – 361 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

thủ tục xin hưởng án treo trong vụ án hình sự

thủ tục xin hưởng án treo trong vụ án hình sự

Cơ sở pháp lý: Điều 334, 338, 339, 340, 355 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Thời hạn kháng cáo

Thời hạn kháng cáo xin hưởng án treo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định sơ thẩm.

Cơ sở pháp lý: Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Luật sư tư vấn kháng cáo xin giảm nhẹ tội, hưởng án treo

 • Tư vấn cơ sở pháp lý, chính sách pháp luật và soạn thảo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo cho Khách hàng trong vụ án hình sự
 • Tư vấn pháp luật hình sự về các tội liên quan đến môi trường, tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội liên quan đến tính mạng, sức khỏe,… như tội đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy…
 • Gặp gỡ, kiến nghị với cơ quan để làm rõ vụ việc trong vụ án hình sự để đánh giá khách quan từ đó đề xuất hướng giải quyết vụ án
 • Tham gia thu thập tài liệu, chứng cứ có lợi cho khách hàng để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị can/ bị cáo
 • Tham gia trực tiếp với tư cách bào chữa nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa.
 • Bào chữa xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo, đưa ra những nhận định pháp lý và bằng chứng chứng minh cho các điều kiện được hưởng án treo của người phạm tội.

Được hưởng án treo là một quy định nhằm giúp cho người phạm tội tự giác sửa chữa lỗi lầm của bản thân, thể hiện sự nhân văn của pháp luật Việt Nam. Luật L24H đã cung cấp các thông tin cần thiết về vấn đề hưởng án treo, nếu quý bạn đọc còn vướng mắc cần sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa xin giảm án, luật sư tư vấn pháp luật hình sự cụ thể hơn hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.633.716 để được Luật sư hình sự trực tiếp tư vấn giải đáp trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.5 (11 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716