Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài như thế nào?

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài ngày càng phổ biến. Trong quá trình thực hiện các giao dịch này, nếu xảy ra thiệt hại ngoài hợp đồng thì việc giải quyết bồi thường sẽ trở nên phức tạp hơn do các bên có thể thuộc các quốc gia khác nhau, có các quy định pháp luật khác nhau. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài, bao gồm các căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường, nguyên tắc bồi thườngthủ tục giải quyết bồi thường.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

Thế nào là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài là quan hệ bồi thường thiệt hại diễn ra giữa bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại, trong các bên có một bên là cá nhân, pháp nhân nước ngoài, hoặc tài sản là đối tượng của quan hệ này tồn tại ở nước ngoài, hoặc sự kiện gây thiệt hại xảy ra ở nước ngoài.

(căn cứ Khoản 2 Điều 663 Bộ luật Dân sự 2015).

Xung đột pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Quy phạm xung đột bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?

 • Quy phạm xung đột là quy phạm ấn định luật pháp nước nào cần phải áp dụng để điều chỉnh quan hệ pháp luật dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài trong một tình huống cụ thể.
 • Như vậy Quy phạm xung đột bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là quy phạm ấn định luật pháp nước nào cần phải áp dụng để điều chỉnh quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài trong một tình huống cụ thể.

Pháp luật áp dụng khi xảy ra xung đột pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Điều 687 BLDS năm 2015 quy định:

 • Các bên được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trừ trường hợp bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại có nơi cư trú, đối với cá nhân hoặc nơi thành lập, đối với pháp nhân tại cùng một nước thì pháp luật của nước đó được áp dụng .
 • Trường hợp không có thỏa thuận thì pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của sự kiện gây thiệt hại được áp dụng.
 • Theo đó, ngoại trừ trường hợp cá nhân có cùng nơi cư trú hoặc pháp nhân có cùng nơi thành lập áp dụng pháp luật của nơi cư trú/ thành lập đó thì các bên được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng giải quyết bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài.
 • Nếu các bên không có thỏa thuận thì áp dụng pháp luật nơi hậu quả phát sinh.

Quy định về bồi thường thiệt hại có yếu tố nước ngoài.

Quy định về bồi thường thiệt hại có yếu tố nước ngoài.

Quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài trong BLDS 2015

Nếu pháp luật được lựa chọn để áp dụng giải quyết bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài là pháp luật Việt Nam thì sẽ áp dụng các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 2015 để giải quyết.

Căn cứ phát sinh

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh dựa trên căn cứ sau đây:

 • Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan quy định khác.
 • Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại

(căn cứ theo quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015).

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có các điều kiện:

 • Có thiệt hại xảy ra
 • Hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật
 • Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra.
 • Có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Theo quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 về nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau:

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Luật sư hỗ trợ tranh chấp bồi thường thiệt hại có yếu tố nước ngoài.

Luật sư hỗ trợ tranh chấp bồi thường thiệt hại có yếu tố nước ngoài.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngoài (pháp luật áp dụng giải quyết, phương hướng giải quyết tối ưu, xác định mức bồi thường,..)
 • Kiểm tra tính pháp lý hồ sơ vụ việc cụ thể, xác định có hay không hành vi gây thiệt hại;
 • Tư vấn hướng dẫn thu thập chứng cứ; xác định thiệt hại xảy ra do hành vi trái pháp luật của người gây thiệt hại
 • Luật sư bảo vệ, đại diện pháp lý bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cá nhân, tổ chức trong quá trình liên hệ làm việc với Tòa án, Thi hành án hoặc các cơ quan hữu quan khác có liên quan;
 • Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức tham gia quá trình thương lượng bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài;
 • Soạn thảo đơn từ trong quá trình hòa giải – tranh tụng (dự thảo phương án hòa giải, đơn khởi kiện, đơn tố cáo,..);
 • Cử Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức trong vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài tại Tòa án.

Vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài nói riêng và vấn đề quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài nói chung, thường sẽ liên quan đến hiện trạng xung đột pháp luật giữa các nước liên quan. Vì thế việc giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng khá phức tạp. Nếu bạn đọc có vấn đề thắc mắc cần luật sư tư vấn pháp lý hợp đồng hỗ trợ giải đáp vui lòng liên hệ qua hotline 1900633716 để được luật sư chuyên môn hỗ trợ kịp thời, hiệu quả nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 4.6 (29 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,808 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716