Trình tự, thủ tục giám định thương tật, thời gian, chi phí

Thủ tục giám định thương tật được thực hiện khi cần xác định tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe… nhằm xem xét yếu tố cấu thành tội phạm và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp quy định của pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục giám định thương tật, thời gian, chi phí.

Thủ tục giám định thương tật

Thủ tục giám định thương tật

Quy định pháp luật về giám định thương tật

Căn cứ theo Điều 206 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2021 giám định bắt buộc phải được thực hiện khi cần xác định các trường hợp dưới đây:

 • Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án;
 • Tuổi của bị can, bị cáo, bị hại nếu việc đó có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án và không có tài liệu để xác định chính xác tuổi của họ hoặc có nghi ngờ về tính xác thực của những tài liệu đó;
 • Nguyên nhân chết người;
 • Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động;
 • Chất ma túy, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ;
 • Mức độ ô nhiễm môi trường.

Như vậy, trường hợp cá nhân bị gây thương tích ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc khả năng lao động thuộc trường hợp cần phải trưng cầu giám định. Kết quả giám định thương tật trong trường hợp trên là cơ sở để xem xét yếu tố cấu thành tội phạm và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại.

>>> Xem thêm: Giám định thương tật bao nhiêu phần trăm thì bị khởi tố hình sự

Thời gian thực hiện giám định thương tật

Thực hiện việc giám định thương tật

Thực hiện việc giám định thương tật

Căn cứ theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 208 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2021 quy định về thời hạn giám định:

 • Không quá 09 ngày.
 • Trường hợp việc giám định không thể tiến hành trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức, cá nhân tiến hành giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.

>>> Xem thêm: Thời gian xin giám định vết thương sau khi bị đánh là bao lâu

Trình tự thủ tục yêu cầu giám định thương tật

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cần chuẩn bị khi yêu cầu giám định được căn cứ theo khoản 1 Điều 26 Luật giám định tư pháp 2012 sửa đổi, bổ sung 2020 bao gồm:

 • Văn bản yêu cầu giám định;
 • Đối tượng giám định, các tài liệu, đồ vật có liên quan (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ chứng minh mình là đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

Lưu ý: Văn bản yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung sau đây:

 • Tên tổ chức hoặc họ, tên người yêu cầu giám định;
 • Nội dung yêu cầu giám định;
 • Tên và đặc điểm của đối tượng giám định;
 • Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định;
 • Chữ ký, họ, tên người yêu cầu giám định

Trình tự thủ tục

Bước 1: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định hoặc người có quyền yêu cầu giám định thương tật.

 • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định khi tiến hành xác minh vụ việc thuộc trường hợp quy định tại Điều 206 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2021 đã trình bày phía trên.
 • Trường hợp, người yêu cầu giám định có quyền gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định. Nếu sau 07 ngày, khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu, kể từ ngày nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.

Bước 2: Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định tiếp nhận và thực hiện giám định theo yêu cầu.

 • Thực hiện giám định tại cơ quan giám định hoặc tại nơi tiến hành điều tra vụ án ngay sau khi có quyết định trưng cầu, yêu cầu giám định.
 • Thực hiện giám định trong thời hạn không quá 9 ngày kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định.
 • Trường hợp việc giám định không thể tiến hành trong thời hạn này thì tổ chức, cá nhân tiến hành giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định.
 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được kết luận giám định thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thông báo kết luận giám định cho bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có liên quan.

(Căn cứ Điều 208, Điều 209, Điều 214 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2021)

Bước 3: Gửi kết quả giám định cho cơ quan đã trưng cầu hoặc người yêu cầu giám định

 • Kết luận giám định phải ghi rõ kết quả giám định đối với những nội dung đã được trưng cầu, yêu cầu và những nội dung khác theo quy định của Luật Giám định tư pháp.
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra kết luận giám định, tổ chức, cá nhân đã tiến hành giám định phải gửi kết luận giám định cho cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định.
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được kết luận giám định, cơ quan đã trưng cầu, người yêu cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

(Căn cứ Điều 213 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2021)

>>Xem thêm: Giám định thương tích ở đâu

Chi phí thực hiện thủ tục giám định thương tật

 • Người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm trả chi phí giám định tư pháp cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp.
 • Kinh phí thanh toán chi phí giám định tư pháp mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm chi trả được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo dự toán hằng năm của cơ quan đó để thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp.

(Điều 36 Luật Giám định tư pháp năm 2012 sửa đổi, bổ sung 2020)

Căn cứ tính chất của đối tượng và nội dung giám định cụ thể, chi phí giám định bao gồm một hoặc một số chi phí sau đây:

 • Chi phí tiền lương và các khoản thù lao cho người thực hiện giám định;
 • Chi phí vật tư tiêu hao;
 • Chi phí sử dụng dịch vụ;
 • Chi phí khấu hao máy móc, phương tiện, thiết bị;
 • Các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Chi phí giám định quy định căn cứ theo Điều 9 của Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 quy định về chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành và quy định chi tiết tại Nghị định 81/2014/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

Luật sư tư vấn về thủ tục giám định thương tật

Tư vấn quy định về giám định thương tật

Tư vấn quy định về giám định thương tật

 • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục giám định thương tật
 • Hỗ trợ soạn thảo các đơn đề nghị giám định thương tật, văn bản yêu cầu giám định thương tật
 • Xác định tỷ lệ thương tật để xem xét khởi tố theo yêu cầu
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng
 • Luật sư tham gia tranh tụng tại Tòa
 • Liên hệ, làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

>>> Xem thêm: Thủ tục đề nghị giám định lại tỷ lệ thương tích trong vụ án hình s

Trên đây là tư vấn về quy định của pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục giám định thương tật. Để xác định trách nhiệm của người gây thiệt hại là hình sự hay chỉ dân sự, bắt buộc phải xác định tỷ lệ thương tật. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thương tích cần được tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện qua hotline 1900.633.716 của Văn Phòng Luật L24H để được để được luật sư hình sự tư vấn hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.8 (32 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716