Hướng dẫn soạn đơn khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất

Nhờ Luật sư hướng dẫn soạn đơn khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí hơn trong quá trình soạn thảo đơn khiếu nại. Việc nộp đơn khiếu nại cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi không đồng ý với quyết định cưỡng chế thu hồi đất sẽ thuận lợi hơn khi nắm rõ các trình tự, thủ tục luật định. Luật L24H xin gửi khách hàng bài viết dưới đây để hỗ trợ trong quá trình soạn đơn khiếu nại

khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi đất

soạn đơn khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Cưỡng chế thu hồi đất trái luật là gì?

Cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật là hành vi hành chính do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Do đó, khi người dân bị xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện để yêu cầu giải quyết. Điều này đã được ghi nhận tại khoản Điều 204 Luật Đất đai 2013 như sau:

1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Như vậy, khi bị cưỡng chế thu hồi đất trái phép, người dân có thể khiếu nại hoặc khởi kiện để yêu cầu giải quyết quyền lợi

Các trường hợp không được cưỡng chế thu hồi đất.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất như sau:

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
 • Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
 • Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.
 • Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

Như vậy nếu không đáp ứng đủ các điều kiện trên thì phía cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại Việt Nam.

Ai được quyền khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất

Theo quy định tại Điều 204 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai

Theo đó, người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất ngoài được thực hiện các quyền liên quan đến đất đai thuộc sở hữu của mình thì những chủ thể này có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. Điều này phù hợp với quyền khiếu nại, khởi kiện của các cá nhân, tổ chức theo quy định của Luật khiếu nại. Đối với các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai mà các người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhận thấy có sai phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của họ thì họ có quyền khiếu nại, khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật là hành vi hành chính do người, cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Do đó, khi người dân bị hành vi hành chính trái luật này xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện để yêu cầu giải quyết.

Như vậy, theo các quy định trên thì người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất khi bị cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trái pháp luật thì những người này có quyền thực hiện khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét về việc cưỡng chế đất đai để được bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Thời hiệu khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất

Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại

Theo đó, Tại Điều 9 Luật khiếu nại 2011 có quy định về thời hiệu khiếu nại như sau:

 • Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
 • Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.”

Như vậy Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thời hạn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là 90 ngày (khoảng 3 tháng), trừ một số trường hợp nhất định.

Mẫu đơn khiếu nại về quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất

Mẫu đơn khiếu nại

>>> Click tải: Mẫu đơn khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…, ngày… tháng … năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………………….(1)

Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:………………………………………………….. ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);

Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);

Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………… (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

 

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại

Bước 1: Ghi địa điểm và thời gian làm đơn khiếu nại

Phần này được ghi ở góc phải nằm ở phía trên cùng của đơn khiếu nại.

Bước 2: Phần kính gửi

Đây là phần ghi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định thu hồi đất. Thẩm quyền ở đây được xác định là Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh – người ban hành quyết định thu hồi đất (khiếu nại lần đầu) hoặc thủ trưởng cơ quan cấp trên (khiếu nại lần hai).

Bước 3: Thông tin người khiếu nại, người bị khiếu nại

 • Người làm đơn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân, địa chỉ cư trú, số điện thoại,… để cơ quan có thẩm quyền giải quyết thuận tiện trong việc tiến hành tống đạt văn bản và triệu tập khi cần thiết.
 • Về thông tin của người bị khiếu nại thì ghi đầy đủ và chính xác người ban hành quyết định thu hồi đất, cụ thể là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/tỉnh và địa chỉ làm việc của họ.

Bước 4: Đối tượng khiếu nại: là quyết định cưỡng chế thu hồi đất số bao nhiêu, ban hành ngày bao nhiêu của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh.

Bước 5: Nội dung khiếu nại

 • Tóm tắt nguồn gốc sử dụng đất, quá trình tạo lập và hiện trạng sử dụng đất
 • Quyết định cưỡng chế thu hồi đất được ban hành do ai ban hành? Ban hành khi nào? Phân tích và chỉ ra những điểm sai phạm trong quyết định xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi (diện tích đất, loại đất, vị trí đất, giá đất,… không phù hợp)
 • Căn cứ chứng minh những sai phạm của cơ quan ban hành quyết định
 • Hậu quả của quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với người có đất bị thu hồi

Bước 6: Yêu cầu giải quyết khiếu nại

 • Hủy bỏ/tạm đình chỉ quyết định cưỡng chế thu hồi đất
 • Bồi thường thiệt hại cho người có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật (nếu có)

Bước 7: Ký tên hoặc điểm chỉ kèm theo tài liệu, chứng cứ liên quan.

>>> Tham khảo thêm: Thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất bồi thường không thảo đáng

Lưu ý khi thực hiện khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất

 • Người khiếu nại phải làm đơn gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bằng hình thức nộp đơn qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại cơ quan.
 • Nội dung đơn khiếu nại phải thể hiện được các nội dung cơ bản như: Ngày, tháng, năm viết đơn; Tên cơ quan nhận đơn; Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; Họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại; Họ, tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có); nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến nội dung khiếu nại mà người khiếu nại cho là cần thiết đề chứng minh cho việc khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp….
 • Trình tự, thủ tục tiếp nhận khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Đơn khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết vụ việc phải thụ lý đơn khiếu nại đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về thời điểm và các nội dung khiếu nại được thụ lý. Nếu xét thấy, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thông báo cho người khiếu nại biết và hướng dẫn họ nộp đơn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 5, Điều 6, Điều 8 Thông tư 05/2021/TT-CP

Luật sư tư vấn vấn đề cưỡng chế thu hồi nhà đất

 • Tư vấn cho khách hàng căn cứ thu hồi đất, các trường hợp được cưỡng chế thu hồi đất.
 • Tư vấn trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng
 • Tư vấn khi bị cưỡng chế thu hồi đất trái luật, xác định hành vi cưỡng chế trái luật
 • Tư vấn cho khách hàng thu thập căn cứ chứng minh hành vi cưỡng chế thu hồi đất trái luật
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng thời hiệu, điều kiện, trình tự thủ tục, quy trình khiếu nại quyết định hành chính, tư cách chủ thể và soạn đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền, khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ, tham vấn cho khách hàng xuyên suốt quá trình giải quyết vụ việc hành chính; tư vấn luật hành chính
 • Luật sư tham gia với tư cách đại diện theo ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp làm việc cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi thân chủ.

Luật sư tư vấn cưỡng chế thu hồi đất

Luật sư tư vấn cưỡng chế thu hồi đất

>>>Xem thêm: Tư vấn giải quyết khiếu nại về bồi thường thu hồi đất

Những tranh chấp liên quan đến đất đai giữa cơ quan nhà nước và người dân diễn ra khá phổ biến, đặc biệt với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trái luật. Để được hỗ trợ soạn đơn khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi nhà đất một cách nhanh gọn, đầy đủ vui lòng liên hệ qua số hotline 1900.633.716 để được Luật sư đất đai tư vấn chi tiết nhất.

Scores: 5 (41 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716