Tư vấn về khiếu nại quyết định hành chính theo luật mới nhất 2024

Khiếu nại quyết định hành chính là hình thức khiếu nại khi những quyết định hành chính của nhà nước có dấu hiệu trái với quy định của pháp luật là rất cần thiết. Để biết thêm về Quy trình khiếu nại cũng như dịch vụ luật sư tư vấn khiếu nại quyết định hành chính, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Khiếu nại quyết định hành chính

Quy trình khiếu nại quyết định hành chính

Quyết định hành chính là gì?

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Cơ sở pháp lý: khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011

Quy định của pháp luật về quyền khiếu nại quyết định hành chính

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người người dân có quyền khiếu nại đến người đã ra quyết định hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011

>>> Xem thêm: Luật khiếu nại tố cáo mới nhất

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

 1. Đơn khiếu nại lần đầu
 • Đối với quyết định hành chính của người đứng đầu các Ủy ban nhân dân các cấp, các bộ cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ: người ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính này sẽ có thẩm quyền giải quyết.
 • Đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của người thuộc Ủy ban nhân dân, các Bộ cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ: thẩm quyền giải quyết thuộc về Thủ trưởng nơi ra quyết định đó.
 1. Đơn khiếu nại lần hai
 • Điều kiện: đã nộp đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại lần đầu mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đó hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết.
 • Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của người đứng đầu các Ủy ban nhân dân các cấp: Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu sẽ có thẩm quyền giải quyết.

Cơ sở pháp lý: Điều 17 – Điều 23 Luật Khiếu nại 2011

>>> Xem thêm: Quy trình giải quyết tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

>>> Click tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Đ/v: Quyết định hành chính…………………)

Kính gửi: ……………………………………………………………………………

Họ và tên người khiếu nại: …………………………………………………………

Sinh năm: …………………………………………………………………….

CMND số : ………………….Ngày cấp: ……………Nơi cấp: ……………..

Địa chỉ thường trú: …….……………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….

Nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

Họ và tên người bị khiếu nại: ………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………

Địa chỉ làm việc: ………………………………………………………………

1. ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI:

Khiếu nại quyết định:

Phải ghi cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

………………………………………………………………………………

2. GIẢI TRÌNH KHIẾU NẠI:

 • Tóm tắt nội dung vụ việc: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại;
 • Căn cứ pháp lý chứng minh quyết định hành chính có sự vi phạm (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị định, Thông tư);
 • Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình;
 • Chứng minh sự thiệt hại,…
 • Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại (nếu đây không phải là khiếu nại lần đầu): Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. YÊU CẦU KHIẾU NẠI:

Căn cứ vào những gì tôi đã trình bày ở trên, bằng văn bản này tôi kính đề nghị ……………….. xem xét giải quyết những vấn đề sau:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những những nội dung trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình đưa thông tin sai.

Tài liệu chứng cứ kèm theo:

…………………………………………

…………………………………………

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại

Khiếu nại lần 1

 1. Nộp đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền;
 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
 3. Xác minh nội dung khiếu nại;
 4. Tổ chức đối thoại;
 5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Cơ sở pháp lý: Điều 27-31 Luật Khiếu nại 2011

Khiếu nại lần 2

 1. Nộp đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai;
 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
 3. Xác minh nội dung khiếu nại lần hai;
 4. Tổ chức đối thoại lần hai;
 5. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

Cơ sở pháp lý: Điều 36-40 Luật Khiếu nại 2011

Thời hạn giải quyết khiếu nại

 • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Cơ sở pháp lý: Điều 28, Điều 37 Luật Khiếu nại 2011

Luật sư tư vấn khiếu nại quyết định hành chính

Luật sư tư vấn khiếu nại quyết định hành chính

Luật sư tư vấn khiếu nại quyết định hành chính

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật L24H về quy trình khiếu nại quyết định hành chính. Khi giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, người khiếu nại có thể khiếu nại lần đầu, lần hai và khởi kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Nếu muốn được đội ngũ luật sư chuyên nghiệp tư vấn luật hành chính cụ thể rõ ràng hơn, xin vui lòng liên hệ qua số tổng đài 1900633716 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Tham khảo thêm về: Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hành chính

Scores: 4.9 (34 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 242 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716