Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai, bồi thường thu hồi đất năm 2024

Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai được sử dụng khi vấn đề đền bù đất đai và giải phóng mặt bằng chưa hợp lý. Luật Đất đai quy định người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai, tức là khi không đồng ý với quyết định đền bù đất đai của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì người có đất bị đền bù không thỏa đáng có quyền khiếu nại.

Khiếu nại đền bù đất đai

Khiếu nại đền bù đất đai

Khi nào cần khiếu nại đền bù đất đai

Trong quan hệ pháp luật đất đai, người sử dụng đất được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình, được quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật đất đai.

Luật Khiếu nại 2011 đã định nghĩa về khiếu nại thì khiếu nại đất đai là việc người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng quyền lợi theo thủ tục của Luật Khiếu nại, có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

>> Tham khảo thêm bài viết: Bị cưỡng chế thu hồi đất trái luật người dân cần làm gì?

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đền bù về đất đai

Căn cứ tại Điều 7, Điều 17, Điều 18, Điều 19 Luật Khiếu nại 2011 việc phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai được quy định như sau:

 • Chủ tịch UBND các cấp giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của mình, của người do mình quản lý trực tiếp;
 • Thủ trưởng các cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan, đơn vị liên quan khác giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của mình hoặc của cán bộ công chức do mình quản lý trực tiếp;
 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường giải quyết lần đầu đối với khiếu nại quyết định hành chính của mình hoặc của người mình trực tiếp quản lý;
 • Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai về đất đai thuộc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc mà thủ trưởng các quan đơn vị này đã giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng quyết định giải quyết đó không được người sử dụng đất đồng ý, tiếp tục khiếu nại lên cấp trên.

Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng … năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI ĐỀN BÙ ĐẤT ĐAI

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………….

Người khiếu nại: ………………………………. Sinh ngày: ………………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………… cấp ngày …. tháng … năm …… tại………

Địa chỉ đăng ký thường trú: …………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………..

Người bị khiếu nại:……………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………… cấp ngày …. tháng … năm …… tại………

Địa chỉ đăng ký thường trú: …………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này, xin kính trình bày với Quý cơ quan nội dung vụ việc như sau: (trình bày rõ đối tượng khiếu nại, nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại về quyết định bồi thường đất đai)

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu của người khiếu nại: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cam kết của người khiếu nại: ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu gửi kèm đơn:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

      Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại đền bù đất đai

mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai

Các nội dung cần lưu ý

Khi viết đơn khiếu nại đền bù đất đai cần có những nội dung sau:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ là một trong những nội dung không thể thiếu trong đơn, Ngày tháng năm viết đơn.
 • Tên đơn, cụ thể là ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC ĐỀN BÙ ĐẤT ĐAI
 • Phần kính gửi: Ghi cụ thể cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Thông tin cá nhân của người viết đơn như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, CCCD, địa chỉ thường trú.
 • Nội dung đơn trình bày rõ đối tượng khiếu nại, nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại về quyết định bồi thường đất đai, yêu cầu của người khiếu nại.
 • Cuối đơn người khiếu nại ký và ghi rõ họ tên.

Tài liệu đính kèm đơn

Khi thực hiện khiếu nại người khiếu nại phải chuẩn bị và gửi kèm theo đơn khiếu nại các tài liệu chứng minh yêu cầu khiếu nại:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
 • Giấy tờ liên quan đến quá trình sử dụng đất,
 • Phương án đền bù đất đai của chính quyền địa phương,
 • Quyết định thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng,
 • Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng,
 • Thông báo di dời, giải tỏa,
 • Thông báo thực hiện cưỡng chế,
 • Quyết định về giá đất cụ thể,
 • Hình ảnh, sơ đồ, video chứng minh sự sai phạm…..

Thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại đền bù đất đai

Gửi đơn khiếu nại

Căn cứ theo Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 thì người khiếu nại có thể gửi đơn khiếu nại qua 2 phương thức:

 • Người khiếu nại làm đơn gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bằng hình thức nộp trực tiếp tại cơ quan.
 • Người khiếu nại nộp đơn tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Quy trình xử lý đơn khiếu nại

Quy trình xử lý đơn khiếu nại đền bù đất đai

 • Bước 1: Thụ lý đơn

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; Trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do theo Điều 28 Luật Khiếu nại 2011

 • Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

Căn cứ Điều 29 Luật Khiếu nại 2011 trong quá trình giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm sau:

Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay;

Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình tiến hành xác minh hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại

 • Bước 3: Tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu tổ chức đối thoại nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau.

Việc đối thoại phải được lập thành biên bản. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại theo quy định khoản 1 Điều 30 Luật Khiếu nại 2011

Quyết định giải quyết đơn khiếu nại

Theo quy định tại Điều 31 Luật Khiếu nại 2011 người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Gửi kết quả giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại.

Không đồng ý với kết quả khiếu nại lần đầu thì cần làm gì?

Theo quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 thì trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Luật sư tư vấn khiếu nại lĩnh vực đất đai

Luật sư chuyên giải quyết thủ tục khiếu nại hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực đất đai như sau:

 • Tư vấn về khiếu nại về bồi thường thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất;
 • Tư vấn quy định pháp luật về cách thức viết mẫu đơn khiếu nại về đất;
 • Tư vấn thủ tục khiếu nại quyết định thu hồi đất bồi thường không thỏa đáng
 • Tư vấn khởi kiện quyết định hành chính/ hành vi hành chính vi phạm khi bồi thường thu hồi đất;
 • Tư vấn thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh nguồn gốc sử dụng đất khi cơ quan có thẩm quyền xác định sai;
 • Tư vấn thu thập tài liệu, chứng cứ cần thiết để chứng minh hành vi vi phạm của chủ thể nhà nước;
 • Soạn đơn khởi kiện và các đơn từ tố tụng liên quan trong quá trình giải quyết vụ án;
 • Đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khách hàng.

Luật sư tư vấn khiếu nại đền bù đất đai

Luật sư tư vấn khiếu nại đền bù đất đai

Mẫu đơn khiếu nại đền bù đất đai nhằm giúp các chủ thể bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bài viết trên đã cung cấp cụ thể các vấn đề mà Quý bạn đọc tìm kiếm. Nếu như còn thắc mắc về mẫu đơn đền bù đất đai hay các mẫu đơn khác liên quan lĩnh vực đất đai, tư vấn luật đất đai xin vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900.633.716 để được Luật sư hỗ trợ kịp thời và chính xác nhất.

Một số bài viết về bồi thường đất có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.6 (21 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716