Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương thôi việc mới nhất năm 2024

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương thôi việc giúp cho người lao động bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Người lao động có quyền khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp Quý bạn đọc nắm rõ và biết cách viết mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương.

đơn khiếu nại công ty không trả lương thôi việc

Khiếu nại công ty không trả lương thôi việc

Thời điểm công ty trả lương cho người lao động

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 thì thời điểm công ty trả lương được chia thành hai trường hợp:

 • Trường hợp trả lương theo thời gian:

Hưởng lương theo giờ, ngày, tuần: Được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Hưởng lương tháng: Được trả lương 01 lần/tháng hoặc nửa tháng một lần, thời điểm trả lương do các bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

 • Trường hợp trả lương theo sản phẩm hoặc khoán: Lương được trả theo kỳ hạn đã thỏa thuận của hai bên.

Thời gian công ty được nợ lương người lao động

Thời gian công ty được nợ lương người lao động

Thời gian công ty được nợ lương người lao động

Căn cứ Điều 94 BLLĐ 2019 thì người sử dụng lao động phải trả lương đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Các bên có thể thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm hoặc khoán như nội dung nêu tại mục 1.

Ngoài ra, BLLĐ 2019 cũng có quy định cho phép người sử dụng lao động được chậm trả lương cho người lao động trong trường hợp nhất định. Điều này được ghi nhận tại khoản 4 Điều 97 BLLĐ 2019 như sau:

Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy, trong trường hợp vì lý do bất khả kháng, người sử dụng lao động đã tìm đủ mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn không thể trả lương đúng hạn thì có quyền chậm trả lương nhưng không quá 30 ngày nhưng phải đền bù cho người lao động.

Tham khảo thêm: Đơn khiếu nại công ty nợ lương kéo dài

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương khi thôi việc

Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…, ngày… tháng … năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: …………………………………………………………

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân ……………..Ngày cấp: ………………

Nơi cấp: ……………………………………………………………

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: ………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Khiếu nại về việc: …………………………………………………………………

Nội dung khiếu nại: ………………………………………………………………

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có)

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại công ty không trả lương

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương

 • Người làm đơn khiếu nại công ty không trả lương cần ghi đầy đủ, chính xác thông tin họ tên; số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; ngày cấp; tên cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại…
 • Ở phần nội dung khiếu nại, người khiếu nại nêu rõ khiếu nại về việc gì và cụ thể nội dung khiếu nại, trong đó đưa ra các căn cứ pháp lý để đảm bảo tính thuyết phục cho vấn đề khiếu nại.
 • Ví dụ, khi làm đơn khiếu nại công ty không trả lương, có thể viết nội dung khiếu nại như sau:

Trong thời gian…………………., tôi đã làm việc tổng cộng …. ngày. Tuy nhiên, công ty không trả lương cho tôi trong thời gian này, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ thông báo hoặc lý do nào cho sự chậm trễ này. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của tôi và gia đình.

Tại khoản 1 Điều 94 BLLĐ 2019 đã nêu rõ:

“1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp”.

Cùng với đó, căn cứ theo khoản 4 Điều 97 BLLĐ 2019:

“4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền…”

Theo đó, hành vi không trả lương của công ty đã vi phạm các quy định nêu trên. Do vậy, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi không trả lương của công ty ……………………… tại địa chỉ …………….. trong thời gian…………………………………………………………….

Nộp đơn khiếu nại công ty không trả lương ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động của mình bị khiếu nại.

Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Điều 23 hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.

Quy trình khiếu nại công ty không trả lương

Trường hợp công ty không trả lương, người lao động thực hiện quyền khiếu nại như sau:

 • Khiếu nại lần đầu: Người lao động gửi đơn khiếu nại lần đầu đến người sử dụng lao động, yêu cầu trực tiếp ban lãnh đạo công ty giải quyết tiền lương.

Theo đó, người lao động phải gửi đơn khiếu nại trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động bị khiếu nại.

Trường hợp người lao động không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì lý do ốm đau, thiên tại, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 24/2018/NĐ-CP.

 • Khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu (30 ngày kể từ ngày thụ lý hoặc 40 ngày kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp) không được giải quyết hoặc người lao động không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì có quyền khiếu nại lên Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 24/2018/NĐ-CP thì thời hạn giải quyết như sau:

 • Không quá 45 ngày (vụ việc phức tạp không quá 60 ngày), kể từ ngày thụ lý;
 • Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày (vụ việc phức tạp không quá 90 ngày), kể từ ngày thụ lý.

Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 24/2018/NĐ-CP thì trường hợp đã khiếu nại lần hai mà không được giải quyết đúng thời hạn hoặc không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì người lao động có quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự.

Tham khao thêm: Không trả lương cho nhân viên, công ty bị xử phạt thế nào?

Luật sư tư vấn khiếu nại công ty không trả lương khi thôi việc

Luật sư tư vấn khiếu nại công ty không trả lương

Luật sư tư vấn khiếu nại công ty không trả lương

 • Tư vấn quy định pháp luật về khiếu nại về lao động;
 • Tư vấn hướng xử lý trường hợp công ty không trả lương khi thôi việc bị khiếu nại;
 • Tư vấn việc bổ sung các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khiếu nại
 • Hỗ trợ soạn thảo, hoàn thiện hình thức, nội dung đơn khiếu nại;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động liên quan;
 • Luật sư khởi kiện bảo vệ quyền lợi người lao động

>> Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Mẫu đơn khiếu nại công ty không trả lương khi thôi việc sẽ giúp Quý bạn đọc bảo đảm được quyền và lợi ích của mình trong những trường hợp không mong muốn xảy ra. Nếu còn thắc mắc các vấn đề liên quan cách viết cách các mẫu đơn xin khiếu nại, tư vấn luật lao động vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900633716 để được tư vấn kịp thời và chính xác nhất. Xin cảm ơn!

Scores: 4.81 (44 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,808 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716