Mẫu đơn xin trích lục thửa đất bản đồ địa chính mới nhất năm 2024

Mẫu đơn xin trích lục thửa đất bản đồ địa chính là một mẫu đơn xin cơ quan có thẩm quyền trích lục thông tin thửa đất của mình để hoàn thiện các hồ sơ liên quan đế đến đất đai trong luật đất đai. Bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp lý cơ bản về vấn đề này. Bài viết cung cấp mẫu phiếu này đúng chuẩn giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

mẫu trích lục thửa đất bản đồ địa chính là một phần của hồ sơ đất đai

mẫu trích lục thửa đất bản đồ địa chính là một phần của hồ sơ đất đai

Trích lục thửa đất bản đồ địa chính là gì?

Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Do đó, trích lục thửa đất bản đồ địa chính là việc lấy ra một phần hoặc toàn bộ thông tin hoặc sao y bản chính của thửa đất và các yếu tố địa lý của thửa đất đó dựa trên hồ sơ, giấy tờ gốc đã có.

Những trường hợp nào cần phải trích lục thửa đất bản đồ địa chính

 • Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo chính thửa đất do người sử dụng nộp (nếu có).

Cơ sở pháp ý: Điểm b khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014

 • Cấp lại Giấy chứng nhận

Để được cấp lại Giấy chứng nhận mới khi bị mất Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ phải trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính.

 • Xin giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

Khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng phải gửi hồ sơ bao gồm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định đề nghị giao đất, cho thuê đất đến Cảng vụ hàng không

 • Giải quyết tranh chấp

Khi cần giải quyết tranh chấp đất đai thì người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp cần phải chuẩn bị hồ sơ giải quyết trong đó cần phải có trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp, hồ sơ, tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương

Tham khảo thêm về dịch vụ: Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Cơ sở pháp lý: điểm c khoản 3 Điều 90, điểm c khoản 3 Điều 89 Nghị định 43/2014.

 • Xin giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất

Trong hồ sơ xin được giao đất, cho thuê đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất cần nộp hồ sơ có trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc đo chính thửa đất.

 • Là thành phần trong hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì có các loại hồ sơ như hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất, hồ sơ trình ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Cơ sở pháp lý: Điều 9, 10, 11  Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Mẫu đơn xin trích lục thửa đất bản đồ địa chính mới nhất

>>>Tải mẫu đơn xin trích lục thửa đất bản đồ địa chính: TẠI ĐÂY

Mẫu số 01/PYC

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………., ngày ….. tháng ….. năm ………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ……… Giờ … phút, ngày …/…/… Quyển số …….. Số thứ tự ……………

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi: …………………………………………………………..

 1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:……………………………………………………….

Đại diện là ông (bà) ……………………………. Số CMND/Hộ chiếu ………………………….

cấp ngày …../…../……. tại ……………………; Quốc tịch …………………………………………

 1. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
 2. Số điện thoại ……………………; fax …………………; E-mail: …………………………….
 3. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số …………địa chỉ………

(Đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):

□ Thửa đất 1

□ Người sử dụng đất 2

□ Quyền sử dụng đất

□ Tài sản gắn liền với đất

□ Tình trạng pháp lý

□ Lịch sử biến động

□ Quy hoạch sử dụng đất

□ Trích lục bản đồ

□ Trích sao GCNQSDĐ

□ Giao dịch đảm bảo

□ Hạn chế về quyền

□ Giá đất

 

Tất cả thông tin trên

 1. Mục đích sử dụng dữ liệu:

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả………………………. bộ
□ Bản giấy sao chụp

□ Gửi EMS theo địa chỉ

□ Nhận tại nơi cung cấp

□ Fax

□ Lưu trữ điện tử USB, CD

□ Email

 1. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

  NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên

và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

 

1 Dữ liệu Thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.

2 Dữ liệu Người sử dụng đất bao gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.

Một số biểu mẫu về thông tin đất đai khác có thể bạn đọc quan tâm:

Thủ tục xin trích lục bản đồ địa chính

Thủ tục xin trích lục bản đồ địa chính

Thủ tục xin trích lục bản đồ địa chính

 • Bước 1: Gửi văn bản, phiếu yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính đến cơ quan có thẩm quyền

Khi muốn cấp trích lục bản đồ địa chính, người yêu cầu có thể đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền nộp văn bản yêu cầu. Trong trường hợp người yêu cầu không thể đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền được có thể nộp theo các cách sau:

Gửi phiếu yêu cầu thông qua đường bưu điện, fax

Nộp văn bản yêu cầu thông qua hòm thư điện tử hoặc cổng thông tin đất đai

 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu và xử lý

Sau khi nhận được yêu cầu từ cá nhân hay tổ chức, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của những giấy tờ trên. Nếu yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính không nằm trong thẩm quyền của cơ quan được yêu cầu, cơ quan này phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, trong đó, nội dung văn bản cần nêu rõ lý do từ chối.

Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền cần thông báo cho người xin cấp trích lục bản đồ địa chính nộp đầy đủ các khoản phí theo quy định của nhà nước.

 • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin cho người yêu cầu

Sau khi người xin cấp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hành chính, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thực hiện cấp trích lục bản đồ địa chính theo phiếu yêu cầu.

Cơ sở pháp lý: Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

Cơ quan có thẩm quyền trích lục thửa đất bản đồ địa chính

Ủy ban nhân dân cấp xã (trực tiếp là công chức địa chính) quản lý bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp nộp hồ sơ đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Do đó  Văn phòng quản lý đất đai cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã là những đơn vị có thẩm quyền cấp trích lục bản đồ địa chính cho người dân khi có yêu cầu.

Cơ sở pháp lý: Điều 29 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Lệ phí trích lục thửa đất bản đồ địa chính

Người có yêu cầu trích lục thửa đất bản đồ địa chính phải nộp các khoản phí và chi phí: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; chi phí in ấn, sao chụp tài liệu; chi phí gửi tài liệu (nếu có).

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 16 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

hỗ trợ vấn đề pháp lý khi xin trích lục thửa đất bản đồ địa chính

Luật sư tại L24H hỗ trợ vấn đề pháp lý khi xin trích lục thửa đất bản đồ địa chính

Hướng dẫn làm mẫu đơn xin trích lục thửa đất bản đồ địa chính

 • Tư vấn giải quyết các vấn đề băn khoăn về đơn xin trích lục cả online và trực tiếp;
 • Soạn thảo hồ sơ xin trích lục với các giấy tờ hợp lệ;
 • Đại diện nộp, nhận và thông báo khi có thông tin hoặc cần trao đổi;
 • Đại diện tiếp nhận, bàn giao kết quả đến quý khách để sử dụng phục vụ cho công việc.

Bài viết trên của Luật L24H đã phần nào cung cấp cho bạn đọc những thông tin  pháp lý cơ bản  về trường hợp, thủ tục, cơ quan có thẩm quyền và lệ phí trích lục thửa đất bản đồ địa chính. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cần tư vấn luật đất đai hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 hoặc email info@luat24h.com.vn để được tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.41 (35 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 245 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716