Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động là dịch vụ tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. Dịch vụ luật sư sẽ tư vấn, thực hiện các thủ tục khiếu nại, khởi kiện tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. Để hiểu thêm về vấn trên trên hãy cùng Luật L24H tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Các tranh chấp lao động phổ biến

Căn cứ vào Điều 179 Bộ luật Lao động 2019 thì tranh chấp lao động quy định như sau:

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

 • Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động phát sinh trong trường hợp sau đây:

 • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thỏa thuận hợp pháp khác;
 • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của pháp luật về lao động;
 • Khi người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử đối với người lao động, thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động vì lý do thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động; vi phạm nghĩa vụ về thương lượng thiện chí.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

 • Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể;
 • Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên thì có 02 loại tranh chấp lao động là tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể về quyền.

Hướng giải quyết tranh chấp lao động

Thương lượng, hòa giải

Thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động theo Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hòa giải viên lao động nhận được yêu cầu từ bên yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc từ cơ quan quy định tại khoản 3 Điều 181 Bộ luật Lao động 2019, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải.

Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

 • Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.
 • Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động.

Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Lao động 2019;
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết.

Giải quyết tại trọng tài

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động theo Điều 189 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

 • Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 188 của Bộ luật này. Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập, Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.
 • Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo đó, trường hợp hết thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động bằng trọng tài mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khởi kiện tại Tòa án

Căn cứ Điều 32, Điều 35 và Điều 36 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân như sau:

Thẩm quyền theo cấp

Các tranh chấp lao động cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp huyện, trừ các tranh chấp sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp tỉnh:

 • Tranh chấp mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài;
 • Tranh chấp cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Thẩm quyền theo lãnh thổ

 • Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức;
 • Các bên trong tranh chấp có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của NLĐ.

Theo đó, Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ giải quyết các tranh chấp về lao động theo thủ tục sơ thẩm, trừ các tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Giải quyết tranh chấp lao động

Giải quyết tranh chấp lao động

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp lao động

Hồ sơ

Căn cứ Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, hồ sơ khởi kiện giải quyết tranh chấp lao động gồm có:

 • Đơn khởi kiện;
 • Căn cứ công dân;
 • Hợp đồng lao động;
 • Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quyết định sa thải, thông báo cho nghỉ việc;
 • Quyết định, biên bản hòa giải của hòa giải viên lao động của cơ quan lao động cấp quận, huyện của Hội đồng hòa giải trọng tài lao động thành phố đối với những trường hợp tranh chấp lao động tập thể;
 • Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tranh chấp (nếu có);
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao);
 • Biên lai nộp lệ phí hoặc tiền tạm ứng án phí (sau đó);
 • Nếu người sử dụng lao động khởi kiện thì phải nộp thêm các giấy tờ về tư cách pháp lý như: giấy phép đầu tư, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp, giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không tham gia vụ kiện. Biên bản các cuộc họp xét kỷ luật nếu có.

Trình tự thủ tục

Trình tự thực hiện tranh chấp lao động gồm:

Bước 1: Hòa giải tranh chấp lao động

Theo quy định tại Điều 188 Bộ luật lao động 2019, tranh chấp lao động phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải quy định tại khoản 1 Điều này hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành theo quy định tại khoản 4 Điều này thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp

Bước 2: Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo nêu trên đến tòa án có thẩm quyền

 • Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân cấp quận (huyện) nơi bị đơn có trụ sở chính. Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản về chọn Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc để giải quyết tranh chấp.

Bước 3: Thụ lý vụ án

 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Sau khi Tòa án nhận được biên lai đóng tạm ứng án phí thì sẽ tiến thành xử lý vụ án.

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Tư vấn

Luật L24H sẽ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động như sau:

 • Luật sư tư vấn các phương án giải quyết khi có tranh chấp lao động xảy ra;
 • Tư vấn các yêu cầu khởi kiện theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu khởi kiện;
 • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ có lợi trong giải quyết tranh chấp lao động;
 • Tư vấn chi tiết về thủ tục khởi kiện khi có tranh chấp lao động;

Soạn thảo

Luật L24H sẽ trực tiếp soạn thảo các tài liệu, hồ sơ chi tiết và đầy đủ để hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động.

Tham gia tố tụng

Luật L24H cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụngtham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng như sau:

 • Trực tiếp tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền cho khách hàng;
 • Tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi có quyết định thụ lý vụ án;
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Luật sư sẽ thực hiện các công việc để giải quyết vấn đề tranh chấp lao động cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Luật L24H với đa dạng các hình thức dịch vụ từ tư vấn trực tuyến đến hỗ trợ trực tiếp, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về việc giải quyết tranh chấp lao động. Nếu Quý khách hàng gặp phải trường hợp muốn thuê luật sư giải quyết lao động hoặc có nhu cầu sử dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án vui lòng liên hệ qua Hotline 1900633716 để được luật sư lao động tư vấn và giải đáp chính xác nhất.

Một số bài viết liên quan giải quyết tranh chấp lao động có thể bạn quan tâm:

Scores: 4.7 (27 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716