Trách nhiệm bồi thường hàng hóa hư hỏng khi vận chuyển qua bên thứ ba

Trách nhiệm bồi thường hàng hóa hư hỏng khi vận chuyển qua bên thứ ba là việc mà bên vận chuyển cần phải làm nếu trong quá trình vận chuyển xảy ra mất mát, hư hỏng hàng hóa. Tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào bên vận chuyển cũng phải bồi thường thiệt hại. Bài viết dưới đây Luật L24H nêu ra những quy định về bồi thường thiệt hại, cách giải quyết khi có tranh chấp bồi thường thiệt hại trong quá trình vận chuyển . Xin mời tham khảo!

Trách nhiệm bồi thường hàng hóa hư hỏng

Trách nhiệm bồi thường hàng hóa hư hỏng

Xác định chủ thể bồi thường hàng hóa hư hỏng khi vận chuyển

Theo Điều 534 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ của bên vận chuyển như sau:

 • Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.
 • Giao tài sản cho người có quyền nhận.
 • Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Và khoản 1 Điều 541 Bộ luật Dân sự 2015 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 536 của Bộ luật này.

Qua hai căn cứ trên cho thấy, nếu trong trường hợp bên vận chuyển làm mất, hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển đó phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển.

Tuy nhiên, tại khoản 3 điều 541 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Theo đó, nếu trong trường hợp bất khả kháng làm cho hàng hóa vận chuyển bị mất hoặc hư hỏng thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm.

>>> Xem thêm: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại vận chuyển hàng hóa

Nguyên tắc bồi thường hàng hóa hư hỏng

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại hàng hóa hư hỏng sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên thông qua việc ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Trong trường hợp hợp đồng không quy định hoặc quy định không cụ thể thì có thể xem xét áp dụng quy định tại Điều 541 Bộ Luật Dân sự 2015 để giải quyết, cụ thể là:

 • Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 536 của Bộ luật này.
 • Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.
 • Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Đồng thời có thể tham khảo thêm về nguyên tắc bồi thường ngoài hợp đồng được quy định cụ thể tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Như vậy, nguyên tắc bồi thường trong vận chuyển hàng hóa thường có ba yếu tố:

 • Thứ nhất, khi có thiệt hại xảy ra, phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời.
 • Thứ hai, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần
 • Thứ ba, xét trường hợp dẫn đến thiệt hại nếu thuộc trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

>>>Xem thêm: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Giải quyết tranh chấp hàng hóa hư hỏng khi vận chuyển qua bên thứ ba

Thương lượng

Thương lượng là phương pháp giải quyết được ưu tiên và khuyến khích khi có tranh chấp xảy ra. Bởi vì đây là phương pháp giải quyết nội bộ, hai bên cùng nhau thương lượng tìm cách xử lý, tự quyết định mức giá bồi thường. Đồng thời, đây là phương pháp giải quyết mà không cần tốn kinh phí chỉ cần đôi bên cùng có thiện chí cùng đồng thuận với nhau giải quyết vấn đề.

Hòa giải

Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp có thể thông qua bên thứ ba (hòa giải viên). Bên thứ ba sẽ là người đứng giữa hỗ trợ, giúp đỡ hai bên tìm ra phương hướng, cách thức để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên kết quả của cuộc hòa giải vẫn thuộc vào ý chí và sự tự nguyện của các bên. Đây là phương pháp giải quyết có thể sẽ tốn phí nhưng chi phí sẽ không cao.

Trọng tài thương mại

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của Trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt các xung đột bằng việc đưa ra phán quyết trọng tài. Các phán quyết này mang tính quyết định buộc các bên tôn trọng và thực hiện. Cách thức giải quyết và phí trọng tài sẽ được quy định tại Luật Trọng tài thương mại 2010.

Tòa án

Phương pháp giải quyết bằng Tòa án là khi thương lượng, hòa giải không thành và các bên cũng không lựa chọn trọng tài thương mại để giải quyết thì các bên có thể nộp đơn khởi kiện lên Tòa án có thẩm quyền để được giải quyết. Tòa án sẽ căn cứ theo các quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 để giải quyết vụ việc theo đúng trình tự pháp luật. Các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật do Tòa án ban hành là các văn bản có hiệu lực pháp luật và buộc phải chấp hành. Tuy nhiên, cách thức giải quyết bằng Tòa án có thể tốn nhiều thời gian cũng như án phí.

Giải quyết tranh chấp hàng hóa hư hỏng khi vận chuyển

Giải quyết tranh chấp hàng hóa hư hỏng khi vận chuyển

>>>Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Tư vấn giải quyết tranh chấp bồi thường hàng hóa khi vận chuyển qua bên thứ ba.

Với đội ngũ Luật sư chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm và tận tâm của Luật L24H sẽ hỗ trợ khách hàng các thủ tục như sau:

 • Tư vấn các vấn đề về tranh chấp bồi thường thiệt hại;
 • Tư vấn cách thức giải quyết tranh chấp;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện và các đơn từ khác liên quan;
 • Đại diện đàm phán tranh chấp;
 • Đại diện khách hàng hoặc tham gia tư cách luật sư tranh tụng tại Tòa án;
 • Tư vấn, soạn thảo các vấn đề pháp lý khác có liên quan…

Để giải quyết tranh chấp bồi thường hàng hóa hư hỏng khi vận chuyển qua bên thứ ba có nhiều phương pháp, nhưng việc lựa chọn phương pháp nào giải quyết là phụ thuộc vào ý chí, nguyện vọng của các bên. Bài viết trên cũng đã giới thiệu cách khái quát về trách nhiệm bồi thường và các cách thức giải quyết khi có tranh chấp hợp đồng xảy ra. Nếu quý khách còn bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.716 để được các Luật sư dân sự của Luật L24H giải đáp trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.6 (31 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716