Khung hình phạt pháp nhân thương mại đối với tội trốn thuế

Khung hình phạt pháp nhân thương mại đối với tội trốn thuế được quy định cụ thể trong Bộ luật hình sự hiện hành. Việc trốn thuế đối với pháp nhân thương mại được xem là hành vi vi phạm pháp luật, tùy từng trường hợp mà pháp luật quy định hành vi đó là vi phạm hành chính hay phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Hãy cùng làm rõ về các dấu hiệu cấu thành tội phạm và khung hình phạt trốn thuế trong bài viết sau.

Khung hình phạt đối với tội trốn thuế

Khung hình phạt đối với tội trốn thuế

Thế nào là pháp nhân thương mại?

Khái niệm pháp nhân

 • Là tổ chức.
 • Được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc luật khác có liên quan.
 • Cơ cấu tổ chức chặt chẽ theo quy định của pháp luật.
 • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.
 • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Cơ sở pháp lý: Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Khái niệm pháp nhân thương mại

 • Là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.
 • Mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận và chia sẻ cho các thành viên trong tổ chức.
 • Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan

Cơ sở pháp lý: Điều 75 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Vậy nên, không phải pháp nhân nào cũng đều là pháp nhân thương mại mà phải thỏa mãn những tiêu chí nhất định.

Tội trốn thuế theo quy định của Bộ luật Hình sự đối với pháp nhân thương mại

Trốn thuế là việc tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi gian dối trong hoạt động sản xuất kinh doanh để trốn tránh việc nộp, kê khai thuế hoặc đóng với mức thấp hơn quy định của pháp luật. Pháp luật cũng chưa quy định việc xử lý hình sự đối với pháp nhân phi thương mại.

>>> Xem thêm về: Tội mua bán trái phép hóa đơn

Cấu thành tội phạm tội trốn thuế

Khi nào hành vi trốn thuế bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Khi nào hành vi trốn thuế bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Mặt khách thể

Hành vi trốn thuế xâm phạm đến hoạt động ngân sách nhà nước, việc quản lý ngoại thương và lợi ích nhà nước trong việc thu thuế.

Mặt khách quan

 • Hành vi không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật;
 • Hành vi không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;
 • Hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;
 • Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;
 • Hành vi sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;
 • Hành vi khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
 • Hành vi cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
 • Hành vi câu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;
 • Hành vi sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

Cơ sở pháp lý: Điều 200 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mặt chủ thể

 • Cá nhân đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
 • Pháp nhân thương mại.

Mặt chủ quan

Chủ thể thực hiện hành vi với lỗi cố ý, nhận thức được tính nguy hiểm của hành vi trốn thuế đối với xã hội, nhận thức được hậu quả và mong muốn hậu quả đó xảy ra.

Xử lý hành vi trốn thuế đối với pháp nhân thương mại

Xử lý hành vi trốn thuế

Xử lý hành vi trốn thuế

Xử phạt hành chính

Hình phạt chính:

 1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 • Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 4 và khoản 5 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP;
 • Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không khai, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, được miễn, giảm thuế, trừ hành vi quy định tại Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP;
 • Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng; lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;
 • Sử dụng hóa đơn không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm;
 • Sử dụng chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp chứng từ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được hoàn; lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm;
 • Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng, khai thuế với cơ quan thuế;
 • Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian xin ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.
 1. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi nêu trên mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
 2. Phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi nêu trên mà có một tình tiết tăng nặng.
 3. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi nêu trên có hai tình tiết tăng nặng.
 4. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi nêu trên có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước.
 • Trường hợp hành vi trốn thuế đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định.
 • Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có)

Cơ sở pháp lý: Điều 17 Nghị định Số 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Khung hình phạt hình sự

 • Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này trốn thuế với số tiền từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d và đ khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
 • Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Cơ sở pháp lý: khoản 5 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

>>> Xem thêm: Thủ tục thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

Luật sư bào chữa tội trốn thuế cho pháp nhân thương mại

 • Tư vấn quy định của pháp luật và văn bản liên quan đối với hành vi trốn thuế.
 • Tư vấn căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự của hành vi trốn thuế.
 • Tư vấn khung hình phạt theo quy định Bộ luật Hình sự về hành vi trốn thuế.
 • Tư vấn giảm nhẹ trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế của pháp nhân thương mại.
 • Tư vấn thủ tục bào chữa, bảo vệ cho bị can, bị cáo đối với hành vi trốn thuế.
 • Tư vấn soạn thảo đơn từ, văn bản pháp lý liên quan đến hành vi trốn thuế.
 • Tư vấn thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.
 • Tư vấn khiếu nại quyết định không đúng pháp luật.

>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ luật sư bào chữa

Hiểu rõ về khung hình phạt của tội trốn thuế cũng như cấu thành tội phạm của hành vi giúp cá nhân, tổ chức hạn chế được rủi ro không cần thiết cho tổ chức. Nếu quý khách hàng thấy chưa rõ về hành vi trốn thuế của pháp nhân thương mại, cần luật sư TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ về khung hình phạt, hướng bào chữa xin giảm nhẹ tội vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.716 để được luật sư hình sự hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí

Scores: 4.6 (44 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716