Cách xác định mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm hiện nay được quy định rất rõ trong luật. Hiện nay, không ít những trường hợp bị xâm phạm dẫn đến thiệt hại sức khoẻ, tổn thất tinh thần … Sau đây, Luật L24H sẽ hướng dẫn cho Quý bạn đọc những quy định về xác định mức bồi thường thiệt hại và việc khởi kiện yêu cầu đề nghị bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng qua bài viết dưới đây

Cách xác định mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

mức bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Quy định về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Dựa vào quy định tại khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 thì người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường

Theo đó, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Lưu ý: Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 584, Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình

>>>Xem thêm: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Cơ sở pháp lý: Điều 585 Bộ luật dân sự 2015; Điều 3 Nghị định 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Xác định mức bồi thường thiệt hại

Cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe, chức năng

Chi phí này sẽ bao gồm như sau:

 • Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại; thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đến cơ sở khám chữa bệnh và trở về nơi ở;
 • Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 01 ngày khám bệnh, chữa bệnh theo số ngày trong hồ sơ bệnh án;
 • Chi phí phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút là các chi phí cho việc phục hồi, hỗ trợ, thay thế một phần chức năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại.

Các chi phí trong bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm

Các chi phí trong bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm

Thu nhập thực tế

Phần thu nhập thực tế của người bị thiệt hại sức khỏe được tính như sau:

 • Trường hợp người bị thiệt hại có thu nhập ổn định từ tiền lương, tiền công thì được xác định theo mức tiền lương, tiền công của người bị thiệt hại trong khoảng thời gian tiền lương, tiền công bị mất hoặc bị giảm sút;
 • Trường hợp người bị thiệt hại có thu nhập không ổn định từ tiền lương, tiền công được xác định căn cứ vào mức tiền lương, tiền công trung bình của 03 tháng liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra. Trường hợp không xác định được 03 tháng lương liền kề trước thời điểm thiệt hại xảy ra thì căn cứ vào thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương trong khoảng thời gian thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Nếu không xác định được thu nhập trung bình của lao động cùng loại tại địa phương thì thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút được bồi thường là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày bị thiệt hại.
 • Ngày lương tối thiểu vùng được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định chia cho 26 ngày.

Chi phí hợp lý, thu nhập thực tế cho người chăm sóc

 • Chi phí hợp lý cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị bao gồm: tiền tàu, xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo giá trung bình ở địa phương nơi người bị thiệt hại điều trị (nếu có);
 • Thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị được xác định theo hướng dẫn như trên.

>>>Xem thêm: Xác định mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Chi phí hợp lý cho người chăm sóc người mất khả năng lao động

 • Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động và phải có người thường xuyên chăm sóc thì chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại

Bù đắp tổn thất tinh thần

 • Phần tiền này bù đắp cho chính bản thân người bị thiệt hại sức khỏe;
 • Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận;
 • Trường hợp không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Cơ sở pháp lý: Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 7 Nghị định 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Lưu ý:

 • Thời điểm người có quyền yêu cầu biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm là khi họ nhận ra được hoặc có thể khẳng định được về việc quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.
 • Trường hợp người có quyền yêu cầu phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm là trong điều kiện, hoàn cảnh bình thường, nếu có thiệt hại xảy ra thì người đó biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc trường hợp pháp luật có quy định phải biết.

Cơ sở pháp lý: Điều 588 Bộ luật Dân sự 2015; khoản 2,3 Điều 5 Nghị định 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Yêu cầu bồi thường khi quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm

Yêu cầu bồi thường khi quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm

Tư vấn về vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

 • Tư vấn xác định mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và các quy định khác liên quan;
 • Tham gia thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại để bảo vệ quyền lợi khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến khởi kiện như là hồ sơ, trình tự, thủ tục và các vấn đề pháp lý khác liên quan;
 • Soạn thảo các đơn từ liên quan để khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại trong trường hợp cần thiết.
 • Đại diện Khách hàng nộp đơn khởi kiện và tham gia tố tụng để yêu cầu bồi thường thiệt hại đúng luật;
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng trước cơ quan tiến hành tố tụng;

Trên đây là bài viết hướng dẫn cụ thể cách xác định bồi thường ngoài hợp đồng, nguyên tắc và thời hiệu khởi kiện khi sức khỏe bị xâm phạm. Qua bài viết này, nếu Quý khách hàng vẫn còn thêm thắc mắc hoặc cần tư vấn khi gặp những trường hợp xảy ra tương tự như trên thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua HOTLINE 1900.633.716 để được luật sư tư vấn giải quyết kỹ càng và chi tiết hơn. Xin chân thành cảm ơn!

Scores: 4.9 (39 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716