Bên bán giao hàng không đúng chất lượng theo hợp đồng xử lý thế nào?

Bên bán giao hàng không đúng chất lượng theo hợp đồng là vấn đề được nhiều người mua bán hàng quan tâm. Việc xử lý, khắc phục hậu quả bên bán giao hàng hoá không đúng chất lượng được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định pháp luật. Tuy nhiên không phải bên mua bán nào cũng biết cách xử lý giao hàng không đúng chất lượng nên Luật L24H sẽ hỗ trợ quý khách cách tiếp cận cách xử lý trong bài viết sau đây theo phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại hiện hành.

Xử lý bên bán giao hàng không đúng chất lượng hợp đồng

Xử lý bên bán giao hàng không đúng chất lượng hợp đồng

Việc giao hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như thế nào ?

Vấn đề hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được ghi nhận thông qua 2 trường hợp.

Trường hợp các bên có sự thỏa thuận: hai bên có thoả thuận những tiêu chí về hàng hoá mà khi bên bán giao hàng không đúng những tiêu chí đó thì hàng hoá được xem là không đúng chất lượng theo hợp đồng.

Trường hợp các bên không có sự thỏa thuận: hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp mà pháp luật quy định sau đây:

 • Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hóa cùng chủng loại;
 • Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;
 • Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho bên mua;
 • Không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hóa trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.

Như vậy, để xem xét hàng hoá có phù hợp với hợp đồng hay không cần dựa vào thỏa thuận tiêu chí về hàng hóa trong hợp đồng hoặc có thuộc trường hợp hàng hóa không phù với hợp đồng theo quy định của pháp luật hay không.

(Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 34, Điều 39 Luật thương mại 2005 (sau đây gọi là LTM 2005))

Quyền từ chối nhận hàng do bên bán giao hàng không đúng hợp đồng

Theo Khoản 2 Điều 39 LTM 2005, nếu hợp đồng không có điều khoản thỏa thuận cụ thể về xử lý giao hàng hóa không phù hợp thì bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu người bán giao hàng mà pháp luật quy định hàng hoá đó không phù hợp với hợp đồng.

Có thể thấy, bên mua có quyền từ chối nhận hàng khi bị bên bán vi phạm nghĩa vụ giao hàng phù hợp theo hợp đồng là đúng quy định pháp luật.

Xử lý sau khi từ chối nhận hàng không đúng hợp đồng

Theo Điều 40 LTM 2005  thì trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau:

Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau:

 • Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;
 • Trừ trường hợp trên, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của LTM 2005, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;
 • Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.

Như vậy trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác thì trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng sẽ được xác định như nêu trên. Và sau đây là một số cách xử lý sau khi từ chối nhận hàng hóa không đúng với hợp đồng.

Buộc thực hiện đúng hợp đồng

 • Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng và không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì bên bán vẫn có thể giao phần hàng còn thiếu hoặc thay thế hàng hoá cho phù hợp với hợp đồng hoặc khắc phục sự không phù hợp của hàng hoá trong thời hạn còn lại.
 • Nếu bên bán thực hiện việc khắc phục mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó.
 • Bên bán cũng không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế hàng hóa không phù hợp nếu không được sự chấp thuận của bên mua.
 • Trường hợp bên bán không thực hiện hợp đồng thì bên mua có quyền mua hàng hoá của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hóa trong hợp đồng và bên bán phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có; có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý.

(Cơ sở pháp lý: Điều 41, khoản 2 và khoản 3 Điều 297 LTM 2005)

Gia hạn để bên bán thay thế hàng hóa

 • Trường hợp buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên mua có thể gia hạn một thời gian hợp lý để bên bán vi phạm nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
 • Thời gian hợp lý tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận.

(Cơ sở pháp lý: Điều 298 LTM 2005)

Huỷ bỏ hợp đồng

 • Huỷ bỏ hợp đồng bao gồm hủy bỏ toàn bộ hợp đồng và hủy bỏ một phần hợp đồng. Trong đó, hủy bỏ toàn bộ hợp đồng là bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng; và hủy bỏ một phần hợp đồng chỉ là bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng và các phần còn lại không bị bãi bỏ vẫn còn hiệu lực.
 • Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của LTM 2005, chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp: Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng; Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.
 • Ngoài ra, các bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình theo hợp đồng; nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trả thì nghĩa vụ của họ phải được thực hiện đồng thời; trường hợp không thể hoàn trả bằng chính lợi ích đã nhận thì bên có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền.
 • Bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại.
 • Bên mua phải thông báo ngay cho bên bán biết về việc huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp không thông báo ngay mà gây thiệt hại cho bên bán thì bên mua phải bồi thường thiệt hại.

(Cơ sở pháp lý: Điều 312, Điều 314 và Điều 315 LTM 2005)

>>> Xem thêm: Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hoá

Huỷ bỏ hợp đồng mua bán hàng hoá

Huỷ bỏ hợp đồng mua bán hàng hoá

Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm khi giao hàng không đúng chất lượng được không?

Đối với phạt vi phạm: Bên mua có thể yêu cầu bên bán trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng. Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ giao hàng không đúng theo hợp đồng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đó.

Đối với bồi thường thiệt hại: Bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao hàng không đúng chất lượng gây ra nhưng phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do bên bán giao hàng không đúng chất lượng gây ra và khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm đó. Đồng thời, bên mua yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng phải áp dụng các biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất kể cả tổn thất đối với khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được hưởng do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra.

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố: Có hành vi vi phạm hợp đồng; Có thiệt hại thực tế; và Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Tuy nhiên, bên bán vi phạm nghĩa vụ giao hàng đúng hợp đồng sẽ không phải chịu trách nhiệm bị phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

 • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;
 • Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
 • Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;
 • Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Điều kiện để được miễn trách nhiệm là bên bán vi phạm hợp đồng phải chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm.

Như vậy trừ các trường hợp bên bán miễn trách nhiệm thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao hàng không đúng hợp đồng phải trả phạt vi phạm nếu có thỏa thuận điều khoản hợp đồng phạt vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của bên bán đó gây ra.

(Cơ sở pháp lý: Điều 294, Điều 300. Điều 301, Điều 302, Điều 304, Điều 305 và Điều 307 LTM 2005)

>>> Xem thêm: Trách nhiệm khi hàng hoá bị thiệt hại do sự kiện bất khả kháng?

Luật sư tư vấn giải quyết giao hàng hóa không đúng chất lượng theo hợp đồng

Luật L24H hỗ trợ khách hàng giải quyết giao hàng hóa không đúng chất lượng theo hợp đồng thông qua một số công việc cụ thể sau:

 • Tư vấn xác định về điều kiện từ chối nhận hàng hóa giao không phù hợp với hợp đồng;
 • Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo, điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá;
 • Đại diện khách hàng đàm phán giải quyết giao hàng hoá không đúng chất lượng hợp đồng đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn và hỗ trợ xử lý việc giao hàng hóa không đúng hợp đồng theo quy định pháp luật;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hàng hoá không được giao đúng hợp đồng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khác.

Tư vấn giải quyết  giao hàng hóa không đúng chất lượng theo hợp đồng

Tư vấn giải quyết  giao hàng hóa không đúng chất lượng theo hợp đồng

Có thể thấy nội dung trên cho phép bên mua hàng hoá được từ chối và xử lý vi phạm bên bán giao hàng hoá không đúng chất lượng theo hợp đồng. Trường hợp quý khách cần tư vấn chuyên sâu về giải quyết giao hàng hóa không đúng chất lượng theo hợp đồng thì cần liên hệ Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự để được hỗ trợ. Ngoài ra, quý khách còn có thể liên hệ Hotline 1900.633.716 để được các luật sư dân sự của chúng tôi hỗ trợ tư vấn nhanh. Xin cảm ơn!

Scores: 4.9 (37 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716