Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả mới nhất năm 2024

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả cần được đảm bảo về mặt nội dung và hình thức cũng như thủ tục theo quy định của pháp luật. Khi cá nhân muốn chuyển nhượng quyền tác giả (ví dụ như bản quyền, tác phẩm khoa học, âm nhạc,..) của mình cho người khác cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và luật có liên quan, đối với tổ chức cần có thêm giấy ủy quyền. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ đem lại thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Thế nào là quyền tác giả?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.
CSPL: Khoản 2 Điều 4, Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2022)

>>>Xem Thêm: Những thay đổi về quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ mới nhất

Quy định về chuyển nhượng quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan:

 • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 • Các quyền tài sản: làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; sao chép tác phẩm; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính;
 • Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình;
 • Quyền của tổ chức phát sóng.
 • Ngoài ra, tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân, trừ quyền công bố tác phẩm.

CSPL: Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2022).

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Chuyển nhượng quyền tác giả là gì?

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền được quy định theo Luật Sở hữu trí tuệ và luật có liên quan.

CSPL: Khoản 1 Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2022)

Ký kết chuyển nhượng quyền tác giả

Ký kết chuyển nhượng quyền tác giả

Nội dung hợp đồng

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau:

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 • Căn cứ chuyển nhượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

CSPL: Khoản 1 Điều 46 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2022).

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

 

Hôm nay, ngày…………..tháng………………năm ……………..

Tại………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………..

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

Là:……………………………………………………………………………………………………………….

(Tác giả, Chủ sở hữu quyền tác giả; Người thừa kế quyền tác giả; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm…………………………………………………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………………

Cấp ngày……….tháng……….năm……….tại……………………………………………………………..

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………….

Cấp ngày………tháng……….năm…………..tại……………………………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………Fax:……………………Email:………………………………………..

Là chủ sở hữu quyền tác giả đối với (các) tác phẩm:………………………………………………….

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………..

Là:…………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm………………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :……………………………………………………

Cấp ngày………..tháng……….năm………………………..tại…………………………………………..

(Đối với tổ chức)

Số CMND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………

Cấp ngày………tháng………..năm…………..tại………………………………………………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………Fax:……………………Email:……………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền: ………………………………thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B đối với tác phẩm dưới đây:

(Ghi cụ thể tên quyền thỏa thuận chuyển nhượng trong số các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 20, Khoản 3 điều 19 Luật SHTT)

Tên tác phẩm:…………………………………………………………………………………………..

Loại hình:………………………………………………………………………………………………..

Tác giả:…………………………………………………………………………………………………….

Đã công bố/chưa công bố :………………………………………………………………………….

(Nếu tác phẩm đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức, nơi công bố)

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao tác phẩm cho bên B quản lý và khai thác các quyền tác giả đã được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Thời gian chuyển bản sao tác phẩm :…………………………………

(Các bên có thể ấn định thời hạn hoặc thời điểm chuyển bản sao tác phẩm)

Địa điểm chuyển bản sao tác phẩm:………………………………….

Điều 3: Bên B khai thác sử dụng các quyền được chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này phải tôn trọng các quy định của Luật Sở  hữu trí tuệ, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4: Bên B phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các quyền ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A theo phương thức sau:

(Giá chuyển nhượng, hình thức, cách thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán…)

………………………………………………………………………………………….

Điều 5: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng các quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.

Điều 6: Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thỏa thuận về việc bồi thường theo tỷ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).

Điều 7:Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể thỏa thuận lựa chọn tòa án thuộc quốc gia liên quan)

Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực …….. .

(Các bên có thể thỏa thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một  ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành …….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản.

(Các bên có thể thỏa thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)

 

bên A

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

bên B

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

>>> Click Tải: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Luật sư giỏi lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ hỗ trợ khách hàng thông qua nội dung sau:

 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan chuyên sâu.
 • Tư vấn đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm sau chuyển nhượng.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả.
 • Tư vấn trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền quyền tác giả, quyền liên quan.

>>> Xem thêm: 

Pháp luật quy định rất cụ thể đối với trường hợp chuyển nhượng quyền tác giả, tùy từng trường hợp mà hợp đồng chuyển nhượng có những thay đổi nhất định và được tiến hành theo trình tự và thủ tục nhất định. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Luật L24H sẽ giúp khách hàng soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả chính xác và đảm bảo tính pháp lý nhất. Vì vậy, nếu quý bạn đọc còn những thắc mắc hay có nhu cầu cần luật sư tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ chuyên sâu, vui lòng liên hệ qua hotline 1900.633.716 để được tư vấn kỹ hơn.

Một số bài viết liên quan sở hữu trí tuệ có thể bạn quan tâm:

Scores: 5 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716