Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ còn tùy vào từng trường hợp khác nhau mà thành phần hồ sơ sẽ có sự điều chỉnh phù hợp với quy định pháp luật. Việc thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư cần phải thực hiện thủ tục đó với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đầu tư. Vì thế, để biết rõ hơn vấn đề này thì bài viết của Luật L24H sau đây, sẽ cho quý khách biết thêm những quy định và thông tin về thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư khi thay đổi nhà đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư khi thay đổi nhà đầu tư

Chuyển nhượng dự án đầu tư là gì?

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc các nhà đầu tư của một dự án chuyển một phần hoặc toàn bộ dự án của mình cho một nhà đầu tư khác thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư được quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020

Ở hợp đồng chuyển nhượng này có bản chất là một loại hợp đồng bán tài sản nhưng tài sản được giao dịch ở đây là có phần đặc biệt là dự án đầu tư hoặc một phần của nó.

Ngoài ra, trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án chưa hoàn thành

Các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020, Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư 2020;
 • Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư 2020. Đó là các điều kiện về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Bảo đảm quốc phòng, an ninh, Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
 • Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản
 • Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);
 • Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Điều kiện của pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư

Điều kiện của pháp luật về chuyển nhượng dự án đầu tư

>>> Xem thêm: Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục thay đổi nhà đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì hồ sơ thay đổi nhà đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư (nếu có)
 • Bản sao Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Thủ tục về thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Về thủ tục để thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư thì theo Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP đã quy định đối với một số trường hợp dự án đầu tư sẽ được Nhà đầu tư chuyển nhượng và các trường hợp đó sẽ được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư trước khi dự án khai thác vận hành hoặc có sự thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư, thủ tục điều chỉnh dự án thực hiện như sau được quy định tại khoản 6 Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

 • Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án nộp 08 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp 04 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều này cho Cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án;
 • Cơ quan quy định tại điểm a khoản này xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tư để quyết định điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định này. Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Trường hợp 2: Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định tương ứng tại các điểm a và b khoản 6 Điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này.  Trường hợp này được quy định tại khoản 7 Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Trường hợp 3: Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà việc chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo quy định sau theo quy định tại khoản 8 Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

 • Bước 1: Nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;
 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư 2020;
 • Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó, gửi Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư 2020, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư;
 • Bước 6: Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư ghi nhận nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, phần dự án chuyển nhượng (nếu có) và được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Trường hợp 4: Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

Trường hợp 5: Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư, thủ tục điều chỉnh dự án được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 47 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
 • Bước 3: Gửi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Trường hợp 6: Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư:

 • Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tương ứng trong các trường hợp nêu trên;
 • Bước 2: Sau khi hoàn thành thủ tục quy định, nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

( Các trường hợp trên được quy định tại Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP )

>>> Xem thêm: Thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án

Luật sư tư vấn về chuyển nhượng dự án đầu tư

 • Tư vấn các thủ tục phải thực hiện sau khi đã thực hiện việc chuyển nhượng dự án đầu tư.
 • Tư vấn về vấn đề chuyển nhượng, điều khoản của hợp đồng chuyển nhượng.
 • Đánh giá hồ sơ về việc chuyển nhượng dự án đầu tư.
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.
 • Nhận kết quả và bàn giao bản gốc cho quý khách sau khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

>>> Tham khảo thêm về: Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp

Tóm lại, thủ tục thay đổi nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ còn tùy thuộc vào từng trường hợp để áp dụng phù hợp nhất. Bài viết trên do Luật L24H và cung cấp đến quý khách những thủ tục, quy trình và các vấn đề pháp lý khác có liên quan. Nếu quý khách muốn tư vấn hay sử dụng Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật đầu tư về vấn đề trên thì có thể liên hệ qua HOTLINE: 1900633716 để được hỗ trợ miễn phí nhanh chóng. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (42 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716