Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hoạt động tư vấn kiến thức, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh nhằm giúp người nước ngoài, những tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam thành lập công ty đáp ứng điều kiện Luật định. Bài viết dưới đây, Luật L24H sẽ làm rõ về hoạt động tư vấn này và quy định pháp luật khác có liên quan. Xin mời tham khảo.

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định pháp luật về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khái niệm

Luật đầu tư 2020 không nêu rõ định nghĩa về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tuy nhiên có thể hiểu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thông qua các định nghĩa sau.

Thứ nhất, theo khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì “Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.”

Thứ hai, theo khoản 22, Điều 3 Luật Đầu tư 2020: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Thứ ba, tại khoản 19, Điều 3 Luật đầu tư 2020: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.”

Từ những định nghĩa trên, có thể hiểu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, do cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam nên có những quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Quyền

Theo quy định của Điều 7 Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có các quyền sau:

 • Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
 • Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 • Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 • Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
 • Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
 • Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 • Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 • Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ

Theo quy định của Điều 8 Luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có nghĩa vụ như sau:

 • Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.
 • Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 • Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch theo quy định tại khoản 7 Điều 31 Nghị định này;
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

CSPL: Điều 38 Luật Đầu tư 2020

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

CSPL: Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020

Bước 3: Xin cấp Giấy phép kinh doanh đối với kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện

Theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

 • Bán lẻ là hoạt động bán hàng hóa cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.
 • Nhà đầu tư không phải Cấp Giấy phép kinh doanh cho hoạt động Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, bán buôn hàng hóa (không thuộc các loại hàng hóa: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí).
 • Nhà đầu tư thực hiện Cấp Giấy phép kinh doanh khi thực hiện hoạt động bán lẻ hàng hóa, lập cơ sở bán lẻ hàng hóa

>>> Tham khảo thêm: Hồ sơ đăng ký góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện cụ thể đối với từng ngành nghề;
 • Tư vấn các hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Tư vấn quy định và thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép con…;
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài như: ưu đãi đầu tư, thuế ưu đãi đầu tư, hợp đồng, lao động Việt Nam, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bảo hiểm xã hội, thương mại, nhượng quyền thương mại…;

>>> Tham khảo thêm về: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn cơ cấu tổ chức nội bộ doanh nghiệp

 • Tư vấn pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính như thay đổi nội bộ, giấy phép hoạt động; đăng ký sản phẩm; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; mở rộng chi nhánh, văn phòng đại diện; tìm hiểu thông tin pháp luật về lĩnh vực hoạt động mới.
 • Tư vấn pháp luật xây dựng về điều lệ;  công ty nội quy công ty;  quy trình làm việc; biểu mẫu trong quản lý nhân sự; bảo hiểm xã hội.
 • Tư vấn pháp luật về cơ cấu tổ chức nội bộ trong doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.
 • Tư vấn pháp luật về các vấn đề phát sinh khác trong hoạt động của doanh nghiệp.

 Giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại

 • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại
 • Thay mặt khách hàng chuẩn bị tài liệu hồ sơ giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại.
 • Tư vấn trình tự thủ tục chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để giải quyết tranh chấp kinh tế,thương mại.
 • Soạn thảo, nộp hồ sơ và thay mặt Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được Khách hàng ủy quyền.

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hình thức tiếp nhận, cung cấp dịch vụ doanh nghiệp thường xuyên

 • Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.
 • Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.
 • Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của khách hàng trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng) qua email, fax, thư tín;

>>>Tham khảo thêm về: Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp nước ngoài

Như vậy, cá nhân, tổ chức nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam cần phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật Việt Nam. Để hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp có thể liên hệ với đội ngũ luật sư tư vấn doanh nghiệp Luật L24H để được tư vấn cũng như đưa ra những phương án phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc, vui lòng liên hệ qua Hotline: 1900.633.716 để được luật sư doanh nghiệp tư vấn kịp thời hiệu quả.

Scores: 4.6 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 194 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716