Có được ghi âm cuộc họp hội đồng thành viên không?

Có được ghi âm cuộc họp Hội đồng thành viên không đã trở thành thắc mắc của nhiều người, đặc biệt là thành viên công ty Trách nhiệm hữu hạn. Việc ghi âm lại giọng nói người khác khi chưa được sự cho phép của họ có thể được xem là một hành động kém lịch sự hoặc vi phạm pháp luật, đặc biệt trong những trường hợp đồng người như tham gia hội họp tại công ty. Bài viết sau đây tôi sẽ giúp cho quý bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Cuộc họp Hội đồng thành viên

Cuộc họp Hội đồng thành viên

Điều kiện tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên

Theo quy định tại Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020 thì sau khi việc triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành phù hợp thì điều kiện để tiến hành cuộc họp sẽ được quy định như sau:

 • Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ và tỷ lệ cụ thể sẽ do Điều lệ công ty quy định.
 • Nếu Điều lệ công ty không quy định và cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên sau khi thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
 • Nếu cuộc họp lần thứ hai vẫn không thực hiện được thì cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp sau khi thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.

Bên cạnh đó, pháp luật doanh nghiệp cũng quy định rằng thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. Thể thức tiến hành cuộc họp, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Ngoài ra, nếu như cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định nhưng không thể hoàn thành chương trình họp trong thời gian dự kiến thì được phép kéo dài nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày khai mạc cuộc họp.

Có được phép ghi âm lại cuộc họp không

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên thì cuộc họp phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Thiết bị ghi âm

Thiết bị ghi âm

Như vậy, cuộc họp Hội đồng thành viên trong công ty Trách nhiệm hữu hạn có thể được ghi âm hoặc lưu trữ dưới hình thức khác.

>> Xem thêm: File ghi âm có được xem là chứng cứ trong vụ án dân sự?

Nghị quyết và biên bản phiên họp hội đồng thành viên đúng luật

Nghị quyết

Căn cứ Điều 59 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được quy định như sau:

ội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

 • Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty.
 • Quyết định phương hướng phát triển công ty.
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.
 • Tổ chức lại, giải thể công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành.

Bên cạnh đó, thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp:

 • Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 • Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 • Tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 • Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Luật Doanh nghiệp cũng quy định Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Biên bản

Căn cứ Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Biên bản của cuộc họp Hội đồng thành viên được quy định như sau:

Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
 • Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;
 • Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
 • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
 • Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
 • Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định trên. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Biên bản cuộc họp HĐTV

Biên bản cuộc họp HĐTV

Tư vấn về họp hội đồng thành viên

 • Tư vấn về tính hợp pháp khi tiến hành phiên họp Hội đồng thành viên.
 • Tư vấn về trình tự thủ tục khi tiến hành họp Hội đồng thành viên.
 • Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo.
 • Tư vấn về việc quản trị doanh nghiệp hiệu quả phù hợp với pháp luật.
 • Tư vấn giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về vấn đề pháp lý liên quan.
 • Hỗ trợ Doanh nghiệp soạn thảo hợp đồng, tài liệu giao dịch theo yêu cầu;
 • Cung cấp các mẫu hợp đồng, các biểu mẫu làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Luật sư tư vấn, hỗ trợ các vấn đề khác từ trong nội bộ doanh nghiệp đến quá trình hoạt động kinh doanh bên ngoài và làm việc đối tác cũng như các cơ quan có thẩm quyền phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Như vậy, quý bạn đọc đã hiểu hơn về việc có được phép ghi âm lại cuộc họp Hội đồng thành viên không cũng như các quy định của pháp luật đối với phiên họp của công ty TNHH. Nếu Quý khách hàng còn thắc mắc hoặc cần hỗ trợ tư vấn luật doanh nghiệp, dân sự hãy liên hệ qua tổng đài trực tuyến 1900.633.716 để được Luật sư lắng nghe và tận tình giải đáp. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (36 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716