Các hình thức đấu thầu qua mạng, hướng dẫn đấu thầu qua mạng

Các hình thức đấu thầu qua mạng đã và đang được các nhà thầu sử dụng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với công nghệ hiện đại và sự tiện lợi, nhanh chóng mang lại hiệu quả cao trong đấu thầu các gói thầu thì việc đấu thầu qua mạng không còn xa lạ với các nhà thầu. Cùng Luật L24H tìm hiểu các hình thức đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp luật hiện hành qua bài viết dưới đây.

Các phương thức lựa chọn nhà thầu qua mạng

Các phương thức lựa chọn nhà thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng là gì?

Hiện nay, việc đấu thầu các gói thầu không chỉ dừng lại ở hình thức trực tiếp tại một địa điểm nhất định như trước đây mà với quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 thì đấu thầu đã xuất hiện thêm một hình thức mới là hình thức trực tuyến hay qua mạng. Theo quy định này thì đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ tại khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 thì hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu xây dựng và quản lý nhằm mục đích thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng.

Như vậy, các nhà thầu khi muốn tìm kiếm các nhà đầu tư mới cho dự án có thể thực hiện mời thầu các gói thầu dự án thông qua cả hai hình thức trực tiếp hay trực tuyến (qua mạng) nếu đáp ứng đủ các trường hợp mà pháp luật quy định.

Trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng

Gói thầu được áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng

 

Gói thầu được áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng

Việc lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (hay hình thức đấu thầu/ lựa chọn nhà thầu qua mạng) được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Việc lựa chọn nhà thầu qua mạng chưa áp dụng đối với gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế, gói thầu hỗn hợp, gói thầu theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Căn cứ pháp lý: Điều 1 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các phương thức đấu thầu qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình thông thường

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về việc áp dụng các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng thì tùy vào các gói thầu khác nhau sẽ áp dụng các mẫu hồ sơ theo phương thức đấu thầu qua mạng khác nhau. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng với các gói thầu sau:

 • Gói thầu xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh ;
 • Gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả trường hợp mua sắm tập trung) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh ;
 • Gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh;
 • Gói thầu mua thuốc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng của cả ba phương thức: một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình thông thường; một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình rút gọn; một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện như sau theo quy định tại Chương III Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Chỉ khác nhau về quy trình mở thầu và quy trình đánh giá E-HSDT quy định tại khoản 1 Điều 31 và khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Theo đó, quy trình mở thầu đối với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình thông thường như sau: Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

Và căn cứ tại khoản 6 Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy trình đánh giá E-HSDT  theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ bao gồm các mẫu báo cáo đánh giá:

 • Theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp,mua thuốc;
 • Theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa.

Lưu ý: Quy trình 02 áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp “giá thấp nhất” và các E-HSDT đều không có ưu đãi. Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì đánh giá đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Đối với gói thầu áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT quy định trong E-HSMT, bên mời thầu được chọn một trong hai quy trình quy định tại điểm a và điểm b khoản này để đánh giá E-HSDT. Quy trình 02 chỉ thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm b khoản này.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình rút gọn

Căn cứ vào khoản 5 Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì các gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh là đối tượng đấu thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình rút gọn.

Không chỉ giống nhau về các bước thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng cũng tương tự phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình thông thường mà quy trình mời thầu và quy trình đánh giá E-HSDT của phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy trình rút gọn cũng giống nhau.

Như vậy, so sánh với quy trình thông thường của phương thức lựa chọn nhà thầu qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ với quy trình rút gọn thì chỉ khác nhau về đối tượng các gói thầu áp dụng, còn lại các bước thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy trình rút gọn thực hiện tương tự với quy trình thông thường.

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ áp dụng đối với:

 • Gói thầu xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;
 • Gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả trường hợp mua sắm tập trung) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;
 • Gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;
 • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;
 • Gói thầu mua thuốc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Như đã đề cập ở trên thì quy trình đấu thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ thực hiện giống với quy trình đấu thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Nhưng lại khác nhau về quy trình mời thầu và quy trình đánh giá E-HSDT, căn cứ tại khoản 2 Điều 31 và khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT.

Theo đó, quy trình mời thầu đối với các gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ gồm:

 • Bên mời thầu phải tiến hành mở E-HSĐXKT và công khai biên bản mở E-HSĐXKT trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu;
 • Sau khi có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, bên mời thầu đăng tải danh sách này trên Hệ thống và đính kèm bản chụp (scan) văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trên Hệ thống. Sau khi đăng tải thành công, Hệ thống gửi thông báo đến các nhà thầu tham dự gói thầu;
 • Sau khi đăng tải danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Bên mời thầu mở E-HSĐXTC của các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và công khai biên bản mở E-HSĐXTC trên Hệ thống.

Bên cạnh đó, quy trình đánh giá E-HSDT các gói thầu áp dụng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm các mẫu báo cáo đánh giá theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT đối với các gói thầu là đối tượng áp dụng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, bao gồm:

 • Gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;
 • Gói thầu dịch vụ tư vấn;
 • Gói thầu mua thuốc.

Tư vấn thủ tục đấu thầu qua mạng đối với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thủ tục đấu thầu qua mạng

Thủ tục đấu thầu qua mạng

 • Tư vấn quy định của pháp luật về thủ tục đấu thầu qua mạng với phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 • Soạn thảo hồ sơ mời thầu theo yêu cầu của Quý khách hàng.
 • Hỗ trợ Quý khách hàng là bên mời thầu đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và tài chính.
 • Đại diện Quý khách hàng là bên mời thầu thương thảo hợp đồng với nhà thầu vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và tài chính.

>>> Xem thêm: Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng trong đấu thầu

Mỗi gói thầu cung cấp các dịch vụ khác nhau sẽ áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng khác nhau. Điều kiện áp dụng cũng như quy trình thực hiện các hình thức đấu thầu qua mạng đã được Luật L24H chia sẻ qua bài viết trên. Nếu Quý khách hàng vẫn còn thắc mắc liên quan đến các hình thức đấu thầu qua mạng hoặc quan tâm đến lĩnh vực đầu tư cần luật sư TƯ VẤN LUẬT ĐẤU THẦU, vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline 1900.633.716 để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ nhanh nhất. Xin cám ơn.

Scores: 5 (44 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716