Luật sư tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động trực tuyến miễn phí

Tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động là việc luật sư hỗ trợ quý khách hàng các vấn đề pháp lý về an toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tuân theo quy định pháp luật để ngăn ngừa hoặc loại bỏ những yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động. Do vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp, hỗ trợ quý khách một số quy định về an toàn, vệ sinh lao động và cách thức liên hệ luật sư tư vấn trực tiếp vấn đề.

Luật sư tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Luật sư tư vấn quy định an toàn, vệ sinh lao động

Khái quát quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động trực tuyến

Nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Theo định nghĩa tại khoản 2 và 3 Điều 3 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 (sau đây gọi là LATVSLĐ 2015) , an toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động; và Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

Đối với nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động thì theo quy định tại Điều 5  LATVSLĐ 2015, bao gồm các nguyên tắc sau đây:

 • Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động.
 • Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động.
 • Tham vấn ý kiến tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội đồng về an toàn, vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, khi thực hiện an toàn và vệ sinh lao động tại doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động cần đảm bảo thực hiện các nguyên tắc cơ bản trên theo đúng quy định pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động

Người lao động

Theo Điều 6 LATVSLĐ 2015 quy định phân loại hai nhóm quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Về quyền:

 • Được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng, an toàn, vệ sinh lao động; yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, tại nơi làm việc;
 • Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát h iện bệnh nghề nghiệp; được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Yêu cầu bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý; chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
 • Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện.

Vên nghĩa vụ:

 • Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; tuân thủ các giao kết về an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể;
 • Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
 • Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; chủ động tham gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động

Về quyền:

 • Được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; được Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để làm việc trong môi trường an toàn, vệ sinh lao động;
 • Tiếp nhận thông tin, tuyên truyền, giáo dục về công tác an toàn, vệ sinh lao động; được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do Chính phủ quy định.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện;

 • Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ:

 • Chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động;
 • Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn, vệ sinh lao động.

Người sử dụng lao động

Theo quy định Điều 7 LATVSLĐ 2015, người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ an toàn, vệ sinh lao động như sau:

Về quyền:

 • Yêu cầu người lao động phải chấp hành các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
 • Khen thưởng người lao động chấp hành tốt và kỷ luật người lao động vi phạm trong việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động;
 • Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật;
 • Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố, tai nạn lao động.

Về nghĩa vụ:

 • Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
 • Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
 • Không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động;
 • Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;
 • Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; chấp hành quyết định của thanh tra chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Lợi ích việc Luật sư tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Luật sư là người hiểu biết pháp luật, có kỹ năng phân tích, đánh giá tài liệu và đối chiếu với các quy định của pháp luật để định hướng cho doanh nghiệp, người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ cũng như các quy định về an toàn, vệ sinh lao động được triển khai trên thực tiễn đúng quy định. Điều này có ý nghĩa đối với quý khách hàng khi nhờ luật sư trợ giúp các vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động một cách hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện cũng như hạn chế những hậu quả, rủi ro bởi vì trong quá trình lao động không tuân thủ quy định an toàn, vệ sinh gây ra. Qua đó, việc nhờ luật sư hỗ trợ pháp lý trực tuyến liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động sẽ có một số lợi ích như sau:

 • Được tư vấn nhanh những nội dung pháp lý một cách rõ ràng, chi tiết và chính xác nhất;
 • Luật sư hỗ trợ tư vấn trực tuyến qua tổng đài hoàn toàn miễn phí
 • Thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển đến trực tiếp văn phòng luật sư tư vấn;
 • Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật;
 • Có thể gửi bất cứ lúc nào trong ngày, trong tuần kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Các nội dung tư vấn an toàn lao động, vệ sinh lao động

Luật sư của Luật L24H tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý tư vấn an toàn lao động, vệ sinh lao động thông qua một số công việc cụ thể sau:

 • Tư vấn quy định nghĩa vụ bắt buộc đảm bảo an toàn lao động đối với người lao động và doanh nghiệp,
 • Tư vấn về nghĩa vụ bắt buộc của công đoàn trong doanh nghiệp đối với an toàn, vệ sinh lao động,
 • Tư vấn các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động,
 • Tư vấn quy định về việc khám sức khỏe cho người lao động định kỳ,
 • Tư vấn quy trình, thủ tục khai báo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,
 • Tư vấn quyền lợi người lao động khi bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,
 • Tư vấn trách nhiệm của người sử dụng lao động đối khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Tư vấn trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động do vi phạm an toàn lao động;
 • Tư vấn thẩm quyền giám định mức suy giảm khả năng lao động sau tai nạn;
 • Tư vấn điều kiện và mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mới nhất;
 • Trách nhiệm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp cho thuê lại lao động và xuất khẩu lao động;
 • Tư vấn và hỗ trợ những vấn đề pháp lý liên quan khác.

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư lao động, giải quyết mọi vấn đề pháp lý về lao động.

Cách liên hệ tư vấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động trực tuyến

Luật L24H nhận hỗ trợ tư vấn pháp luật đầu tư miễn phí qua các hình thức như sau:

 • Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: Chỉ cần dùng điện thoại cá nhân gọi về số tổng đài trực tuyến 1900.633.716 và trình bày nội dung, sự việc với luật sư để được giải đáp.
 • Qua EMAIL: info@luat24h.com.vn
 • Qua FACEBOOK: Văn Phòng Luật Sư L24H
 • Qua ZALO: 0939568950
 • Trả lời tin nhắn trực tiếp trên WEBSITE Luật L24H

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn trực tiếp tại văn phòng công ty tại các địa điểm ở TP.HCM và Hà Nội, TP. Cần Thơ, Khu vực Miền Tây theo thông tin địa chỉ bên dưới:

 • Tư vấn trực tiếp tại trụ sở: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM;
 • Văn phòng tại Quận 1: Tầng trệt, tòa nhà Packsimex, số 52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh;
 • Chi nhánh tại TP Hà Nội: Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Chi nhánh tại TP. Cần Thơ: 207 Nguyễn Tri Phương, Khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Tư vấn quy định an toàn, vệ sinh lao động trực tuyến

Tư vấn quy định an toàn, vệ sinh lao động trực tuyến

Quy định về an toàn, vệ sinh lao động mang tính bắt buộc và là cách Nhà nước thực hiện các biện pháp ngăn ngừa hoặc loại bỏ những yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động. Luật sư lao động luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu các vấn đề pháp lý về an toàn, vệ sinh lao động nếu quý khách có nhu cầu. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ quý khách được tư vấn trực tuyến nhanh thông qua Hotline 1900.633.716.

Một số bài viết về an toàn vệ sinh lao động có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.6 (37 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716