Mẫu văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024

Mẫu văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là thủ tục pháp lý được rất nhiều người quan tâm. Để người tặng cho quyền sử dụng đất hiểu rõ hơn về các quy định, yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thực hiện như thế nào. Hãy cùng Luật L24H tìm hiểu và theo dõi bài viết dưới đây.

Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

 Quy định về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024

Căn cứ vào Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

 

Như vậy, điều kiện để thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất cần phải có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất; Có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và Điều 194 Luật Đất đai 2013.

Điều kiện để hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định về công chứng hủy bỏ hợp đồng giao dịch như sau:

 • Việc công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
 • Việc công chứng hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Do đó, điều kiện để thỏa thuận hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là cả hai bên tham gia hợp đồng đều đồng thuận hủy bỏ hợp đồng đó. Đồng thời, bên tặng cho và bên được tặng cho phải cùng nhau tới văn phòng công chứng để thực hiện việc hủy bỏ hợp đồng.

Điều kiện hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Điều kiện hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Thủ tục hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Thẩm quyền giải quyết

Khi thực hiện việc thỏa thuận hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, các bên phải cùng thực hiện công chứng việc hủy hợp đồng, giao dịch đó.

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Luật Công chứng 2014 thì Công chứng viên là người có thẩm quyền công chứng việc hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi các bên đã đồng thuận.

Hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu công chứng việc hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm các giấy tờ sau:

 • Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;
 • Dự thảo hợp đồng, giao dịch;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014.

Trình tự thủ tục

Bước 1: Nộp hồ sơ cho văn phòng công chứng;

 • Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

Bước 2: Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng tuân thủ đúng các quy định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng, giao dịch; giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp đồng, giao dịch.

 • Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc đối tượng của hợp đồng, giao dịch chưa được mô tả cụ thể thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng.

Bước 3: Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

Bước 4: Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

Bước 5: Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

Mẫu văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 2024

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

 

VĂN BẢN HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT

(Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất số ( ……………. ngày………………)

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. tại ……………. Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên B)………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………

CMND số: …………………………… do ………………………. cấp ngày ………

BÊN MUA: (Sau đây gọi tắt là bên B)……………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………

CMND số: …………………………. do ……………. cấp ngày …………..

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này để thực hiện việc hủy những nội dung sau đây:

Nguyên trước đây, chúng tôi đã cùng nhau lập và ký Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ: ………………………………….. ngày…………  với nội dung: Bên A bán toàn bộ tài sản gắn liền trên đất cho Bên B.

Cụ thể như sau………………………………………………………………………………………

Tài sản nêu trên gắn liền với thửa đất tại địa chỉ: ………………………….. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……………….. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……………….. do ……………………………… cấp ngày ………

Thông tin cụ thể về thửa đất như sau:

– Diện tích: ………… m2 (Bằng chữ: …………….. mét vuông)

– Địa chỉ: ……………………………………………………

– Thửa đất số: ………………….

– Tờ bản đồ số: ……………………………

– Hình thức sử dụng: ………………………………………………………

– Mục đích sử dụng: ……………………………………………

– Thời hạn sử dụng đất: ………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng đất: …………………………………………………

 1. Do bên còn lại không thể thực hiện được Hợp đồng, chúng tôi cùng thống nhất và quyết định hủy bỏ Hợp đồng nói trên.
 2. Bên A và bên B sẽ hủy ……. (…….) bản Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất nói trên; Bên B giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ liên quan sau khi ký vào Hợp đồng này cho bên A. Bên A trả lại toàn bộ số tiền đã thực hiện giao dịch cho bên B.

Bằng việc lập và ký Văn bản hủy bỏ Hợp đồng này, chúng tôi chính thức tuyên bố: Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất nêu trên sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi chúng tôi ký vào Văn bản hủy bỏ này.

Chúng tôi cam đoan:

– Chúng tôi cam đoan chưa dùng bản chính của Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất nói trên tham gia vào bất cứ giao dịch nào, nếu sai, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

– Việc chấm dứt Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất cứ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào. Nếu có điều gì sai trái, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

– Các bên đã tự đọc lại toàn bộ văn bản hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền trên đất này, đều hiểu rõ nội dung, không còn điều gì vướng mắc. Hợp đồng được lập thành…… (……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản làm bằng chứng.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

>>> Tải mẫu văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng tặng cho: TẠI ĐÂY

Tư vấn hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Luật L24H sẽ tư vấn về thủ tục hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

 • Tư vấn giải thích các quy định pháp luật về hủy hợp đồng tặng cho;
 • Tư vấn và đưa ra phương hướng giải quyết đối với nhu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất của khách hàng;
 • Tư vấn các điều kiện để hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện.
 • Tư vấn giải quyết Tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 • Thực hiện các thủ tục tố tụng, làm việc với cơ quan có thẩm quyền.
 • Luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích khách hàng trong trường hợp khởi kiện tại Tòa.

Tham khảo thêm bài viết liên quan: Hướng dẫn thủ tục khởi kiện hủy hợp đồng tặng cho nhà cho con

Tư vấn hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Tư vấn hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là trường hợp sau khi tặng cho thì các bên lại pháp sinh tranh chấp và một trong các bên muốn hủy bỏ hợp đồng tặng cho tài sản. Nếu như Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư dân sự hãy liên hệ Luật L24H để đưa ra các hướng giải quyết. Liên hệ qua số Hotline: 1900633716 để được luật sư trực tiếp tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

Scores: 4.6 (44 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716