Người khiếu nại chết thì có tiếp tục giải quyết khiếu nại không?

Người khiếu nại chết thì có tiếp tục giải quyết khiếu nại không? Trường hợp đang khiếu nạingười khiếu nại vì một lý do nào đó mà đột ngột chết hoặc mất tích không thể liện hệ được thì đơn khiếu nại này sẽ được giải quyết ra sao hay nói cách khác là có tiếp tục thụ lý đơn khiếu nại này không và nếu muốn khiếu nại thì đối tượng nào có quyền thực hiện và thực hiện như thế nào. Cùng Luật L24H tìm hiểu quy định của pháp luật về vấn đề trên.

Người khiếu nại chết thì có tiếp tục giải quyết khiếu nại không

Người khiếu nại chết thì có tiếp tục giải quyết khiếu nại không

Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới;
 • Quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
 • Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
 • Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
 • Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;
 • Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
 • Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;
 • Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
 • Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
 • Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

Căn cứ pháp lý: Điều 11 Luật Khiếu nại 2011.

Mỗi khiếu nại không chỉ chứa đựng thông tin về sự vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức mà còn bao hàm sự phê phán các chủ thể (những người có chức vụ). Từ đó còn được sử dụng để làm tiêu chuẩn để những người làm công tác chỉ đạo, quản lý hành chính nhà nước nhận biết được những yếu kém của mình trong các lĩnh vực quản lý nhà nước để họ kịp thời cải cách, xử lý những hành vi vi phạm sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên, khiếu nại muốn được tiếp nhận, thụ lý cũng cần thỏa mãn các điều kiện luật định và không thuộc một trong các trường hợp không được thụ lý giải quyết trên.

>>> Tham khảo thêm về: Luật khiếu nại tố cáo

Chủ thể có quyền khiếu nại

Đại diện thực hiện khiếu nại

Đại diện thực hiện khiếu nại

Cá nhân

Cá nhân có thể thực hiện quyền khiếu nại thông qua các phương thức đại diện thực hiện khiếu nại sau:

 • Người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại;
 • Ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc ủy quyền cho người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.
 • Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Việc xác định người đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Lưu ý: Căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP, việc ủy quyền cho người đại diện thực hiện khiếu nại phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng. Người ủy quyền được ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện. Văn bản ủy quyền khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

Tổ chức

Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua 02 phương thức sau:

 • Người đại diện theo pháp luật;
 • Người đại diện của cơ quan, tổ chức được ủy quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

Tương tự với trường hợp chủ thể khiếu nại là cá nhân việc ủy quyền phải bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

Như vậy, với bản chất là pháp nhân cơ quan, tổ chức không thể tự mình thực hiện giao dịch mà phải thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật. Chủ thể này nếu không muốn tự mình thực hiện khiếu nại thì có thể ủy quyền cho người khác có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện việc khiếu nại.

Hệ quả pháp lý khi người khiếu nại đang thực hiện khiếu nại chết

Từ ngày 10/2/2021, theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP, người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại. Người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại. Số người được cử đại diện được tính như sau:

 • Nếu có từ 5 -10 người khiếu nại thì được cử không quá 02 người đại diện;
 • Nếu có từ 11 người khiếu nại trở lên thì có thể cử thêm người đại diện nhưng không quá 05 người đại diện;
 • Việc cử người đại diện phải được thể hiện bằng văn bản.

Căn cứ pháp lý: Điều 6 Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

Như vậy, trong trường hợp người khiếu nại đang thực hiện khiếu nại mà chết thì việc khiếu nại vẫn được tiếp tục giải quyết bởi người thừa kế nếu quyền và nghĩa vụ của người đó được thừa kế thì, tức là người thừa kế quyền và nghĩa vụ của người chết đang thực hiện khiếu nại sẽ tiếp tục việc khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Thời hạn giải quyết khiếu nại

Khiếu nại tốn bao nhiêu thời gian

Khiếu nại tốn bao nhiêu thời gian

Khiếu nại lần đầu

Theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại 2011 thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Khiếu nại lần hai

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 124/2020/NĐ-CP thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 28 của Luật Khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trường hợp khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

>>> Xem thêm: Quy trình khiếu nại quyết định hành chính

Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật hiện hành

 • Hướng dẫn khách hàng xác định được nơi nộp đơn khiếu nại.
 • Tư vấn quy định pháp luật về thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại.
 • Soạn thảo nội dung đơn khiếu nại giúp Quý khách hàng.
 • Tư vấn cho khách hàng về trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định pháp luật hiện hành.

Người đang khiếu nại mà chết thì người thừa kế của người khiếu nại tiếp tục khiếu nại vụ việc mà người đã chết từng khiếu nại. Ngoài ra, thời hạn giải quyết, đại diện khiếu nại và trường hợp không được thụ lý giải quyết cũng được nhắc đến nhằm giúp Quý khách hàng tránh và để giải quyết khiếu nại diễn ra nhanh chóng và có hiệu quả hơn. Nếu còn thắc mắc cần luật sư tư vấn luật hành chính về khiếu nại, vui lòng gọi 1900.633.716 để được Luật sư Luật L24H giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Scores: 4.7 (42 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716