Mẫu di chúc có người làm chứng mới nhất năm 2024

Mẫu di chúc có người làm chứng là loại giấy tờ cần thiết khi người để lại di sản muốn viết di chúc có người làm chứng. Theo quy định của pháp luật về thừa kế, cách viết mẫu di chúc này phải đảm bảo tuân thủ các quy định về những ai có thể làm chứng, nội dung cơ bản của di chúc thì mới được công nhận hợp pháp. Bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về mẫu di chúc có người làm chứng mới nhất.

Quy định về di chúc có người làm chứng

Quy định về di chúc có người làm chứng

Ai có thể là người làm chứng cho việc lập di chúc?

Theo pháp luật về thừa kế, người làm chứng này phải đủ tuổi, đầy đủ năng lực hành vi và không phải là người thừa kế và không liên quan đến người thừa kế.

Cụ thể, căn cứ theo Điều 632 Bộ luật dân sự 2015,  mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc:
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

Như vậy, pháp luật chỉ giới hạn một số trường hợp về người làm chứng khi họ có liên quan trực tiếp đến di chúc hoặc không đảm bảo năng lực hành vi dân sự.

Người làm chứng di chúc

Người làm chứng di chúc

Quy định về di chúc có người làm chứng

Nội dung của di chúc có người làm chứng

Căn cứ theo Điều 634 Bộ luật Dân sự 2015, việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định về nội dung của di chúc theo Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau:

Theo Điều 631 Bộ luật dân sự 2015, di chúc có người làm chứng gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.
 • Thông tin của người làm chứng

Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác tùy theo ý định của người lập di chúc.

Trên đây là một số nội dung cơ bản mà bắt buộc người lập di chúc phải thể hiện được trên văn bản để đảm bảo ý chí và nguyện vọng của người để lại di sản.

>>> Xem thêm: Mẫu di chúc viết tay tại nhà

Hiệu lực của di chúc

Hiệu lực của di chúc là một yếu tố quan trọng để xác định thời điểm người được hưởng thừa kế có quyền và nghĩa vụ đối với di sản thừa kế.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hiệu lực của di chúc như sau:

 • Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 611 Bộ luật dân sự năm 2015, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

Như vậy, di chúc sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm người có tài sản chết.

 • Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc chỉ có hiệu lực một phần trong trường hợp người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

 • Bên cạnh đó, di chúc sẽ không có hiệu lực nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế;

Tuy nhiên, nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

 • Đối với trường hợp một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

>>> Xem thêm: Di chúc viết tay không có người làm chứng có hiệu lực pháp luật không?

Mẫu di chúc có người làm chứng mới nhất hiện nay

Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về mẫu di chúc có người làm chứng. Tuy nhiên, trên cơ sở những quy định của pháp luật về di chúc theo Bộ luật dân sự và những vấn đề khác có liên quan, quý khách hàng có thể tham khảo mẫu di chúc có người làm chứng mới nhất dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Ngày …….. tháng ……. năm …… tại địa chỉ:……… trước sự chứng kiến của hai người làm chứng,

Tôi là   ……………………………. Sinh năm: …………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số ……………………… do  ……….. cấp ngày …………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Nay trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản (di sản) của tôi, cụ thể như sau:

 1. Di sản

Di sản được định đoạt trong Di chúc này là toàn bộ tài sản của tôi có được khi còn sống, Cụ thể như sau:

1…………………………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………………………

Đến thời điểm mở di chúc nếu những tài sản đã nêu trong Di chúc này dù có thay đổi về hiện trạng, tăng hoặc giảm giá trị thì vẫn được định đoạt theo Di chúc này.

 1. Người được hưởng di sản

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) nêu tại mục I của di chúc này thuộc về:

 1. Ông/bà: ………………………………………….. sinh ngày ………………………………………………………

CMND số: ……………………………. do Công an …………………… cấp ngày……/…./……………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

 1. Ông/bà:: ………………………………………………….. sinh ngày……………………………………………….

CMND số: ……………………………. do Công an …………………… cấp ngày……/…./…………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Ông/ bà …  là người được hưởng toàn bộ di sản, tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của tôi để lại được ghi trong bản di chúc này, do tôi không chuyển tài sản thuộc sở hữu của tôi cho bất cứ người nào khác.

III. Cam đoan của người lập di chúc.

– Những thông tin về nhân thân, thông tin về tài sản, di sản đã ghi trong Di chúc này là đúng sự thật.

– Toàn bộ các giấy tờ làm căn cứ để lập Di chúc này là do tôi cung cấp, các giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xóa, thêm bớt làm sai lệch nội dung.

– Toàn bộ động sản và Bất động sản được định đoạt trong Di chúc này là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi theo quy định của pháp luật.

– Việc lập Di chúc này là hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

Tôi đã nghe người làm chứng đọc toàn văn bản Di chúc này và cũng đã tự mình đọc lại toàn bộ nội dung Di chúc, hiểu rõ, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào di chúc này trước sự có mặt của hai người làm chứng.

Hai người làm chứng có tên trong Di chúc này do tôi tự nguyện mời đến chứng kiến việc tôi lập di chúc. Di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi. Tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc này gồm …… trang đánh máy, tiếng Việt và được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký tên, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:

 1. Ông: ……………………………………….; Sinh năm: ……………………………………………………………..

CMND: số …………………. do Công an thành phố ……………………………………………………………..

cấp ngày ……………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

 1. Bà:……………………; Sinh năm: ……………………………………………………………………………………

CMND: số ……………. do Công an thành phố …………………………………………………………………..

cấp ngày ……………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………….

Những người làm chứng cam đoan tận mắt chứng kiến ông………và bà………. tự nguyện lập và ký, điểm chỉ vào bản Di chúc này.

NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

>>> Tải mẫu: Mẫu di chúc có người làm chứng

Cách viết di chúc có người làm chứng

Để viết di chúc có người làm chứng, người lập di chúc và người làm chứng cần tuân thủ những điều sau:

Thứ nhất, về cách thức trình bày di chúc:

 • Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập thành văn bản mới được lập di chúc miệng
 • Người viết di chúc có thể viết tay hoặc đánh máy, hoặc nhờ người khác viết tay hoặc đánh máy hộ.
 • Đảm bảo số lượng người làm chứng ít nhất là 2 người và không thuộc trường hợp không được là người làm chứng theo Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015 như đã nêu ở trên.
 • Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng.
 • Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc

Thứ hai, về nội dung có di chúc phải đảm bảo có các nội dung:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.
 • Thông tin của người làm chứng

Ngoài ra, di chúc có người làm chứng phải:

 • Không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu.
 • Mỗi trang phải được đánh số thứ tự và được người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ.
 • Hạn chế tẩy xóa di chúc, nếu có tẩy xóa phải có chữ ký của người lập di chúc hoặc người làm chứng tại chỗ bị sửa đổi.

Thứ ba, về công chứng di chúc

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng, chứng thực bản di chúc. Khi muốn công chứng di chúc thì người lập di chúc bắt buộc phải tự mình đến tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu công chứng di chúc mà không được ủy quyền cho người khác

Cơ sở pháp lý: Điều 631, Điều 632, Điều 634, Điều 635 Bộ luật dân sự 2015; Điều 56 Luật Công chứng 2014.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách lập di chúc hợp pháp cụ thể chi tiết và các lưu ý

Luật sư tư vấn về di chúc có người làm chứng

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn về di chúc có người làm chứng, Luật L24H sẽ cung cấp đến quý khách hàng những nội dung dịch vụ như sau:

 • Tư vấn về lựa chọn người làm chứng, cách viết di chúc có người làm chứng hợp pháp;
 • Tư vấn về các nội dung liên quan đến di chúc: quyền thừa kế, cách thức phân chia di sản, thời điểm mở di chúc;…
 • Tư vấn về thủ tục công chứng, chứng thực di chúc;
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo di chúc đúng quy định, đảm bảo hiệu lực của di chúc, thủ tục để thừa kế đất cho con, …
 • Tư vấn về các thủ tục liên quan đến việc hưởng di sản thừa kế: thủ tục công bố di chúc, thủ tục khai nhận di sản đất đai thừa kế theo di chúc;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế không có di chúc và có di chúc
 • Tư vấn về thủ tục lập di chúc đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng
 • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến di chúc;

Tư vấn các vấn đề về di chúc

Tư vấn các vấn đề về di chúc

Di chúc có người làm chứng là một văn bản thể hiện ý chí của người đã mất và đảm bảo cho ý chí của họ được truyền tải một cách chính xác, rõ ràng. Do đó, việc chúng ta hiểu rõ quy định về cách viết của di chúc có người làm chứng là hết sức cần thiết. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc trong cách lập di chúc hợp pháp, tư vấn luật thừa kế, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được Luật sư tư vấn Luật Dân sự của Luật L24H hỗ trợ.

Scores: 4.6 (27 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716