Dịch vụ đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Dịch vụ đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài là dịch vụ giải quyết những hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính và các vấn đề khác liên quan đến hộ tịch, hôn nhân gia đình. Đây là loại dịch vụ kết hợp đăng ký khai sinh và xác định cha, mẹ, con, dịch vụ này khá phổ biến do nhanh chóng, thuận tiện. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ thông tin vấn đề này cho quý bạn đọc.

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Điều kiện để đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Theo quy định tại Điều 35 Luật Hộ tịch 2014, việc đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thực hiện trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;
 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

Thứ hai, Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:

 • Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;
 • Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hộ tịch 2014, việc đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
 • Giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
 • Giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau
 • Giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài
 • Giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

Như vậy, khi thuộc các trường hợp trên thì có thể tiến hành đồng thời việc đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài.

Trình tự thủ tục thực hiện khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài

Hồ sơ

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/5/2020 có quy định các loại văn bản, giấy tờ đối với thủ tục này như sau:

 • Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;
 • Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;
 • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

>>> Tải mẫu: Tờ khai đăng ký khai sinh

>>> Tải mẫu: Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

Như vậy, hồ sơ thực hiện khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài bao gồm các tài liệu cơ bản trên.

Trình tự thủ tục

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Thông tư số 04/2020/TT-BTP, tiểu mục 5 Mục A Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BTP năm 2023 thì trình tự thủ tục thực hiện bao gồm các bước cơ bản sau:

Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ đăng ký khai sinh và đăng ký nhận cha, mẹ, con tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công của UBND cấp huyện có thẩm quyền.

 • Nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh, đăng ký nhận cha, mẹ, con.
 • Nộp phí cấp bản sao Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu, đồng thời chuyển hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử lý. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện.
 • Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con.

Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc đính kèm).

 • Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho người có yêu cầu.
 • Công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 07 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con niêm yết trong thời gian 07 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, thì công chức làm công tác hộ tịch thực hiện việc ghi vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh, đăng ký nhận cha, mẹ, con và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.

Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì chuyển thông tin đến CSDLQGVDC để lấy Số định danh cá nhân.

Bước 4: Sau khi CSDLQGVDC trả về Số định danh cá nhân, công chức làm công tác hộ tịch in Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.

Bước 5: Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con (cả hai bên phải có mặt, xuất trình giấy tờ tùy thân để đối chiếu) kiểm tra thông tin trên Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, Giấy khai sinh, trong Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, Sổ đăng ký khai sinh và ký tên vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, Sổ đăng ký khai sinh, nhận Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, Giấy khai sinh.

Như vậy, thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con sẽ tuân theo quy trình các bước trên.

Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu

Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu

Xem thêm: Thủ tục nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Cơ quan tiếp nhận

Theo quy định tại Điều 35 và Điều 43 Luật Hộ tịch 2014, Điều 15 Thông tư số 04/2020/TT-BTP thì Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài là Ủy ban Nhân dân cấp huyện  nơi cư trú của cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam.

>>> Xem thêm: Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

>>> Xem thêm: Thủ tục yêu cầu Tòa án xác nhận cha, mẹ cho con

Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ hộ tịch

Cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ hộ tịch

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài

Phạm vi dịch vụ

 • Tư vấn tổng quan, toàn diện quy định pháp luật về điều kiện, hồ sơ, thủ tục khi đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Tư vấn, hỗ trợ dịch vụ đại diện thực hiện thủ tục trọn gói đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Soạn thảo hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài
 • Trong trường hợp có tranh chấp về nhận cha, mẹ, con, công ty cung cấp dịch vụ luật sư để bảo vệ quyền lợi của các bên tại cơ quan có thẩm quyền.

Chi phí thực hiện

Tuỳ vào yêu cầu và khả năng cực độ phức tạp của vụ việc khách hàng, Chúng tôi sẽ đưa ra một mức phí phù hợp cho khách hàng khi cung cấp dịch vụ tư vấn. Quyền và nghĩa vụ của các bên được ràng buộc bởi hợp đồng dịch vụ pháp lý. Trường hợp có sự phát sinh tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.

Dịch vụ cho sự việc này bao gồm:

 • Phí tư vấn ban đầu: Tư vấn sơ bộ về điều kiện, trình tự, thủ tục, các vấn đề pháp lý cần giải quyết đối với vụ việc của quý khách (Phí này sẽ được khấu trừ vào Phí tranh tụng/thủ tục trọn gói);
 • Phí thực hiện thủ tục trọn gói thì tùy theo tính chất sự việc đơn giản hay phức tạp mà sẽ có phí đặc thù riêng. Nếu các bạn đọc muốn được tư vấn và báo phí cụ thể thì có thể liên hệ đến tổng đài qua Hotline: 1900633716

Lưu ý, có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của công ty. Các bên có thể thỏa thuận về mức phí cụ thể cho từng đợt, khả năng tài chính, tính chất và mức độ của vụ việc. Đồng thời, giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, cần phải có hồ sơ hợp lệ và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề quy trình, thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con hoặc có tranh chấp trong quan hệ xác định cha, mẹ, con hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900633716 để được Luật sư hôn nhân gia đình của Luật L24H hỗ trợ tư vấn kịp thời miễn phí.

Tham khảo thêm về: Dịch vụ làm giấy khai sinh cho trẻ em người nước ngoài

Scores: 4.9 (23 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 242 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716