Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) là văn bản hay bản điện tử dùng để ghi nhận thông tin đăng ký về dự án đầu tư. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì các nhà đầu tư có gặp nhiều khó khăn và vướng mắc. Vì vậy, bài viết này Luật L24H sẽ cung cấp những về quy định pháp luật, dự án nào phải cấp giấy, hồ sơ và những thông tin cần thiết giúp quá trình thực hiện xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đơn giản hơn .

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy định mới về cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định mới tại Luật Đầu tư 2020 thì có sự tách bạch giữa Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nội dung về doanh nghiệp) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nội dung ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư). Do đó, sẽ có những khác nhau cơ bản về mục đích, đối tượng được cấp giấy, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy và nội dung bên trong của giữa hai loại giấy này. Nhà đầu tư cần phải nắm rõ những khác biệt này để quá trình xin cấp giấy chứng nhận diễn ra nhanh chóng.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Luật Đầu tư 2020 và các điều 35, 36, Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo từng loại dự án như sau:

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất) gồm :
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;…
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án (trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất);
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ (nếu có);
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Theo khoản 1 Điều 35 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện đồng thời với thủ tục chấp thuận nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung tương tự như dự án đầu tư phải qua thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (đã liệt kê ở trên);
 • Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai dự án (trường hợp dự án đầu tư đã triển khai hoạt động).

Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).

Biểu mẫu của các tài liệu, văn bản trên được thực hiện theo Phụ lục A, Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với các dự án đầu tư thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm có những bước cơ bản như sau:
 1. Bước 1: Nhà đầu tư cần xác định dự án đầu tư của mình có thuộc diện phải làm thủ tục xin chấp thuận chủ trương theo các Điều 30,31,32, Luật Đầu tư 2020 hay không.
 2. Bước 2: Trường hợp dự án thuộc diện phải xin chấp thuận, Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đã được nêu ở trên.
 3. Bước 3: Sau khi dự án đã được chấp thuận chủ trương, Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư
 4. Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận của  nhà đầu tư, cơ quan đăng ký dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm có những bước cơ bản như sau:
 1. Bước 1: Nhà đầu tư xác định các dự án đầu tư của công ty không cần phải xin chủ trương đầu tư theo quy định Luật đầu tư;
 2. Bước 2: Trước khi muốn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần chuẩn bị 1 hồ sơ đầy đủ đã được nêu ở trên;
 3. Bước 3: Sau khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, nhà đầu tư thực hiện việc nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký;
 4. Bước 4: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ thì Cơ quan đăng ký dự án đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp từ chối nhà đầu tư thì cần phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do..

hướng dẫn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hướng dẫn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Luật Đầu tư 2020 như sau:

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và đồng thời cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với:
 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (trừ trường hợp quy định tại khoản 3);
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
 1. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 1. Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Tư vấn khách hàng về thủ tục, trình tự, nội dung trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, soạn thảo các văn bản theo quy định của pháp luật về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn pháp luật nhằm giúp thương nhân nước ngoài kiểm soát được các rủi ro pháp lý khi tiến vào thị trường Việt Nam.

Trên đây nội dung tham khảo cho công ty nước ngoài về quy định pháp luật, hồ sơ cần chuẩn bị, những thủ tục và thẩm quyền khi xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quý đọc giả sau khi tham khảo có thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn luật doanh nghiệp, xin giấy phép đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900633716. để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn!

Scores: 4.5 (17 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716