Mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Khi lợi ích của mình bị xâm phạm chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự là văn bản quan trọng để cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường cho người bị thiệt hại. Để được giải quyết nhanh chóng, đơn phải đảm bảo đầy đủ nội dung yếu tố pháp lý theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp và hướng dẫn cách viết loại đơn này cho Quý bạn đọc một cách cụ thể nhất.

Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Quy định về điều kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Theo quy định khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đầu tiên là hành vi xâm phạm của  người gây thiệt hại. Theo đó, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Người bị thiệt hại không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của bên gây thiệt hại, họ chỉ cần xác định được hành vi xâm phạm của người gây thiệt hại là đã có thể yêu cầu bồi thường.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình hình sự 2015 thì bị hại là người bị thiệt hại về vật chất, tinh thần hoặc tài sản do tội phạm gây ra. Căn cứ theo điểm g khoản 2 Điều 62 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì bị hại có quyền đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường. Khi quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm thì bị hại có quyền đề nghị bồi thường khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bị hại.

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
(đối với cá nhân bị thiệt hại)

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm :……………………………………….

CMND/CCCD số :……………………Nơi cấp :…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú :………………………

Điện thoại :………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết yêu cầu buộc bị cáo…. bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, bao gồm các khoản sau:

 1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm sức khỏe

Chi phí đi chữa trị:……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giá trị tài sản khi mua:………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có): ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)

Mức yêu cầu bồi thường:…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)

 1. Thiệt hại khác (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo tài liệu chứng minh – nếu có)

 1. Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét, giải quyết bồi thường cho tôi về những thiệt hại trên theo quy định của pháp luật./.

….., ngày … tháng … năm …….
Người yêu cầu
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Cách viết đơn

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại

 

 • Về phần thông tin chung: Ghi chính xác thông tin của bên yêu cầu.
 • Về nội dung vụ việc: Trình bày tóm tắt nội dung vụ việc và chứng minh các thiệt hại xảy ra trên thực tế.
 • Về nội dung yêu cầu: cần chứng minh tính liên quan về các thiệt hại để yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm các thiệt hại như: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có); Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (nếu có); Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe (nếu có); Tổng cộng số tiền đề nghị bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại

Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại

Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại

Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự bao gồm:

 • Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại
 • Chứng minh nhân dân,…
 • Hồ sơ bệnh án;
 • Kết luận giám định pháp y về thương tích/kết luận giám định về tài sản,…;
 • Các tài liệu khác có liên quan như hợp đồng lao động,….

Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại

Về tài sản

Theo Điều 589 BLDS 2015 căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản được quy định như sau:

 • Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
 • Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.
 • Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Về sức khỏe

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạnh được quy định tại Điều 590, 591 BLDS 2015 như sau:

Thứ nhất, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Thứ hai, thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;
 • Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
 • Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Luật tư tư vấn về bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

 • Soạn thảo đơn từ yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Hướng dẫn thu thập tài liệu, chứng cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Đại diện theo ủy quyền làm việc với cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến trách nhiệm bồi thường ;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng,…
 • Luật sư tham gia bảo vệ bị hại trong vụ án hình sự;
 • Soạn thảo đơn từ tố tụng khác liên quan trong vụ án để bảo vệ bị hại.

Luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Luật sư tư vấn bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

Khi quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm thì mỗi cá nhân có quyền yêu cầu bồi thường để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Khi viết và nộp mẫu đơn cần tuân theo những quy tắc do pháp luật quy định. Bài viết trên đã hướng dẫn đầy đủ và khá cụ thể về mẫu đơn yêu cầu thường thiệt hại trong vụ án hình sự. Nếu Quý bạn đọc còn có những khuất mắc cần luật sư hình sự tư vấn xin vui lòng liên hệ Hotline 1900633716 để được hỗ trợ kịp thời và chính xác nhất. Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (31 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716