Tố giác tội phạm bao lâu thì được giải quyết, thời hạn giải quyết

Tố giác tội phạm bao lâu thì được giải quyết bởi cơ quan có thẩm quyền khi pháp luật tố tụng hình sự quy định tin báo, tố giác tội phạm là một trong những căn cứ có thể được để khởi tố vụ án hình sự. Người tố giác tội phạm là người cung cấp nguồn tin ban đầu về sự việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan chức năng. Vậy quy định thời hạn để giải quyết tin báo tố giác tội phạm bao lâu, thủ tục tố giác ra sao. Mời quý bạn đọc tham khảo bài viết sau để biết thêm thông tin.

Thời hạn giải quyết tố giác tội phạm

Thời hạn giải quyết tố giác tội phạm

Quy định về tố giác, tin báo về tội phạm

 • Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.
 • Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
 • Tố giác, tin báo về tội phạm có thể được thực hiện bằng lời hoặc bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân chịu trách nhiệm với việc tố giác, báo tin về tội phạm chính xác, đúng sự thật, nếu không, tùy thuộc tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.

Cơ sở pháp lý: Điều 144 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm

Thẩm quyền tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc về cơ quan, tổ chức sau:

 • Cơ quan điều tra;
 • Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
 • Viện kiểm sát các cấp;
 • Các cơ quan, tổ chức gồm: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.

Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm

Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm

Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc về:

 • Cơ quan điều tra;
 • Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;
 • Viện kiểm sát các cấp;
 • Các cơ quan, tổ chức gồm: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, Trạm Công an; Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác trừ Đội An ninh ở Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

Vậy cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm trong phạm vi thẩm quyền điều tra của mình. Viện Kiểm Sát có trách nhiệm tiếp nhận mọi kiến nghị khởi tố và sẽ giải quyết trong trường hợp nêu trên.

Cơ sở pháp lý: Điều 145 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT do Bộ Công An – Bộ Quốc Phòng – Bộ Tài Chính – Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn – Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành ngày 29/12/2017.

>>Xem thêm: MẪU ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Thời hạn giải quyết tố giác tội phạm

 • Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không quá 20 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.
 • Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng (trong trường hợp được Thủ trưởng ủy quyền hoặc phân công), cấp trưởng, cấp phó (trong trường hợp được cấp trưởng ủy quyền hoặc phân công) cơ quan đang thụ lý, giải quyết có thể kéo dài thời hạn giải quyết nhưng không quá 02 tháng kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh sau khi gia hạn lần thứ nhất, chậm nhất 05 ngày trước khi hết thời hạn, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng (trong trường hợp được Thủ trưởng ủy quyền hoặc phân công), cấp trưởng, cấp phó (trong trường hợp được cấp trưởng ủy quyền hoặc phân công) cơ quan đang thụ lý, giải quyết phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.
 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị nêu trên, Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền phải xem xét, quyết định. Trường hợp đề nghị của cơ quan đang thụ lý, giải quyết là có căn cứ thì Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát (trong trường hợp được Viện trưởng ủy quyền hoặc phân công) ra Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh; thời hạn gia hạn kiểm tra, xác minh là không quá 02 tháng kể từ ngày hết thời hạn. Trường hợp xét thấy đề nghị của cơ quan đang thụ lý, giải quyết là không có căn cứ thì Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát (trong trường hợp được Viện trưởng ủy quyền hoặc phân công) ra văn bản thông báo nêu rõ lý do cho cơ quan đang thụ lý, giải quyết và cơ quan đang thụ lý, giải quyết phải dừng việc kiểm tra, xác minh, ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
 • Thời hạn giải quyết tiếp trong trường hợp Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan đang thụ lý, giải quyết là không quá 01 tháng kể từ ngày cơ quan đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố nhận được quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ.
 • Thời hạn giải quyết tiếp trong trường hợp cơ quan đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố là không quá 01 tháng kể từ ngày ra quyết định phục hồi.

Dựa theo quy định pháp luật nêu trên, có thể thấy thời gian giải quyết tố giác tin báo tội phạm tối đa là không quá 4 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Cơ sở pháp lý: Điều 147 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Điều 11 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT do Bộ Công An – Bộ Quốc Phòng – Bộ Tài Chính – Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn – Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành ngày 29/12/2017.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết tố giác tội phạm

Trình tự, thủ tục tiếp nhận tin báo tội phạm

Trường hợp cá nhân, tổ chức trực tiếp đến tố giác về tội phạm thì cán bộ tiếp nhận phải lập Biên bản tiếp nhận (theo mẫu số 01, ban hành kèm theo Thông tư 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố giác, báo tin và hướng dẫn họ viết đơn trình báo (có thể ghi âm, ghi hình có âm thanh việc tiếp nhận khi thấy cần thiết).

Trường hợp cá nhân, tổ chức trực tiếp đến gửi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố bằng văn bản thì cán bộ tiếp nhận phải viết Giấy biên nhận theo mẫu số 214 ban hành kèm theo Thông tư 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, một bản kèm theo tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, một bản giao cho người gửi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm qua điện thoại thì cán bộ tiếp nhận phải ghi chép vào sổ tiếp nhận đầy đủ các thông tin sau:

 • Thời gian tiếp nhận thông tin, họ tên cán bộ tiếp nhận; họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), ngày, tháng, năm, đơn vị cấp của người tố giác, báo tin;
 • Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc;
 • Tóm tắt nội dung, diễn biến vụ việc;
 • Các thông tin khác có liên quan (nếu có) như: họ tên, địa chỉ, đặc điểm nhận dạng của đối tượng, người làm chứng, bị hại, hướng bỏ trốn của đối tượng, công cụ, phương tiện phạm tội, hậu quả thiệt hại, những việc đã làm tại hiện trường khi phát hiện vụ việc …;
 • Lý do người tố giác, báo tin biết được vụ việc đó, những ai cùng biết vụ việc đó;

Cơ sở pháp lý: Điều 5 Thông tư 28/2020/TT-BCA do Bộ Công An ban hành ngày 26/3/2020.

Trình tự, thủ tục giải quyết tố giác tội phạm

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết, Thủ trưởng Cơ quan điều tra trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc quyền thụ lý, giải quyết hoặc ra Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra tổ chức, chỉ đạo thụ lý, giải quyết và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố sau khi tiếp nhận đã rõ về dấu hiệu của tội phạm, đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không phải ra Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết, cấp trưởng Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trực tiếp chỉ đạo việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, phân công Cán bộ điều tra thuộc quyền hoặc ra Quyết định phân công cấp phó trong việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Đối với tố giác, tin báo về tội phạm sau khi tiếp nhận đã rõ về dấu hiệu của tội phạm, đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự thì cấp trưởng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, không phải ra Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Kết thúc quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan đã thụ lý, giải quyết phải ra một trong các quyết định quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

 • Quyết định khởi tố vụ án hình sự;
 • Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;
 • Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Cơ sở pháp lý: Điều 9 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT do Bộ Công An – Bộ Quốc Phòng – Bộ Tài Chính – Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn – Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ban hành ngày 29/12/2017.

>>Xem thêm: BỊ LỪA TIỀN QUA MẠNG BÁO AI, TỐ CÁO Ở ĐÂU, CÁCH LẤY LẠI TIỀN ĐÃ MẤT

Hướng dẫn tố giác tội phạm trong vụ án hình sự

Hướng dẫn tố giác tội phạm trong vụ án hình sự

Hướng dẫn tố giác tội phạm trong vụ án hình sự

 • Tư vấn hành vi định tố giác có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự hay không?
 • Tư vấn các quy định về tố giác tội phạm;
 • Tư vấn cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết;
 • Hướng dẫn phương thức tố giác tội phạm thuận tiện cho khách hàng;
 • Soạn thảo đơn từ theo yêu cầu khách hàng đúng quy định pháp luật;
 • Luật sư tham gia làm việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người tố giác trong các buổi làm việc cơ quan có thẩm quyền;
 • Các yêu cầu khác liên quan đến trình tự, thủ tục tố giác.

Tố giác tội phạm là quyền của công dân, giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bài viết trên đã cung cấp các quy định về thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết, thủ tục giải quyết,… Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cần luật sư tư vấn hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được luật sư hình sự tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.61 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,755 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716