Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở 2023

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở là một trong các thủ tục hành chính về đất đai rất phức tạp và khó thực hiện. Khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) cần lưu ý các điều kiện chuyển đổ, trình tự, thủ tục và hồ sơ liên quan. Nhằm giúp Quý bạn đọc có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này, chúng tôi xin cung cấp các thông tin dưới bài viết sau.

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp là loại đất được giao cho người dân để phục vụ  nhu cầu sản xuất nông nghiệp, bao gồm các loại đất có đặc thù giống nhau là tư liệu sản xuất chính cho các mục đích như trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng…

Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013 Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

 • Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
 • Đất trồng cây lâu năm;
 • Đất rừng sản xuất;
 • Đất rừng phòng hộ;
 • Đất rừng đặc dụng;
 • Đất nuôi trồng thủy sản;
 • Đất làm muối;
 • Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Đất ở là gì?

Theo quy định của pháp luật căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại thành 03 nhóm: Đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Đất ở thuốc nhóm đất phi nông nghiệp.

Đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở. Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, Đất ở đô thị .

>>> Xem thêm: Đất phi nông nghiệp là gì?

Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đất nông nghiệp sang đất đất ở phải xin phép Uỷ ban nhân dân cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở khi đủ 02 điều kiện sau:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện cho phép chuyển sang đất ở
 • Có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Thẩm quyền cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

 • Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
 • Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;
 • Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;
 • Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;
 • Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

 • Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;
 • Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

Thẩm quyền chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tùy vào từng trường hợp cụ thể quy định tại Điều 59 Luật Đất đai 2013.

Trình tự, thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở được tiến hành theo quy định Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Theo khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai quy định về thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ như sau:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 của Luật Đất đai 2013;
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai 2013.

Bước 3: Xử lý, giải quyết yêu cầu

Theo khoản 2 Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai 2013:

 • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
 • Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 4: Trả kết quả

 • Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sau khi hộ gia đình, cá nhân nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế (xuất trình biên lai đã nộp tiền khi nhận quyết định).
 • Thời gian thực hiện thủ tục: Căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian giải quyết không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Trình tự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Trình tự chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Luật sư tư vấn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

 • Luật sư tư vấn quy định pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Tư vấn trình tự thủ tục cho việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở
 • Tư vấn soạn thảo mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
 • Chuẩn bị những giấy tờ, hồ sơ cần thiết để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở bạn cần phải đáp ứng đủ các điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thẩm quyền chuyển đổi sẽ thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tùy từng trường hợp mà pháp luật đã quy định, ngoài ra bạn cũng cần thực hiện đúng trình tự, thủ tục khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Nếu trong quá trình tìm hiểu, Quý bạn đọc có gì thắc mắc cần tư vấn luật đất đai xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua số hotline 1900.633.716 để được luật sư đất đai tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (45 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716